ESEF – European Single Electronic Format – ett gemensamt europeiskt elektroniskt rapporteringsformat för noterade bolag från och med boksluten 2021 (*)

(*) Öppenhetsdirektivet artikel 4. paragraf 7 har nu ändrats så att införandet av det elektroniska rapporteringsformatet Esef är obligatorisk först för redovisningsperioder som inleds 1.1.2021 eller senare. I Finland har direktivförändringen implementerats i värdepappersmarknadslagen så att 7 kapitlets 5 paragraf tillfälligt ändrats och man har för år 2021 tagit bort kravet att publicera bokslut och verksamhetsberättelse enligt Kommissionens tekniska standard. Eftersom ändringen av värdepappersmarknadslagen kom i kraft först 10.4.2021, gav Finansinspektionen 21.12.2020 ett utlåtande om att den avstår från tillsynsåtgärder 2021. Detta även om  börsbolagen inte skulle offentliggöra sina bokslut och verksamhetsberättelser i Esef-rapporteringsformat för de räkenskapsperioder som börjar 1.1.2020 eller senare, för tilläggsinformation se Finansinspektionens webbnyheter.

Det blir lättare att jämföra och utnyttja olika bolags bokslutsinformation, när boksluten framöver rapporteras i ett gemensamt, elektroniskt format (ESEF). Det blir också lättare att söka och analysera information. I och med den elektroniska rapporteringen i strukturerat format kan man också på ett effektivare sätt utnyttja ny teknologi, till exempel artificiell intelligens, i analyserna.

Vad är ESEF och vem gäller det?

Europeiska noterade bolag (emittenter av aktier och obligationer på reglerade marknader) ska rapportera sina bokslut och verksamhetsberättelser i ett gemensamt elektroniskt format (ESEF) från och med boksluten 2021. Boksluten och verksamhetsberättelserna ska upprättas i XHTML-formatet, och de IFRS-koncernbokslutsuppgifter som ingår i XHTML-dokumentet ska markeras med XBRL-markeringar (tags) med iXBRL-teknologin (InlineXBRL).

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Vad och vem omfattas inte av de nya rapporteringsskyldigheterna?

ESEF:s XBRL-krav gäller bara IFRS-koncernbokslut, inte ett moderbolags separata bokslut eller verksamhetsberättelse. ESEF:s XHTML- och XBRL-krav gäller inte bokslutskommunikéer eller halvårsrapporter. Utanför de nya rapporteringskraven står även rapporteringen av bolag som noteras på alternativa marknadsplatser.

 

Varifrån kommer ESEF-kraven?

Bakom de nya rapporteringskraven finns ändringar som år 2013 gjordes i insynsdirektivet, som gäller harmoniseringen av noterade bolags transparenskrav. I det reviderade direktivet ingick ett krav enligt vilket noterade bolag ska upprätta sina bokslut och verksamhetsberättelser i ett gemensamt elektroniskt rapporteringsformat (ESEF). Till följd av detta fick Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA i uppgift att utveckla ett utkast till teknisk standard (RTS), som närmare definierar formatet för den elektroniska rapporteringen. Den 29 maj 2019 offentliggjorde Europeiska kommissionen en RTS som en delegerade förordning (ESEF RTS) om ESEF godkänd i EU och den är direkt bindande för börsnoterade företag. Förordningen trädde i kraft den 18 juni 2019. En länk till den delegerade förordningen på alla EU-språk.

 

Genomförandesätt och tidtabell för ESEF

ESEF:s tekniska genomförande baserar sig på XHTML och iXBRL. Enligt ESEF-planerna ska noterade bolag upprätta sina bokslut och verksamhetsberättelser i XHTML-formatet stegvis från och med boksluten 2021:

Boksluten 2021:

  • I ett dokument i XHTML-format ingår de primära finansiella rapporterna på XBRL-språket enligt taxonomin: koncernens rapport över totalresultat, balansräkning, kassaflödesanalys och rapport över förändring i koncernens eget kapital.
  • XBRL-markeringarna förs in i XHTML-dokumentet med mekanismen Inline XBRL (iXBRL).
  • Noterna till koncernbokslutet, verksamhetsberättelsen och moderbolagets separata bokslut ska i boksluten 2021 ingå i XHTML-dokumentet utan XBRL-markeringar.

