Försäkringsmedlare

Registrering som försäkringsmedlare

Denna sida är avsedd för försäkringsombud och försäkringsmäklare som ansöker om registrering. Innan ansökan om registrering lämnas in, ska sökanden bekanta sig med förutsättningarna för registrering. Förutsättningar och anvisningar för försäkringsmäklare hittar du under rubriken Anvisningar för försäkringsmäklare. Finansinspektionen debiterar en ansökningsavgift för ansökan om registrering. Ansökningsavgiften återbetalas inte.

En fysisk person som söker registrering som försäkringsmäklare ska avlägga försäkringsmäklarexamen för att kunna registrera sig i det försäkringsförmedlarregister som upprätthålls av Finansinspektionen. Den som har avlagt försäkringsmäklarexamen ska känna till dels den lagstiftning som behövs i försäkringsförmedling, dels god försäkringsmäklarsed samt behärska de praktiska åtgärder som skötseln av ett uppdrag kräver. Försäkringsmäklarexamina ordnas av försäkringsförmedlingsnämnden.

Försäkringsombud

Om du ansöker om registrering som försäkringsombud, som agerar för ett försäkringsbolags räkning och på bolagets ansvar, använd länkarna nedan.

Ansökningsavgiften ska betalas samtidigt som ansökan fylls i. Alternativa betalningssätt är betalning i nätbank via Paytrail-tjänsten samt Visa, Mastercard och Mobilepay. Om betalningen avbryts, går ansökan inte vidare till handläggning. Fyll då i ansökan på nytt. Du får ett automatiskt meddelande från Paytrail om att betalningen har genomförts, till den e-postadress som du anger i ansökan.

Försäkringsmäklare

Om du ansöker om registrering som försäkringsmäklare, som är oberoende av försäkringsbolagen, använd länkarna nedan.

Ansökningsavgiften ska betalas samtidigt som ansökan fylls i. Alternativa betalningssätt är betalning i nätbank via Paytrail-tjänsten samt Visa, Mastercard och Mobilepay. Om betalningen avbryts, går ansökan inte vidare till handläggning. Fyll då i ansökan på nytt. Du får ett automatiskt meddelande från Paytrail om att betalningen har genomförts, till den e-postadress som du anger i ansökan.

Blanketter

En försäkringsförmedlare som ansöker om registrering (ombud eller försäkringsmäklare) ska i samband med att ansökan ifylls även bifoga de handlingar som anges på sidorna Anvisningar för ombud och Anvisningar för försäkringsmäklare.

Ombud

Bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet

Bilaga A Bekräftelse av gällande ombudsavtal och yrkeskompetens (bolag)
Bilaga C Bekräftelse av god vandel (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)

Bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

Bilaga A Bekräftelse av gällande ombudsavtal och yrkeskompetens (bolag)
Bilaga G Utredning av att försäkringar förmedlas som sidoverksamhet
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet)

Enskild näringsidkare

Bilaga B Bekräftelse av gällande ombudsavtal och yrkeskompetens (enskild näringsidkare)

Enskild näringsidkare som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

Bilaga B Bekräftelse av gällande ombudsavtal och yrkeskompetens (enskild näringsidkare)
Bilaga G Utredning av att försäkringsförmedling bedrivs som bisyssla

Försäkringsmäklare

Bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet

Bilaga C Bekräftelse av god vandel (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet)
Bilaga E Bekräftelse av att personen har tillräcklig yrkeskompetens (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet)
Bilaga H Utredning av försäkringsmäklarens oberoende (försäkringsmäklarbolag)

Bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet

Bilaga G Utredning av att försäkringar förmedlas som sidoverksamhet
Lämplighetsbedömning (Fit ja proper) – blankett VT (bolag som bedriver försäkringsförmedling som bisyssla)
Bilaga E Bekräftelse av att personen har tillräcklig yrkeskompetens (bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet)

Enskild näringsidkare

Bilaga I Utredning av försäkringsmäklarens oberoende (enskild näringsidkare)

Enskild näringsidkare som bedriver försäkringsförmedling som bisyssla

Bilaga G Utredning av att försäkringar förmedlas som sidoverksamhet
Bilaga I Utredning av försäkringsmäklarens oberoende (enskild näringsidkare)

Anvisningar för försäkringsmäklare

Bestämmelser om registrering av försäkringsförmedlare (ombud eller försäkringsmäklare) och sidoverksamma försäkringsförmedlare finns i 2 kap. i lagen om försäkringsdistribution (234/2018). Försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare antecknas i Finansinspektionens försäkringsförmedlarregister. I dessa anvisningar används för klarhetens skull termerna ombud och försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet och som sidoverksamhet. Förutsättningarna för att vara sidoverksam definieras i lagen om försäkringsdistribution.

