Tillhandahållare av investeringstjänster

Ansökan om verksamhetstillstånd

Enligt lagen om investeringstjänster (747/2012) ska värdepappersföretag som tillhandahållar investeringstjänster eller som utför investeringsverksamhet ansöka verksamhetstillstånd. Villkor för att tillhandahålla investeringstjänster.

Nedan finns information om ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag i enlighet med lagen om investeringstjänster.

Blanketter för ansökan om verksamhetstillstånd

Obs! Kom ihåg att fylla i också anmälningsformulär för målföretaget ( = ett bolag som anmälaren har innehav) för varje ägare och även anmälningsformulär för fysisk och/eller juridisk person.

Blanketter ska lämnas in för alla dem som äger minst 10 % (direkt eller indirekt) av värdepappersföretaget. Blanketter ska lämnas in för både juridiska (t.ex. ett företag, som äger värdepappersföretaget) och fysiska personer (äger direkt eller inderekt värdepappersföretaget, t.ex. genom företaget de äger) och de ska täcka alla led i ägarkedjan med en ägarandel på minst 10 %.

Inlämnande av tillståndsmaterial till Finansinspektionen

Värdepappersföretagets tillståndsmaterial ska inlämnas till Finansinspektionens registratorskontor: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi

Finansinspektionen kontaktar anmälaren efter att den mottagit anmälan för att uppge handläggare och uppskattad behandlingstid.

Se också:

Annullering av tillstånd

Om bolaget vill annullera sitt tillstånd, ska den ansöka om en annullering av tillstånd.

Gränsöverskridande verksamhet och filialer

Filialer och gränsöverskridande tjänster från Finland till utlandet

Finländska tjänsteleverantörer kan bedriva verksamhet utomlands enligt sitt verksamhetstillstånd genom att inrätta en filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. Innan verksamheten inleds krävs tillstånds- eller underrättelseförfarande, beroende på om verksamheten bedrivs i ett annat EES-land eller utanför EES-området.

Verksamhet i EES-länder

Enligt principen om en enda auktorisation har värdepappersföretag med verksamhetstillstånd i ett EES-land rätt att bedriva motsvarande verksamhet inom hela EES-området genom att antingen inrätta filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster.

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Filialer

Om en tjänsteleverantör med verksamhetstillstånd i Finland avser att inrätta en filial i ett annat EES-land ska Finansinspektionen underrättas om planerna. Finansinspektionen underrättar inom tre (3) månader tillsynsmyndigheterna i det kommande värdlandet om etableringen och bifogar de ytterligare upplysningar som direktivet förutsätter att tillsynsmyndigheten ska lämna. Verksamheten kan inledas först när myndigheten i värdlandet har gett sitt svar eller det har gått två (2) månader från det att myndigheten i värdlandet har tagit emot underrättelsen.

Blanketter:

Gränsöverskridande tjänster

Om en tjänsteleverantör med verksamhetstillstånd i Finland ämnar tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i ett annat EES-land ska Finansinspektionen underrättas om planerna. Finansinspektionen underrättar tillsynsmyndigheterna i det kommande värdlandet inom en (1) månad. Verksamheten får inledas genast när Finansinspektionen har sänt underrättelsen.

Blankett:

Utnämnande av anknutna ombud

Ett värdepappersföretag kan också utnämna ett ombud som verkar för värdepappersföretagets räkning inom EES-området. Om en tjänsteleverantör med verksamhetstillstånd i Finland ämnar tillhandahålla gränsöverskridande tjänster i ett annat EES-land ska Finansinspektionen underrättas om planerna på anmälningsblanketten intill. Finansinspektionen underrättar tillsynsmyndigheterna i det kommande värdlandet inom en (1) månad. Verksamheten får inledas genast när Finansinspektionen har sänt underrättelsen.

Blankett


Verksamhet utanför EES

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Filialer

Finländska värdepappersföretag behöver tillstånd av Finansinspektionen för att inrätta filial i länder utanför EES.

För tillståndet krävs att tillsynen av filialen är effektiv och täcker dess alla enheter. Inrättandet av filialen får inte heller äventyra värdepappersföretagets verksamhet.

Gränsöverskridande tjänster

Finländska värdepappersföretag får tillhandahålla gränsöverskridande tjänster utanför EES utan att inrätta filial. Finansinspektionen ska då på förhand underrättas om vilka tjänster det är fråga om samt var och hur de kommer att tillhandahållas. Värdepappersföretaget ska ta reda på vilka villkor som gäller för verksamheten i värdlandet.