Från och med boksluten 2022:

  • Utöver de primära rapporterna ska även noterna till bokslutet vara XBRL-markerade. Enligt ESEF:s minimikrav markeras noterna som block-markeringar, dvs. varje not är som helhet en XBRL-markering, och separata rad- och kolumnuppgifter inom en not behöver inte markeras separat.  
Taxonomi som ordbok för rapporteringen

Strukturerad elektronisk rapportering med XBRL förutsätter användning av en taxonomi. Taxonomin fungerar som ordbok för rapporteringen. I rapporteringen av boksluten kommer ESMAs ESEF-taxonomi att användas. Denna baserar sig på IFRS Foundations IFRS-taxonomi. ESEF-taxonomin innehåller ESMAs egna utvidgningar till taxonomin gällande till exempel identifieringen av bolag.

Bolagen kan utöver ESEF-taxonomin använda och skapa egna utvidgningar (extensions) till taxonomin, om det inte i ESEF-taxonomin finns en variabel som tillräckligt väl beskriver syftet med radens innehåll (accounting meaning). Utvidgningarna ska dock förankras (anchoring) i den närmaste variabeln i ESEF-taxonomin. I praktiken bildas det en länk från den nya variabeln till den existerande rad i taxonomin som står närmast denna variabel. Användningen av utvidgningar minskar dock jämförbarheten av informationen i XBRL-formatet mellan bolagen.

De primära rapporterna markeras med XBRL på en noggrann nivå

Koncernbokslutets primära rapporter, dvs. rapporten över totalresultatet, balansräkningen, kassaflödesanalysen och kalkylen över förändring i koncernens eget kapital markeras med XBRL-markeringar som definieras av taxonomin på den noggrannhetsnivå på vilken bolagets primära IFRS-rapporter upprättas.

Noterna som block-markeringar

Noterna till koncernbokslut omfattas av reducerade krav, vilket innebär att noterna markeras med XBRL som block-markeringar, dvs. en not i sin helhet är en XBRL-markering, och innehållet i noten behöver inte specificeras med separata XBRL-markeringar (markering = tag). Den rapporterade informationen kan senare efter erfarenhet från användningen göras med detaljerad. ESEF-taxonomin innehåller dock en möjlighet till mer detaljerad XBRL-markeringar.

Var ska de rapporterade uppgifterna skickas?

För tillfället skickar de noterade bolagen sina officiella bokslut och verksamhetsberättelser till det nationella lagret för information som bilaga (PDF) till en börskommuniké, antingen som ett separat dokument eller som en del av årsberättelsen. Efter att kommissionens förordning som reglerar ESEF har trätt i kraft skickas de strukturerade koncernboksluten som zip-file i XBRL-formatet, som ingår i XHTML-dokumentet, och de icke-strukturerade övriga uppgifterna, t.ex. styrelsens verksamhetsberättelse och moderbolagets separata bokslut, till det nationella lagret.

I Finland upprätthåller Helsingfors Börs (Nasdaq Helsinki) det nationella lagret för information (Officially Appointed Mechanism, OAM), som insynsdirektivet förutsätter och till vilket de noterade bolagen skickar information enligt bestämmelserna.

Hur kan information i XBRL-formatet användas?

Bokslutens jämförbarhet förutsätter detaljerad rapportering med XBRL-taxonomin. Den numeriska informationen i bokslut kan jämföras eller annars utnyttjas över bolags- och språkgränser när den numeriska informationen i olika bolag och länder har samma markering (”tag”), översatt till varje enskilt bolags eget språk. Informationen i XBRL-formatet kan lätt överföras till system av olika slag.

ESEF-rapporteringen tillåter bolagens egna utvidgningar till taxonomin, om det i ESEF-taxonomin inte finns en sådan XBRL-markering som till sitt innehåll motsvarar posten i bokslutet (accounting meaning). Bolagets eventuella egna utvidgningar till taxonomin kan dock försämra jämförbarheten mellan bolag.

Det är bra för enskilda bolag att fundera på vilken nytta de kan ha av att även erbjuda andra aktörer information i XBRL-formatet i stället för att bara använda den i myndighetsrapporteringen. Den tillgängliga informationen i XBRL-formatet kunde till exempel utnyttjas i den egna branschens analyser som jämför olika bolag.

 

Var annanstans används XBRL?

Rapportering i XBRL-formatet används i flera länder. Tillsynsmyndigheten i USA (SEC) förutsätter redan nu att såväl amerikanska som utländska bolag som introduceras på börsen ska rapportera sina bokslut i XBRL-formatet. Information i XBRL-formatet tas för närvarande också emot av handelsregister- och skattemyndigheter i några europeiska länder, och XBRL används allmänt också i bank- och försäkringssektorns myndighetsrapportering, även i Finland.