Registreringsansökan

Den elektroniska registreringsansökan ska ifyllas och skickas till Finansinspektionens webbtjänst. Mer om ansökningen hittas på avdelningen Registrering som försäkringsmedlare.

Utöver ansökan ska även de utredningar som avses i dessa anvisningar inlämnas till Finansinspektionen inom 21 dagar från det att ansökan har anlänt till Finansinspektionen. Utredningarna kan inlämnas som bifogade filer till ansökan eller per e-post till vakuutusedustajat@fiva.fi. Bilagorna kan skickas per post till Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors. 
 
Utredningarna till ansökan får inte vara äldre än tre månader.
 
Finansinspektionen undersöker inte ansökan innan ansökningsavgiften betalas. Ansökningsavgiften ska betalas inom 21 dagar från det att ansökan har anlänt till Finansinspektionen.

Det finns betalningsanvisningar i anslutning till den elektroniska ansökningsblanketten. Om den sökande annullerar sin ansökan eller ansökan avslås, debiteras ingen ansökningsavgift.

Finansinspektionen utreder på tjänstens vägnar den sökandes goda vandel i bland annat bötes- och straffregistret.

Utredningar om annat än försäkringsmäklarens oberoende, vilka ska fogas till ansökan

Juridisk person

Juridiska personer är t.ex. aktiebolag, öppna bolag och kommanditbolag, föreningar och stiftelser (nedan försäkringsmäklarbolag).

Ett försäkringsmäklarbolag ska till sin ansökan foga:

 • ett utdrag ur handelsregistret, föreningsregistret eller stiftelseregistret;;
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
 • en utredning om ansvarsförsäkring enligt 58 § i lagen om försäkringsdistribution eller annan jämförbar garanti;
 • en utredning om oberoende vad gäller bolaget, dess ledning, de som ansvarar för försäkringsdistributionen och de som deltar i försäkringsdistributionen
  • Se stycket ”Utredningar om oberoende som ska fogas till ansökan”

Försäkringsmäklarbolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet;

 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution
  • bolagets ledning (verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan)
  • personer som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktiebolagets aktier eller det röstetal som aktierna medför eller, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag, motsvarande ägarandel eller bestämmande inflytande
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution

 • en utredning om god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution för annan personal som deltar i försäkringsdistributionen än den som registrerar sig som försäkringsmäklare
  • bolagets skriftliga bekräftelse av att personalen har god vandel )
   • bekräftelsen ska grunda sig på en skriftlig försäkran som bolaget begärt av varje anställd om att personen har god vandel på det sätt som förutsätts i lagstiftningen (Bilaga C)
   • personernas skriftliga försäkran om god vandel ska på begäran kunna uppvisas för Finansinspektionen
  • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
   • bolagets ledning (verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan)
    • yrkeskunskapen hos bolagets ledning bedöms också kollektivt
   • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
    • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. examensbetyg och utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
  • en utredning om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018):
   • i fråga om personer som registrerar sig som försäkringsmäklare (minst 30 procent av dem som deltar i försäkringsdistributionen) ett intyg över avlagd försäkringsmäklarexamen som utfärdats av försäkringsförmedlingsnämnden;
 • i fråga om andra personer som deltar i försäkringsdistribution än personer som registrerar sig som försäkringsmäklare bolagets skriftliga bekräftelse på att personalen har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap (bilaga E)
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
 • i fråga om personer som registrerar sig som försäkringsmäklare (minst 30 %) även
  • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten;
  • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
  • ett utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
 • en skriftlig utredning om att bolaget tagit fram en funktion, interna rutiner och förfaranden samt bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt;
 • en skriftlig utredning om att minst 30 procent av de anställda som direkt deltar i försäkringsdistribution registreras som försäkringsmäklare;

Försäkringsmäklarbolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet;

 • en skriftlig utredning av att bolaget fyller de i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution avsedda förutsättningarna enligt definitionen av sidoverksam försäkringsmäklare (Bilaga G)
 • lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har god vandel enligt 16 § i lagen om försäkringsdistribution;
  • person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution
 • en lämplighetsutredning (fit & proper) på VT-blankett om att följande personer har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap enligt 18 § i lagen om försäkringsdistribution och SHM:s förordning (295/2018);
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen hos person(er) som ansvarar för försäkringsdistribution, t.ex. examensbetyg och utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen
 • i fråga om personer som deltar i försäkringsdistributionen bolagets skriftliga bekräftelse på att personalen har tillräcklig yrkeskompetens och kunskap (bilaga E)
  • utredningar som bekräftar yrkeskompetensen, t.ex. examensbetyg och utbildningsintyg, ska vid behov uppvisas för Finansinspektionen