Filialer och gränsöverskridande tjänster från utlandet till Finland

Utländska tjänsteleverantörer kan med vissa undantag bedriva verksamhet i Finland genom att inrätta filial eller tillhandahålla gränsöverskridande tjänster. För verksamheten förutsätts tillstånds- eller underrättelseförfarande.

Gränsöverskridande tjänster från andra EES-länder

Finansinspektionen måste underrättas om en tjänsteleverantör från ett annat EES-land avser att inrätta en filial till ett värdepappersföretag i Finland. Underrättelse från tillsynsmyndigheten i hemlandet krävs också angående gränsöverskridande tjänster. Vi för en förteckning över underrättelserna.

Värdepappersföretag från et annat EES-land får tillhandahålla gränsöverskridande tjänster genom ett anknutet ombud. Med tanke på övervakningen av lagligheten i de anknutna ombudens verksamhet ska Finansinspektionen föra ett offentligt register över anknutna ombud (registret över anknutna ombud) till vilket värdepappersföretaget anmäler anknutna ombud som det har utsett. Anknutna ombud ska registreras i ett offentligt register i den medlemsstat där de anknutna ombuden är etablerade. I Finansinspektionen register finns alla de anknutna ombuden som verkar i Finland.


Gränsöverskridande tjänster från länder utanför EES

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Filialer

Värdepappersföretag från länder utanför EES-området måste ansöka om tillstånd från Finansinspektionen för att kunna inrätta filial i Finland.

Värdepappersföretaget ska iaktta i Finland gällande bestämmelser i verksamheten. Också de finansiella verksamhetsförutsättningarna och styrningen ska uppfylla kraven på en tillförlitlig verksamhet.

Lagstiftningen i värdepappersföretagets hemland ska motsvara internationella regler för finanstillsyn och rekommendationer om förhindrande av brottsligt utnyttjande av det finansiella systemet. Tillsynen ska vara tillräckligt effektiv. Tillståndsansökan ska innehålla upplysningar om filialens system till skydd för insättare och investerare, eller avsaknaden av ett sådant system.

Gränsöverskridande tjänster

Värdepappersföretag med verksamhetstillstånd i ett land utanför EES får tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till professionella kunder och godtagbara motparter, då företaget är infört i Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) register. En förutsättning för registrering är kommissionens beslut om likvärdighet i fråga om reglering och tillsyn i hemstaten för det företag som ansöker om registrering.

Enligt 5 kap. 7 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster får ett tredjelandsföretag med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen utan filialetablering tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument i Finland. Se närmare anvisningar om verksamhetstillstånd under ”Verksamhetstillstånd för värdepappersföretag i tredjeland” på den här sidan

Verksamhetstillstånd för värdepappersföretag i tredjeland

Enligt 5 kap. 7 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster får ett tredjelandsföretag med verksamhetstillstånd som beviljats av Finansinspektionen utan filialetablering tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet samt tillhandahålla sidotjänster till godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till direktivet om marknader för finansiella instrument i Finland.

Tredjelandsföretagets verksamhet får inte i betydande grad skilja sig från den verksamhet som enligt lagen om investeringstjänster är tillåten för värdepappers­företag eller utländska EES-värdepappersföretag, och reglering och övervakningen av den ska till väsentliga delar motsvara den reglering och övervakning som grundar sig på lagen om investeringstjänster. De bestämmelser som ska tillämpas på tredjelandsföretag uppräknas i 1 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster.

Ansökningarna ska inlämnas till Finansinspektionens registratorskontor på adressen kirjaamo(at)fiva.fi.

Tolkningsfrågor och förfrågningar kan skickas till sipa-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi

Transaktionsrapportering

Värdepappersföretag i tredjeland som beviljats verksamhetstillstånd för tillhanda­hållande av investeringstjänster i Finland ska rapportera transaktionsuppgifterna till Finansinspektionen enligt lagen om investeringstjänster och enligt artikel 26 i förord­ningen om marknader för finansiella instrument (MiFIR). Innehavare av verksamhets­tillstånd för värdepappersföretag i tredjeland ska rapportera transaktioner i anslutning till investeringstjänster som tillhandahållits kunder i Finland med stöd av verksam­hets­tillståndet i fråga.