I Finland planerar Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen samt Statistikcentralen att i fortsättningen ta emot finansiell information i digitalt format. Här är det Statskontoret som ansvarar för upprätthållandet av rapporteringskoderna i anslutning till myndighetsrapporteringen av finansiell information och XBRL-taxonomier.

ESMAs ESEF-arbetsgrupp

ESMA har etablerat en bestående arbetsgrupp för att främja införandet av ESEF. Arbetsgruppen ska utarbeta ytterligare anvisningar för noterade bolag och programvaruleverantörer på basis av vilka de kan uppfylla kraven i regleringsstandarden om ESEF. Det är meningen att tillämpa kraven på samma sätt i olika länder. Finland deltar i detta arbete inom ESMA.

 

Länkar gällande ESEF och XBRL-rapporteringen

ESEF XBRL taxonomin 2022 och ESEF Conformance Suite 2023 har publicerats på Esmas webplats den 7 december 2023. Vid rapporteringen av boksluten för år 2023 emittenterna ska använda taxonomifilerna för år 2022. Esma har tidigare beslutat skjuta upp de årliga IFRS-ändringarna i ESEF-formatet till 2024, vilket innebär IFRS-taxonomin 2023

Den 6 september 2023 ESMA har publicerat en uppdatering av ESEF Rapportering Manual

Esma har beslutat skjuta upp de årliga IFRS-ändringarna i ESEF-formatet till 2024, vilket innebär att de ändringar som gjordes i IFRS-taxonomin 2023 kommer att införas i ESEF-RTS (European Single Electronic Format Regulatory Technical Standard) först 2024. Beslutet beror delvis på att det endast gjordes ett begränsat antal ändringar i IFRS-taxonomin för 2023. Dessa ändringar införs därmed inte i ESEF-taxonomin under 2023. Emittenterna använder ESEF-taxonomin för 2022 när de rapporterar IFRS-koncernboksluten för 2023. Uppdateringarna i IFRS-taxonomin för 2023 och 2024 sammanslås i ESEF-taxonomin, som bifogas ESEF-RTS för 2024. Esma ger under 2023 ut en uppdaterad ESEF-rapporteringsmanual. Läs mer i Esmas pressmeddelande: ESMA postpones to 2024 the annual IFRS amendment of the ESEF.

Den år 2022 ändrade delegerade förordningen (ESEF RTS) publicerades i Officiella tidningen den 30 december 2022. Ändringen träder i kraft 20 dagar efter publiceringen. Den nyaste konsoliderade versionen (1/1/2022) av kommissionens delegerade förordning finner du här.

ESEF XBRL taxonomin 2022 och ESEF Conformance Suite 2022 har publicerats på ESMAs webplats den 22 december 2022. Vid rapporteringen av boksluten för år 2022 kan emittenterna fortsätta använda taxonomifilerna för år 2021. Detta eftersom taxonomifilerna för 2022 endast kan användas när det uppdaterade ESEF reglementet har vunnit laga kraft efter fullföljandet av den legislativa processen (uppskattat i slutet av januari 2023).

Artikel om aktuella frågor gällande ESEF i Finansinspektionens Markkinat-nyhetsbrev 2/2022 (på finska).  

Det finländska XBRL-konsortiet ordnar ett festseminarium 1.11.2022. På agendan finns ESEF:s taggningsmetoder och andra intressanta ämnen kring digital rapportering. Se mer information om programmet samt anmälning här.

Den 24 august 2022 ESMA har publicerat en uppdatering av ESEF Rapportering Manual. Uppdateringen utvidgar de nuvarande anvisningarna och reflekterar utvecklingen i den tekniska definieringen. Manual är menad för alla marknadsparter som berörs av ibruktagandet av kraven i ESEF-regleringen. Manualen behandlar den av Europeiska kommissionen utgivna delegerade förordningen gällande ESEF, öppnar upp den på ett konkretare plan och ger instruktioner för ESEF-rapporteringen. Den nyaste updatering av manualen innehåller t.ex. instruktioner och exempel på block-tagging av noterna till bokslutet.

ESMA har i sin slutrapport 24.8.2022 publicerat ett utkast på en uppdaterad ESEF-RTS.  Den Europeiska kommissionen har 3 månader på sig att besluta huruvida den godkänner den ifrågavarande tekniska standarden. Slutrapporten är tillgänglig här.

