Anmälningar till Finansinspektionen

Anmälan om verksamhet som systematisk internhandlare (SI)

En tillhandahållare av investeringstjänster som verkar som systematisk internhandlare ska göra en anmälan om sin SI-verksamhet enligt följande anvisning och med följande blankett.

Anmälan om algoritmisk handel

Företag som tillhandahåller investeringstjänster och som bedriver algoritmisk handel ska rapportera sin handel till

 1. myndigheterna i hemstaten, det vill säga Finansinspektionen för finska företag och
 2. värdepappersmyndigheten i den stat, där den handelsplats på vilken företaget bedriver handel ligger.

Anmälningarna till Finansinspektionen görs med ett fritt formulerat meddelande till adressen MiFIDilmoitukset(at)fiva.fi.

 • Meddelandet rubriceras: Anmälan om algoritmisk handel [företagets namn]
 • I meddelandet ska det anges på vilken handelsplats företaget bedriver algoritmisk handel och hemstaten för handelsplatsen i fråga
 • I meddelandet ska det anges om det är fråga om högfrekvenshandel1
 • Kontaktperson och dennes kontaktuppgifter ska framgå av meddelandet.

Anmälan om tillhandahållande av direkt elektroniskt tillträde (DEA)

Den som tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde ska anmäla detta till

 1. myndigheterna i hemstaten, det vill säga Finansinspektionen för finska företag och
 2. värdepappersmyndigheten i den stat, där den handelsplats på vilken företaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde ligger.

Anmälningarna till Finansinspektionen görs med ett fritt formulerat meddelande till adressen MiFIDilmoitukset(at)fiva.fi.  

 • Meddelandet rubriceras: Anmälan om tillhandahållande av direkt elektroniskt tillträde [företagets namn]
 • I meddelandet ska det anges på vilken handelsplats företaget tillhandahåller direkt elektroniskt tillträde, hemstaten för handelsplatsen i fråga och för vilka aktörer direkt elektroniskt tillträde tillhandahålls
 • Kontaktperson och dennes kontaktuppgifter ska framgå av meddelandet.

Anmälan från bolag som handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller utsläppsderivat om utnyttjande av undantag för sidoverk­samhet

Med anledning av den ändring som träder i kraft i lagen om investeringstjänster den 28 februari 2022 behöver ett företag som endast handlar med råvaruderivat, utsläppsrätter eller utsläppsderivat inte längre varje år lämna in en anmälan till Finansinspektionen om att det inte behöver tillstånd för tillhandahållande av värdepapperstjänster med stöd av undantag för sidoverksamhet. Företaget ska emellertid även i fortsättningen på Finansinspektionens begäran anmäla de kriterier med vilka det specificerat sin handel som sidoverksamhet. Bestämmelser om kriterierna finns i 1 kap. 2 § 1 mom. 4 punkten i lagen om investeringstjänster och i kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/1833. Då anmälningar om utnyttjande av undantag för sidoverksamhet före lagändringen skulle lämnas in före den 1 april varje år, krävs det inte längre någon anmälan 2022.

 

1 Definition av högfrekvenshandel, se MiFID II artikel 4.1.40 och artikel 19 i den delegerade förordningen 2017/565. Se även Esmas Q&A.