Bostadskreditförmedlare

Till bostadskreditförmedlare räknas tjänsteleverantörer som tillhandahåller förmedling av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom eller rådgivningstjänster med avseende på dem.

Som en bostadskreditförmedlares tjänster betraktas att mot ersättning presentera eller erbjuda kreditavtal som har samband med bostadsegendom till konsumenter och på annat sätt bistå konsumenter vid ingående av sådana kreditavtal så att kreditgivaren själv inte är aktör samt att ingå sådana kreditavtal med konsumenter för kreditgivarens räkning. Bostadskreditförmedlare kan också tillhandahålla rådgivningstjänster. Med rådgivningstjänster avses att tillhandahålla personligt anpassade rekommendationer till en konsument avseende ett konsumentkreditavtal som har samband med bostadsegendom. 

Bestämmelser om rätten att förmedla konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och tillhandahållande av rådgivningstjänster avseende dessa krediter finns i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016). Bestämmelser om de tjänster som tillhandahålls av bostadskreditförmedlare finns också i konsumentskyddslagen (38/1978).

Förmedling av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom förutsätter registrering

Innan verksamheten inleds ska bostadskreditförmedlare till Finansinspektionen lämna in en anmälan för anteckning i registret. En näringsidkare får förmedla konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom endast efter registrering i Finansinspektionens register över förmedlare av krediter som har samband med bostadsegendom.

Registrerade bostadskreditförmedlare får tillhandahålla tjänster från Finland till EES-området. För gränsöverskridande tjänster krävs anmälan till Finansinspektionen. En bostadskreditförmedlare som registrerats i något EEE-land har på motsvarande sätt rätt att tillhandahålla sina tjänster i Finland förutsatt att den aktuella tillsynsmyndigheten har anmält detta till Finansinspektionen.

Finansinspektionen för ett register över bostadskreditförmedlare på sin webbplats, där man kan kontrollera om tjänsteleverantören har registrerat sig på riktigt sätt.

Se också

Relaterade sidor