Den år 2021 ändrade delegerade förordningen (ESEF RTS) publicerades i Official Journal den 7 mars 2022. Ändringen träder i kraft 27 mars 2022. Den nyaste konsoliderade versionen (1.1.2021) av kommissionens delegerade förordning finner du här.

ESEF XBRL taxonomin 2021 har publicerats på ESMAs nätsidor den 10 december 2021. Vid rapporteringen av boksluten för år 2021 kan emittenterna fortsätta använda taxonomifilerna för år 2020 . Detta eftersom taxonomifilerna för 2021 endast kan användas när det uppdaterade ESEF reglementet har vunnit laga kraft efter fullföljandet av den legislativa processen (uppskattat i mars 2022). ESMA har också publicerat den uppdaterade ESEF Conformance Suite 2021 den 10 december 2021. För bokslutet 2021 kan emmitenterna  fortsätta använda ESEF Conformance Suite 2020. Du hittar här länken till ESMAs meddelande.

Lagstiftningsinitiativ om offentliggörande av revisorsrapport om ESEF-bokslut – en artikel om aktuella ESEF relaterade ämnen i Finansinspektionens Markkinat-nyhetsbrev 1/2021 (enbart på finska).

Den 12 juli 2021 ESMA har publicerat en uppdatering av ESEF Rapportering Manual (Clean). Uppdateringen utvidgar de nuvarande anvisningarna och reflekterar utvecklingen i den tekniska definieringen. Manual är menad för alla marknadsparter som berörs av ibruktagandet av kraven i ESEF-regleringen. Manualen är speciellt nyttig i de fall då man för första gången utarbetar IFRS-koncernbokslut i Inline XBRL-format. Manualen behandlar den av Europeiska kommissionen utgivna delegerade förordningen gällande ESEF, öppnar upp den på ett konkretare plan och ger instruktioner för ESEF-rapporteringen. Här hittar du länken till track changes version.

XBRL International har publicerat en blog-serie on det första årets ESEF-rapportering och de vanligaste validerings felen i dem. XBRL International har dessutom publicerat en informationstjänst som sätter ihop ESEF-rapporter från olika länder. I informationstjänstens About-sida finns instruktioner om hur man använder tjänsten.

ESMA har i sin slutrapport 25.5.2021 publicerat ett utkast på en uppdaterad ESEF-RTS.  Den Europeiska kommissionen har 3 månader på sig att besluta huruvida den godkänner den ifrågavarande tekniska standarden. Slutrapporten är tillgänglig här.

Den av XBRL Europe organiserade 27e XBRL Digital Week den 29.4.2021, innehöll intressanta ämnen om de första erfarenheterna gällande ESEF inkl. en studie om finländska börsnoterade bolags ESEF-rapportering https://www.xbrleurope.org/?p=4302

XBRL Finland har den 3 februari publicerat en rapport om läget med ibruktagandet av ESEF-rapporteringen i Finland

Nasdaq Helsinki (OAM i Finland) har på sin nätsida https://www.nasdaq.com/solutions/rules-regulations-helsinki updaterat dokumenten gällande ESEF-rapporteringen. Dokumenten hittas nertill på sidan i sektionen Supporting documents
xHTML Reporting to OAM

 

ESEF skjuts upp med ett år: tillämpningen av ESEF blir obligatorisk först för räkenskapsperioder som börjar 1.1.2021 eller senare. För ytterligare information se Finansministeriets meddelande och Finansinspektionens webbnyhet.

ESEF XBRL taxonomin 2020 har publicerats på ESMAs nätsidor den 7 december 2020. Vid rapporteringen av boksluten för år 2020 kan taxonomifilerna för år 2019 fortfarande användas. ESMA ha också publicerat den uppdaterade ESEF Conformance Suite 2020 den 7 december 2020.

Nyttig information om XBRL finns att läsa på XBRL Finlands nätsida, t.ex. frågor och svar (FAQ) (endast på finska)

ESEF lägesuppdatering – Riitta Pelkonens presentation på webbinariet om Börsbolags finansiella rapportering den 24.11.2020 (endast på finska). Temat för presentation är EU kommissionens tolkande tillkännagivande om ESEF och det möjliga uppskjutandet av ESEF.

Den 10. november publicerade Europeiska kommissionen sitt tolkningsmeddelande om utarbetande, revision och offentliggörande av ESEF-rapporter.