Företaget kan skicka transaktionsrapporterna till Finansinspektionen direkt eller använda en godkänd rapporteringsmekanism (ARM). Rapporteringsskyldigheten börjar när verksamhetstillstånd för gränsöverskridande verksamhet har beviljats. Beredskap för transaktionsrapportering är en förutsättning för att verksamhetstillstånd ska beviljas.

Detaljerade tekniska uppgifter (inkl. länkar till Finansinspektionens test- och produktionsmiljöer för transaktionsrapportering) ges på Finansinspektionens webbsida.

Förtydligande tilläggsuppgifter:

 • Vid transaktionsrapportering iakttas bestämmelserna i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument (MiFIR) (bl.a. valideringarna bygger på ESMAs databas FIRDS).
 • Företagen kan rapportera till Finansinspektionen direkt eller via en godkänd rapporteringsmekanism.
 • Om företagets verksamhet inte medför någon rapporteringsskyldighet, tillämpas dessa krav inte (t.ex. verksamheten ansluter sig enbart till teckningen av fondandelar)

Åtgärdsavgifter

Finansinspektionen tar ut en åtgärdsavgift enligt sin gällande prislista (prestationer/produkter: Övriga beslut och undantagstillstånd: Beslut, tillstånd, undantagstillstånd
och anmälningar) för handläggning av verksamhetstillstånd, återkallelse av verksamhetstillstånd eller ändring av verksamhetstillstånd för värdepappersföretag i tredjeland. Avgiften faktureras efter att Finansinspektionen har utfärdat ett beslut om beviljande, återkallelse eller ändring av verksamhetstillstånd.

Tredjelandsföretag som fått verksamhetstillstånd enligt 5 kap. 7 § 2 – 4 mom. i lagen om investerings­tjänster är skyldiga att betala en årlig tillsynsavgift. Detaljerade bestämmelser om de avgiftsskyldiga samt om de enskilda avgiftsskyldigas avgiftsgrunder finns i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008).

Esmas yttrande om ”'reverse solicitation”

Esmas yttrande som erinrar om kraven på så kallad reverse solicitation enligt MiFID II (på engelska)

Öppna alla elementer Stäng alla elementer
Beviljande av verksamhetstillstånd

Ansökan om verksamhetstillstånd för värdepappersföretag i tredjeland ska innehålla följande uppgifter om företaget och dess gränsöverskridande verksamhet i Finland (Lagen om investeringstjänster 5 kap. 7 § 3 mom.):

 1.  Alla relevanta uppgifter om företaget (juridiskt namn och övriga eventuella firmanamn, rättslig form, huvudsakligt säte och adress, medlemmar i ledningsorganen, relevanta aktieägare (minst 10 %) och kontaktuppgifter),
 2. En bestyrkt kopia av bolagsordningen;
 3. En bestyrkt kopia av det verksamhetstillstånd som det aktuella tredjelandsföretaget har i sin hemstat;
 4. Ett handelsregisterutdrag (eller motsvarande intyg) från den stat där tredjelandsföretaget är registrerat, i vilket styrelsens (förvaltningsorganets) ledamöter samt verkställande direktören med suppleanter uppges
 5. En verksamhetsplan som beskriver de investeringstjänster och/eller funktioner, sidotjänster och finansiella instrument som är avsedda att tillhandahållas gränsöverskridande i Finland. Använd koderna A(1), A(2) osv. i bilaga 1 till MIFiD II
 6. Namnet på den myndighet som ansvarar för tillsynen över företaget i dess hemstat och om myndigheterna är flera, uppgifter om respektive kompetens­områden.
 7. Tillstånd från tillsynsmyndigheten i tredjelandsföretagets hemstat om tillhandahållande av gränsöverskridande verksamhet i Finland, såvida hemstatens lagstiftning förutsätter ett sådant tillstånd, och
 8. Ett utdrag av tredjelandsföretagets förvaltningsorgans beslut om att ansöka om verksamhetstillstånd i Finland enligt 5 kap. 7 § 2–3 mom. i lagen om investeringstjänster.
 9. Beträffande transaktionsrapporteringen ombes den sökande rapportera
  1. Tidtabellen inom vilken den sökande strävar efter att skapa en förbindelse till Finansinspektionens transaktionsrapporteringssystem (direkt eller via en godkänd rapporteringsmekanism) – både till testmiljön och produktionsmiljön ELLER
  2. Bekräftelse om att rapporteringsskyldigheten inte gäller för den planerade verksamheten.
 10. Faktureringsadress (både e-postadress och postadress). Betalningsuppgifterna skickas till er efter att verksamhetstillstånd har beviljats.

