De europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer

Enligt artikel 16 i respektive EU-förordning som gäller de europeiska tillsynsmyndigheterna, dvs. Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) kan EBA, Eiopa och Esma meddela riktlinjer till alla nationella tillsynsmyndigheter eller alla finansiella aktörer i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn och säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionsrätten. Enligt bestämmelsen ska både de nationella tillsynsmyndigheterna och de finansiella aktörerna med alla tillgängliga medel söka följa dessa riktlinjer. Denna efterlevnadsskyldighet härrör således direkt från den tillämpliga EU-förordningen.

De nationella tillsynsmyndigheterna (såsom Finansinspektionen) har likaså en s.k. följ eller förklara-skyldighet (comply or explain), som innebär att myndigheten inom två månader från utgivning av riktlinjerna ska bekräfta om myndigheten följer eller avser att följa riktlinjerna. Om myndigheten meddelar att den inte följer eller avser att följa riktlinjerna, ska den meddela detta till den aktuella europeiska tillsynsmyndigheten och lägga fram sina motiveringar till detta. I riktlinjerna kan dessutom förutsättas att också de finansiella aktörerna ska meddela om de kommer att följa riktlinjerna.

Finansinspektionen har på denna webbplats lagt ut EBA:s, Eiopas och Esmas riktlinjer, som företagen under dess tillsyn och andra finansiella aktörer bör söka följa. Finansinspektionen hänvisar därtill vid behov i sina föreskrifter och anvisningar till sådana riktlinjer utgivna av EBA, Eiopa eller Esma som anknyter till föreskrifternas och anvisningarnas sakområde.

Nedan finns de europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer per aktör. Kom alltid ihåg att kontrollera exakt målgrupp (tillämpningsområde) i de aktuella riktlinjerna.


De europeiska tillsynsmyndigheternas riktlinjer och rekommendationer har samlats på organisationernas webbplatser: