Emittenter och investerare

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Esmas riktlinjer om informationskrav enligt prospektförordningen 

Esmas riktlinjer om informationskrav enligt prospektförordningen 

Tillämpningsområde:

 • Dessa riktlinjer tillämpas på emittenter av värdepapper och andra fysiska eller juridiska personer som upprättar sådana prospekt enligt prospektförordningen som avses i 3 kap 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), när det enligt artikel 2 m i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (prospektförordning) är Finansinspektionen som godkänner prospektet.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Anna Sahrakorpi, jurist
telefon: 09 183 54 58, e-post: anna.sahrakorpi(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om riskfaktorer enligt prospektförordningen 

Esmas riktlinjer om riskfaktorer enligt prospektförordningen 

Tillämpningsområde:

 • Dessa riktlinjer tillämpas på emittenter av värdepapper och andra fysiska eller juridiska personer som upprättar sådana prospekt enligt prospektförordningen som avses i 3 kap 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012), när det enligt artikel 2 m i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (prospektförordning) är Finansinspektionen som godkänner prospektet.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Anna Sahrakorpi, jurist
telefon: 09 183 54 58, e-post: anna.sahrakorpi(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om alternativa nyckeltal 

Esmas riktlinjer om alternativa nyckeltal 

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjerna tillämpas på emittenter av värdepapper som har tagits upp till handel på en reglerad marknad samt på emittenter och andra personer som är skyldiga att offentliggöra prospekt enligt 3 kap i värdepappersmarknadslagen.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Minna Toiviainen, senior övervakare,
telefon: 09 183 52 19, e-post: minna.toiviainen(at)fiva.fi

Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation och inverkan på tillsyn 

Uppskjutet offentliggörande av insiderinformation och inverkan på tillsyn 

Tillämpningsområde:

 • Riktlinjerna tillämpas på emittenter som hör till tillämpningsområdet för artikel 17 i marknadsmissbruksförordningen.

Dessa riktlinjer har samband med:

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Pia Ovaska, ledande jurist
telefon: 09 183 52 96, e-post: pia.ovaska(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om MAR – Uppgifter relaterade till råvaruderivatmarknader eller relaterade spotmarknader avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat 

Riktlinjer om MAR – Uppgifter relaterade till råvaruderivatmarknader eller relaterade spotmarknader avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat 

Tillämpningsområde:

Dessa riktlinjer tillämpas på följande marknadsparter:

 • fysiska eller juridiska personer som bedriver handel med råvaruderivat eller på spotmarknaden för råvaror
 • tillhandahållare av investeringstjänster som avses i 2 kap. 10 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012)
 • marknadsplatsoperatörer som driver en reglerad marknad, som avses i 2 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen, och marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel, som avses i 2 kap. 9 § i värdepappersmarknadslagen
 • personer som yrkesmässigt arrangerar eller genomför transaktioner med råvaruderivat, som avses i artikel 3.1.28 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014.

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Pia Ovaska, ledande jurist
Telefon: 09 183 52 96, e-post: pia.ovaska(at)fiva.fi

Esmas riktlinjer om personer som mottar marknadssonderingar 

Riktlinjer om personer som mottar marknadssonderingar 

Tillämpningsområde:

 • Dessa riktlinjer ska tillämpas på sådana juridiska eller fysiska personer som mottar marknadssonderingar och som avses i artikel 11 i marknadsmissbruksförordningen (596/2014).

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Pia Ovaska, ledande jurist
telefon: 09 183 52 96, e-post: pia.ovaska(at)fiva.fi

Undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar 

Undantag för marketmakerfunktioner och primärmarknadsoperationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar 

Tillämpningsområde:

 • ett värdepappersföretag som är medlem av en handelsplats
 • ett kreditinstitut som är medlem av en handelsplats
 • en enhet i tredjeland som är medlem av en marknad i Europeiska unionen
 • en enhet i tredjeland som är medlem av en marknad i ett tredjeland vars regelverk och tillsyn har förklarats vara likvärdiga av kommissionen i enlighet med artikel 17.2. i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012
 • ett företag som är medlem av en handelsplats och som tillhandahåller investeringstjänster och/eller bedriver investeringsverksamhet som endast avser handel för egen räkning på en termins-, options- eller annan derivatmarknad och kontantmarknad enbart för att säkra sina investeringar på derivatmarknaden eller som bedriver handel på denna marknad för andra marknadsdeltagares räkning eller som fastställer prisen för dessa marknadsdeltagare och som garanteras av clearingparterna på denna marknad, då clearingparterna på marknaden bär ansvaret för att säkerställa att de avtal som dessa företag gjorts uppfylls.

Meddelanden:

Kontaktuppgifter:

Pia Ovaska, ledande jurist
telefon: 09 183 52 96, e-post: pia.ovaska(at)fiva.fi

EBA:s riktlinjer om STS-kriterierna för värdepapperiseringar som inte är ABCP (EBA/GL/2018/09)

Riktlinjer om STS-kriterierna för värdepapperiseringar som inte är ABCP (EBA/GL/2018/09)

Tillämpningsområde:

Dessa anvisningar tillämpas på följande auktoriserade tillsynsobjekt enligt lagen om Finansinspektionen (878/2008) och på utländska tillsynsobjekt som definieras som parter som deltar i värdepapperisering i kap. 1 artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012:

 • institutionella investerare
 • originatorer
 • medverkande institut
 • ursprungliga långivare
 • specialföretag för värdepapperisering.

Dessa riktlinjer har samband med:

Kontaktuppgifter:

Deni Seitz, senior specialist
telefon: 09 183 54 15, e-post: deni.seitz(at)fiva.fi