Transparensansökningar

Ansökningsförfarandet för uppskjutande och befrielse från skyldigheten att offentliggöra information enligt MiFIR

Transparensregleringen i förordningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR) gäller både handel på handelsplatser och OTC-handel med finansiella instrument som handlas på en handelsplats1. Regleringen om offentliggörande av bud och transaktioner täcker i omfattande grad såväl aktier och aktieliknande finansiella instrument som icke-aktierelaterade finansiella instrument.

Transparensregleringens mål är att öka transparensen i handeln. De nationella myndigheterna kan emellertid bevilja undantag från skyldigheten att lämna uppgifter om bud samt tillstånd att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner.

Befrielser från att offentliggöra bud (waivers)

Handelsplatser

​SI/Systematiska internhandlare

Equity pre-trade
  MiFIR art. 4(1)

n.a.

Non-equity pre-trade
  MiFIR art. 9(1)

Non-equity pre-trade
   MiFIR art. 18(2)

 

Uppskjutande av offentliggörandet av transaktioner (deferrals)

​Handelsplatser

Tillhandahållare av investeringstjänster (inkl. SI)

Equity post-trade
  MiFIR art. 7(1)

Equity post-trade
  MiFIR art. 20(2)
Tillstånd att skjuta upp offentliggörande som beviljats handelsplatser tillämpas även på OTC-transaktioner – utan särskilt tillståndsförfarande

Non-equity post-trade
  MiFIR art. 11(1)

Non-equity post-trade
  MiFIR art. 21(4)
Tillstånd att skjuta upp offentliggörande som beviljats handelsplatser tillämpas även på OTC-transaktioner – utan särskilt tillståndsförfarande

Eller alternativt kan tillhandahållare av investeringstjänster ansöka om uppskjutande

Ansökan om uppskjutande

Handelsplatser och tillhandahållare av investeringstjänster kan med stöd av artikel 7, 11 och 21 i MiFIR hos den behöriga myndigheten ansöka om tillstånd att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner. Filialer som tillhandahåller investeringstjänster ska ansöka om tillstånd hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där filialen är belägen.

Tillstånd som beviljats handelsplatser kommer som sådana även att tillämpas på OTC-handel (artikel 20.2 och 21.4). Tillhandahållare av investeringstjänster kan emellertid bli tvungna att ansöka om tillstånd att skjuta upp offentliggörandet av uppgifter om transaktioner med icke-aktierelaterade finansiella instrument, om inte handelsplatsen gör det.

I december 2017 informerade Finansinspektionen i nyhetsbrev 9/2017 (på finska, pdf) om sin allmänna policy för beviljande av undantag.

Enligt nyhetsbrev 4/2018 (på finska, pdf)) och nyhetsbrev 4/2018 (på finska) får kreditinstitut och tillhandahållare av investeringstjänster utnyttja undantag för handelsplatser utan särskild ansökan. 

Ansökan om undantag

Handelsplatser kan ansöka om undantag för aktier och aktieliknande finansiella instrument och icke-aktierelaterade finansiella instrument.

Enligt artikel 18.2 i MiFIR kan också systematiska internhandlare (SI) beviljas undantag från skyldigheten att lämna uppgifter om bud avseende icke-aktierelaterade finansiella instrument till andra kunder än den kund som bett om budet. Ansökan om undantag kan lämnas både av bolag som ligger över SI-tröskelvärdet2 och av aktörer som på eget initiativ anmäler sig som systematiska internhandlare (opt-in). Filialer som tillhandahåller investeringstjänster ska ansöka om undantag hos den behöriga myndigheten i den medlemsstat där filialen är belägen.

Ansökningsförfarande

Handelsplatser och tillhandahållare av investeringstjänster ska ansöka om tillstånd för uppskjutande och undantag som gäller transparens med den bifogade blanketten (word).

Ansökan skickas till Finansinspektionens e-postlåda kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi och meddelandet rubriceras ”Transparensansökan”.

 

1 Se också ESMAs yttrande om begreppet ”finansiella instrument som handlas på en handelsplats".

2 Tillhandahållare av investeringstjänster ska anmäla sig som systematiska internhandlare enligt de uppgifter om transaktioner som ESMA publicerar på sin webbsida och beräkningarna med ledning av dem.