Ansökan ska skickas till Finansinspektionens registratorskontor på adressen kirjaamo(at)fiva.fi.

Ändring av verksamhetstillstånd

Efter att verksamhetstillstånd har beviljats kan det ändras antingen genom att utvidga tillståndet till att omfatta nya tjänster eller genom att återkalla tjänster från verksamhetstillståndet.

Ansökan om utvidgande av verksamhetstillståndet ska innehålla följande uppgifter:

 1. En ny verksamhetsplan som beskriver de investeringstjänster och/eller funktioner, sidotjänster och finansiella instrument som är avsedda att tillhandahållas gränsöverskridande i Finland. Använd koderna A(1), A(2) osv. i bilaga 1 till MIFiD II,
 2. Ett utdrag av tredjelandsföretagets förvaltningsorgans beslut om att utvidga verksamhetstillståndet enligt 5 kap. 7 § 2–3 mom. i lagen om investeringstjänster.
 3. Beträffande transaktionsrapporteringen ombes den sökande rapportera följande uppgifter, såvida företaget inte redan lämnar in transaktionsrapporter till Finansinspektionen:
  1. Tidtabellen inom vilken den sökande strävar efter att skapa en förbindelse till Finansinspektionens transaktionsrapporteringssystem (direkt eller via en godkänd rapporteringsmekanism) – både till testmiljön och produktionsmiljön ELLER
  2. Bekräftelse om att rapporteringsskyldigheten inte gäller för den planerade verksamheten.
 4. Faktureringsadress (både e-postadress och postadress). Betalningsuppgifterna skickas till er efter att verksamhetstillstånd har beviljats.

Ansökan ska skickas till Finansinspektionens registratorskontor på adressen kirjaamo(at)fiva.fi.

Ansökan om en delvis återkallelse av verksamhetstillståndet ska innehålla följande uppgifter:

 1. En förteckning över de tjänster i fråga om vilka företaget vill återkalla verksamhetstillståndet.
 2. Intyg/yttrande om att företaget inte längre tillhandahåller de investeringstjänster som är föremål för återkallelse i Finland och att företaget inte längre har kunder för vilka det tillhandahåller de återkallade tjänsterna i Finland.
 3. Ett utdrag över företagets förvaltningsorgans beslut om att ansöka om återkallelse av registrering, eftersom
  1. företaget inte längre tillhandahåller de tjänster som är föremål för återkallelse i Finland
  2. företaget inte längre har kunder för vilka det tillhandahåller de återkallade tjänsterna i Finland
 4. Faktureringsadress (både e-postadress och postadress). Betalningsuppgifterna skickas till er efter att beslut utfärdats.

Ansökan ska skickas till Finansinspektionens registratorskontor på adressen kirjaamo(at)fiva.fi.

Återkallande av verksamhetstillstånd

Ansökan om återkallande av verksamhetstillstånd ska innehålla följande uppgifter:

 1. Intyg/yttrande om att företaget inte längre tillhandahåller tjänster i Finland och inte längre har kunder i Finland.
 2. Ett utdrag ur företagets förvaltningsorgans beslut om att ansöka om återkallande av registreringen, eftersom:
  1. företaget inte längre tillhandahåller tjänster i Finland
  2. företaget inte längre har några kunder i Finland
 3. Faktureringsadress (både e-postadress och postadress). Betalningsuppgifterna skickas till er efter att beslut utfärdats.

Finansinspektionen tar ut en åtgärdsavgift enligt sin prislista för handläggning av anmälan.

Observera, att Lagen om Finansinspektionens tillsynsavgifter (1209/2023) har ändrats genom den lagändring som trädde i kraft den 1 januari 2024 så att de avgiftsskyldiga debiteras övervakningsavgiften för hela året, trots att näringstillståndet upphävs mitt I år.

Ansökan ska skickas till Finansinspektionens registratorskontor på adressen kirjaamo(at)fiva.fi.

Uppdatering av uppgifterna efter att verksamhetstillstånd beviljats

Företaget ska underrätta Finansinspektionen om väsentliga ändringar i de uppgifter som lämnats i samband med verksamhetstillståndet. Anmälningar ska skickas till sipa-ilmoitukset(at)finanssivalvonta.fi.