Enskild näringsidkare

Försäkringsmäklaren ska till sin ansökan foga:

 • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av magistraten;
 • ett utdrag ur näringsförbudsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen;
  • utdraget ska begäras med personbeteckning och FO-nummer, om den sökanden har sådana
 • ett intyg över avlagd försäkringsmäklarexamen utfärdat av försäkringsförmedlingsnämnden;
 • en utredning om ansvarsförsäkring enligt 58 § i lagen om försäkringsdistribution eller annan jämförbar garanti;
 • en utredning för att kundmedlen hålls avskilt på det sätt som avses i 59 § i lagen om försäkringsdistribution, om en försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller sidoverksamhet förmedlar kundens eller försäkringsgivarens tillgångar;

Finansinspektionen utreder på tjänstens vägnar om de personer som registrerar sig som försäkringsmäklare har god vandel i bland annat bötes- och straffregistret.

Försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet;

 • En redogörelse för att försäkringsmäklaren har tagit fram en funktion och att den har interna rutiner och förfaranden samt bedömningssystem för att säkerställa och övervaka att kraven på yrkeskompetens uppfylls på behörigt sätt;
 • en utredning om att försäkringsmäklaren har en plan enligt 78 § 1 mom. i lagen om försäkringsdistribution avseende ett arkiv, där den på ett tillförlitligt sätt bevarar handlingar som gäller god vandel och yrkeskompetens samt upprätthållande, utvecklande, bedömning och kontroll av yrkeskompetensen;

Försäkringsmäklare som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet;

 • en skriftlig utredning av att försäkringsmäklaren fyller kraven enligt definitionen på en sidoverksam försäkringsmäklare i 5 § 1 mom. 5 punkten i lagen om försäkringsdistribution.

Utredningar över oberoende som ska fogas till ansökan

 • Enligt 8 § 1 mom. 1 punkten i lagen om försäkringsdistribution ska en försäkringsmäklare vara oberoende av försäkringsgivarna.
 • Försäkringsmäklarföretaget ska i sin ansökan bevisa sitt oberoende i bilaga H.
 • Oberoendet hos oregistrerade personer som deltar i försäkringsdistribution ska på begäran kunna bevisas för Försäkringsinspektionen.
 • En enskild näringsidkare ska i ansökan bevisa sitt oberoende i bilaga I.

Anmälan om ändringar i uppgifterna i ansökan och bilagorna till den

Om uppgifterna i ansökan eller bilagorna till den ändras efter registrering, ska ett registrerat försäkringsmäklarföretag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller som sidoverksamhet samt en enskild näringsidkare som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet eller som sidoverksamhet utan dröjsmål anmäla om ändringarna till Finansinspektionen och lämna in motsvarande utredningar som vid ansökan om registrering.

 • med en ändringsansökan, som kan lämnas genom att logga in i registeruppgifterna med den egna användarbehörigheten i webbtjänsten.

Översättning av handlingar

Om de handlingar som avses i dessa anvisningar har upprättats på ett annat språk än finska eller svenska, ska handlingen på Finansinspektionens begäran även inlämnas i finsk eller svensk översättning.

 

 

 

 

 

 

 

1. Införande eller avförande av en person som hör till följande grupper till eller från registret

 • bolagets ledning: verkställande direktör och ställföreträdaren för verkställande direktören, styrelseledamöter och suppleanter, ansvariga bolagsmän, ledamöter och suppleanter i förvaltningsrådet och därmed jämförbara förvaltningsorgan
 • personer som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktiebolagets aktier eller det röstetal som aktierna medför eller, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag, motsvarande ägarandel eller bestämmande inflytande
 • fysiska och juridiska personer som har i 1 kap. 5 § i bokföringslagen avsett bestämmande inflytande eller nära förbindelser

  Försäkringsförmedlaren loggar in i sina registeruppgifter i försäkringsförmedlarregistret och fyller i en ändringsansökan.

  Då en ny person läggs till registret ska till ansökan fogas

 • Blankett VT för lämplighetsbedömning (fit & proper)

  Bolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet ska lämna in blankett VT för lämplighetsbedömning för alla andra utom styrelsesuppleanter.

  Bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet ska lämna in blankett VT för lämplighetsbedömning endast för den som ansvarar för distributionen.

  Blanketterna finns i webbtjänsten för försäkringsförmedlare under Blanketter.

Blankett VT för lämplighetsbedömning behöver inte lämnas in för ägare av bolag som förmedlar försäkringar som sidoverksamhet eller om personer som har bestämmande inflytande eller en nära förbindelse.