Ikraftträdandet av de noterade bolagens elektroniska bokslut och verksamhetsberättelser (ESEF) kanske uppskjuts - Artikel om aktuella frågor gällande ESEF i Finansinspektionens Markkinat –nyhetsbrev 2/2020 (på finska) FIN-FSA’s Market Newsletter 2/2020 (in english)

Du hittar här länken till rekommendationen utgiven av Finlands Revisorer rf. gällande bestyrkandet av bokslut i ESEF format (enbart på finska).

ESMA publicerade 17.6.2020 på sin nätsida ett exempel av ett bokslut och en verksamhetsberättelse uppgjort i enlighet med ESEF –reglementet. Exempelrapporten är utarbetad i samarbete med Global LEI Foundation (GLEIF) och syftet är att ge bolagen ett exempel på ett bokslut och en verksamhetsberättelse i ESEF format som kunde levereras till det nationella lagret för information (OAM). På GLEIFs egna nätsidor är det dessutom möjligt att öppna bokslutet genom iXBRL – viewer och då är även XBRL – tecknen synliga.

De digitala boksluten för börsbolag kommer snart – en artikel om aktuella ESEF relaterade ämnen i Finansinspektionens Markkinat –nyhetsbrev 1/2020 (enbart på finska och engelska)

Eurofiling Conformance suite dagen 28.5.2020 behandlade ingående innehållet och användningen av det av ESMA publicerade ESEF Conformance suite –paketet. Syftet var att förbättra kvaliteten på använda programvaror och material. Dagens material och en inblandning av tillställningen hittar du här.

ESMA har den 23 mars 2020 publicerat ESEF Conformance Suite för att underlätta implementeringen av ESEF reglementet. Det är fråga om ett testpaket, med hjälp av vilken bolagen och system leverantörerna kan testa hur väl de program de skaffat eller utvecklat är lämpade för ESEF.

ESEF XBRL taxonomin för år 2019 har publicerats på ESMAs nätsidor den 20 december 2019 . Denna skall utnyttjas när ESEF-regleringen träder i kraft den 1.1.2020. Länkar till filerna hittar du här:

CEAOB har publicerat icke-bindande riktlinjer om revisorns arbete gällande ESEF relaterade ärenden.

RTE (Real-Time Economy)/ESEF (European Single Electronic Format) seminarium 2019 - Espoo Otaniemi - 14.11.2019 presentationer. Bakom länken hittas också webbsidorna till ESEF-tjänsteleverantörna, som presenterade sig under dagen.

ESMA har publicerat sin tredje undervisningsvideo om ESEF-rapporteringen. I videon besvaras ofta ställda frågor gällande ESEF. Du hittar länken till videon här.

Nyttiga presentationer om ESEF och XBRL – Eurofiling Conference Frankfurt June 2019 – finns att läsa via denna länk.

Aalto Universitetets Handelshögskola, XBRL Finland och Finansinspektionen utförde våren 2019 och 2020 en förfrågan om förberedelserna inför ESEF-rapporteringen och de tilltänkta sätten för ibruktagandet av ESEF. Öppna länken till resultaten av förfrågan för 2020 samt jämförande data för 2019 här. Förfrågan är tillgänglig endast på engelska. Via samma länk hittas intervjustudien gällande utnyttjandet av xbrl-information på finska.

Den 29 maj 2019 publicerade Europeiska kommissionen Q&A på ESEF RTS. En länk till Q&A hittar du här.

ESEF Digital HUB, information om webinarer och iXBRL verktyg (programvara)

Video tutorial on The European Single Electronic Format

Video Tutorial / ESEF 2020: Implementation support for preparers - ESMA har gett ut en ny video om ESEF avsedd för upprättare av boksluten i listade bolag

ESMAs ESEF nätsidor, information om ESEF och länkar.  

Sommaren 2017 genomförde ESMA ett fälttest i vilket noterade bolags bokslut omvandlades till XBRL-formatet. Resultaten från fälttestningen och testbokslut med XBRL-markeringar finns här.

Presentationsmaterial från europeiska ESEF-outreach-möten 2018

IFRS-taxonomin (pdf)

Using the IFRS taxonomy: A Preparer's guide (pdf)

ESEF (European Single Electronic Format) seminarium 2018 – Helsinki 26.11.2018 presentation (pdf)

ESEF seminarium 2018 – Helsinki 26.11.2018 video

Följ med dessa sidor. Det kommer att komma ytterligare information från ESMA i form av webinarier och andra anvisningar.