Internationella ekonomiska sanktioner och inhemska frysningsbeslut

Internationella finansiella sanktioner

Med internationella finansiella sanktioner avses frysning av tillgångar eller andra ekonomiska resurser för de instanser som beläggs med sanktioner. Detta betyder bland annat att sanktioner ofta riktas direkt mot personer, enheter eller grupper. FN:s säkerhetsråd ställer sanktioner som är globalt bindande, men även EU eller enskilda stater kan ställa sina egna sanktioner. De internationella finansiella sanktioner som tillämpas i Finland offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Utöver finansiella sanktioner används också andra internationella sanktioner, bl.a. export- och importförbud samt flyg- och reseförbud.

Nationella beslut om frysning av tillgångar

Syftet med frysningsbeslut enligt lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism är att hindra en person, grupp eller enhet som beslutet gäller att kanalisera tillgångar som de förvaltar till terroristiska ändamål. Centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen tar emot anmälningar om misstänkta transaktioner, bedömer förutsättningarna för frysningsbeslut, fattar frysningsbeslut vars föremål (personer, grupper eller enheter) läggs till en offentlig förteckning, och fattar beslut om avlägsnandet av föremålen från den offentliga förteckningen. Frysningsbesluten publiceras i Officiella tidningen, och en uppdaterad förteckning över frysningsbesluten kan fås från centralen för utredning av penningtvätt.

Skyldigheter för företag under tillsyn på grund av finansiella sanktioner och frysningsbeslut

De resolutioner om internationella finansiella sanktioner som FN:s säkerhetsråd utfärdar med stöd av kapitel VII i FN-stadgan är förpliktande för FN:s medlemsstater, och inom EU genomförs de genom rådets förordningar. Förteckningen över de instanser som är belagda med sanktioner kan ändras genom genomförandeförordningar av Europeiska unionens råd eller kommissionen.  Förordningarna utgör direkt tillämplig lagstiftning i alla EU-länder efter att de har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning.

Frysningsbeslut som baserar sig på den nationella lagstiftningen fattas i Finland av centralen för utredning av penningtvätt vid Centralkriminalpolisen, och för verkställandet av beslutet ansvarar utmätningsmannen.  Ett frysningsbeslut anses ha kommit de anmälningsskyldiga till kännedom senast den dag det offentliggjordes i Officiella tidningen.

Alla tillgångar för de personer, grupper och enheter som omfattas av EU:s förordningar och utredningscentralens frysningsbeslut ska frysas. Vidare får inga finansiella tillgångar eller andra ekonomiska resurser direkt eller indirekt ställas till förfogande för de personer, grupper eller enheter som avses i förordningar och frysningsbeslut. Företaget under tillsyn ska vidta de åtgärder som förutsätts i förordningar och frysningsbeslut direkt på basis av dem utan separat meddelande eller förordnande. Åsidosättandet av skyldigheterna är straffbart som ett regleringsbrott enligt 46 kap. i strafflagen.

Utgångspunkten är att frysningen omfattar en persons hela egendom. Frysningen av tillgångar är i kraft tills FN:s säkerhetsråd eller EU:s organ eller centralen för utredning av penningtvätt ändrar eller upphäver sina beslut. Tillgångar kan dock befrias av t.ex. humanitära skäl. När det gäller internationella sanktioner är det utrikesministeriet som har rätt att fatta sådana beslut. Eventuella undantag från frysningen av tillgångar framgår av de nationella frysningsbesluten.

Företaget under tillsyn ska följa med EU:s bestämmelser om sanktioner och nationella frysningsbeslut samt ändringar i dem och se över sina register samt följa upp betalningar och andra transaktioner för att försäkra sig om tillgångarna för de instanser som är föremål för sanktioner har frysts.  Överlåtande eller förmedlande av tillgångar eller andra ekonomiska resurser direkt eller indirekt till dessa instanser är förbjudet, om inte överlåtelsen har ordnats så att tillgångarna fryses.

Om företaget under tillsyn i sitt register eller i betalningarna hittar en instans med uppgifter som motsvarar uppgifterna om instanser som är belagda med internationella finansiella sanktioner eller nationella frysningsbeslut, ska den anmälningsskyldiga frysa tillgångarna eller avbryta affärstransaktionen och underrätta utsökningsverket i Helsingfors om detta.

Det är bra för tillsynsobjektet att komma ihåg att grunden för frysningsbeslutet kan indikera en misstänkt affärstransaktion enligt penningtvättslagen eller finansiering av terrorism.