2. Ett ombudsbolag som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet önskar registrera ett nytt ombud (Juridiska personer som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet ska registrera minst 30 % av de personer som deltar i försäkringsdistributionen).

Ombudsbolaget loggar in i sina registeruppgifter i försäkringsförmedlarregistret och fyller i en ändringsansökan.

Bilagor till ansökan

 • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen
 • bilaga B (undertecknat av försäkringsbolaget)
  Blanketterna finns i webbtjänsten för försäkringsförmedlare under Blanketter.

3. Ett ombudsbolag önskar lägga till eller byta ut den person som utnämnts till distributionsansvarig i bolaget (Distributionsansvariga är därtill alla som hör till bolagets ledning).

Ombudsbolaget loggar in i sina registeruppgifter i försäkringsförmedlarregistret och fyller i en ändringsansökan.

Bilagor till ansökan

 • Blankett VT för lämplighetsbedömning (fit & proper)
 • bilaga B (undertecknat av försäkringsbolaget)

Blanketterna finns i webbtjänsten för försäkringsförmedlare under Blanketter.

4. Ett försäkringsmäklarbolag önskar registrera en ny försäkringsmäklare (Juridiska personer som förmedlar försäkringar som huvudsaklig verksamhet ska registrera minst 30 % av de personer som deltar i försäkringsdistributionen).

Försäkringsmäklarbolaget loggar in i sina registeruppgifter i försäkringsförmedlarregistret och fyller i en ändringsansökan.

Bilagor till ansökan

 • ett intyg över avlagd försäkringsmäklarexamen utfärdat av försäkringsförmedlingsnämnden
  • mäklarexamen enligt den nya lagen, eller examen enligt den gamla lagen och tillförlitlig utredning över hur yrkeskompetensen som mäklare utvecklats att motsvara kraven enligt den nya lagen
 • ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden utfärdat av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • ett utdrag ur konkurs- och företagssaneringsregistret utfärdat av rättsregistercentralen

5. Ett ombud önskar byta ut de försäkringsgivare som den representerar

Ombudsbolaget loggar in i sina registeruppgifter i försäkringsförmedlarregistret och fyller i en ändringsansökan.

De nya bolag som ombudet ska representera väljs i listan med försäkringsgivare och de bolag som ombudet inte längre kommer att representeras avförs.

Bilagor till ansökan

 • den nya försäkringsgivarens bekräftelse av gällande ombudsavtal och yrkeskompetens – bilaga A (juridisk person) eller B (privat näringsidkare, firma)

6. Anmälan om att verksamheten upphör

Anmälan om att verksamheten upphör ska göras utan dröjsmål (14 §, Lag om försäkringsdistribution 234/2018) genom att logga in i de egna registeruppgifterna i försäkringsförmedlarregistret under Upphörande med försäkringsförmedling.

7. Användarbehörighet till registersystemet

Glömda användarnamn och lösenord kan beställas under Egna uppgifter och ändringsansökningar

Om du har glömt e-postadressen i dina registeruppgifter och du således inte lyckas beställa användarbehörighet, skicka e-post till vakuutusedustajat(at)finanssivalvonta.fi.

8. När din ansökan behandlats

Ansökningarna behandlas jämlikt och i den ordning de anländer. Beroende på antalet ansökningar och hurdana ansökningar som är på kö före din ansökan, kan behandlingstiden variera något och är i genomsnitt tre veckor. Ge din ansökan behandlingstid. Lämna inte in den som det sista ärenden som bör tas hand om. Registreringen är en lagstadgad skyldighet som ska skötas på behörigt sätt innan försäkringsdistributionen kan inledas.

9. Kan jag påskynda behandlingen av min ansökan?

Ansökningarna behandlas i den ordning de anländer för att trygga en jämlik behandling av sökandena. Ansökningarna kan inte läggas i ordning enligt hur brådskande de är.

Ansökningstiden kan påskyndas på så sätt att du säkerställer att alla bilagor fogats till ansökan och att de är korrekta. Läs således anvisningarna noggrant och be om råd av det försäkringsbolag som du representerar, t.ex. av personalen som sköter ombudsförvaltningen. Varje försäkringsbolag har en utnämnd kontaktperson på Finansinspektionen som är insatt i ärendet och via vilken uppgiften om registreringsärendet centraliserat förmedlas mellan organisationerna.

Registreringsanvisningarna finns på webbsidan för försäkringsförmedlare: för ombud under Illustrativa, detaljerade anvisningar för att fylla en ansökan om registrering och för att skicka bilagor och för försäkringsförmedlare under Anvisningar för försäkringsmäklare