CRR/CRD

CRR/CRD-regleringen för kreditinstitut och värdepappersföretag

CRR/CRD-regleringen (CRD-paketet) utgörs av kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) och EU:s kapital­kravs­förordning (CRR). Syftet med regelverket är att förbättra bankernas risktäckningskapacitet genom att stärka bankernas kapitaltäcknings- och likviditetsposition samt riskhantering. CRD IV-paketet ersatte år 2014 de tidigare kreditinstituts- och kapitalkravsdirektiven 2006/48/EG och 2006/49/EG.

Kommande uppdateringar i CRR/CRD-regleringen:

 1. Kommissionen meddelade den 23 november 2016 ett omfattande revideringspaket (CRR 2/CRD V) i syfte att ytterligare förbättra bankernas störningstolerans inom EU.
 2. Baselkommittén för banktillsyn publicerade i december 2017 rekommendationer för färdigställandet av Basel III-regelverket. Rekommendationerna kommer i Europa att sättas i verket genom en uppdatering av CRR/CRD-paketet.
Öppna alla Stäng alla
Basfakta

CRR/CRD-regleringen

Kreditinstitutsdirektivet (CRD IV) innehåller krav som gäller både inledande av verksamhet och tillhandahållande av tjänster samt krav på myndighetstillsyn, sanktioner och tillförlitlig bolagsstyrning. Direktivet innehåller också krav på tilläggskapital i form av olika buffertar. Direktivet ska införas genom nationell lagstiftning.

EU:s kapitaltäckningsförordning (CRR) är direkt gällande lagstiftning och behöver därför inte införas på nationellt plan. Förordningen innehåller bestämmelser om beräkning av kapitalbas och minimikapitalkrav, likviditet, minimikapitaltäckningsgrad samt stora exponeringar. Dessutom innehåller den bestämmelser om kraven på offentlighet.

EU:s kapitaltäckningsförordning kompletteras av tekniska standarder för tillsyn och genomförande som bereds av Europeiska bankmyndigheten (EBA) och som meddelas som EU-kommissionens beslut eller förordningar, vilka är bindande och direkt tillämplig lagstiftning i medlemsländerna.

I sin webbtjänst upprätthåller EBA en interaktiv gemensam regelbok, som förutom kreditinstitutsdirektivet och EU:s kapitaltäckningsdirektiv även innehåller de tekniska standarder som upprättats av EBA och godkänts av kommissionen, EBAs riktlinjer och rekommendationer samt frågor och svar (Q&A) i anslutning till dem.

Regleringen är förknippad med en omfattande COREP-rapportering.

Kommande CRR/CRD-reglering

1. CRR2/CRDV

Europarlamentets och rådets forordning (EU) 2019/876 (CRR2) och direktiv (EU) 2019/878 (CRDV) finns  här

Kommissionen meddelade den 23 november 2016 ett omfattande reformpaket i syfte att förbättra bankernas störningstolerans inom EU-området (pressmeddelande).

Kärnpunkterna i reformpaketet:

 • mer riskkänsliga kapitalkrav särskilt i fråga om marknadsrisker, motpartsrisker och exponeringar mot centrala motparter
 • en bindande bruttosoliditetsgrad (LR) för att förhindra att instituten tar på sig en alltför hög skuldsättningsgrad
 • krav på en bindande stabil nettofinansieringskvot (NSFR) för att ta itu med det alltför stora beroendet av kortsiktig marknadsfinansiering och minska finansieringsrisken på lång sikt
 • krav på att globala systemviktiga institut (G-SII-institut) ska ha en miniminivå av kapital och andra instrument som bär förluster vid resolution (TLAC).
 • öka bankers kapacitet att bevilja lån till små och medelstora företag och finansiera infrastrukturprojekt
 • minska de administrativa bördorna för små, icke-komplexa banker i samband med ett antal regler om ersättningar som är oskäliga med tanke på dessa (närmare bestämt reglerna om uppskjuten ersättning och ersättning i form av instrument, t.ex. aktier)
 • göra reglerna i kapitalkravsdirektivet och kapitalkravsförordningen mer proportionerliga och mindre betungande för små och icke-komplexa institut, i fråga om vilka vissa av de nuvarande kraven på offentliggörande av information, rapportering och komplexa handelslager är svåra att motivera ur kapitaltäckningssynpunkt.

Europaparlamentet – Pressmeddelande (16.4.2019): Nya regler för att minska riskerna för EU:s banker och skydda skattebetalarna

Europeiska unionens råd – Pressmeddelande (14.5.2019): Bankunionen: rådet antar åtgärder för att minska riskerna i banksystemet

European Commission - Fact Sheet - Adoption of the banking package: revised rules on capital requirements (CRR II/CRD V) and resolution (BRRD/SRM)

2. Rekommendationer från Baselkommittén för banktillsyn om färdigställande av Basel III-regleringen

Basel Committee on Banking Supervision Basel III: Finalising post-crisis reforms

Finansinspektionens tillsynsmeddelande 8.12.2017–70/2017: Kapitaltäckningskraven enligt Basel III har uppdaterats – förbättrad jämförbarhet för bankernas kapitaltäckningssiffror

Finansinspektionens artikel: Basel III -uudistukset yhdenmukaistavat pankkien vakavaraisuuslaskentaa – sisäisiä malleja soveltavien suomalaisten pankkien pääomavaateiden arvioidaan kasvavan (på finska)

Kommissionens pressmedelande: Banking regulation: Commission welcomes Basel Committee's agreement on post-crisis reforms

Kommissionen har skickat EBA en rådfrågning i anslutning till verkställandet av rekommendationerna i Europa: EBA will support the Commission in the implementation of the Basel III framework in the EU

Tillämpning och tidtabell

CRR/CRD–regelverket tillämpas på följande tillsynsobjekt:

 • kreditinstitut
 • värdepappersföretag, med undantag av i 6 kap. 1 § 4 mom. i lagen om

investeringstjänster avsedda värdepappersföretag

 • fondbolag som bedriver i 5 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder avsedd verksamhet

(fondbolag som bedriver kapitalförvaltning)

 • centralinstitut för sammanslutningar av inlåningsbanker
 • kreditinstitutens holdingsammanslutningar
 • holdingsammanslutningar för värdepappersföretag
 • moderföretag till finans- och försäkringskonglomerat

När den antagna lagstiftningen har undertecknats under den vecka som inleds den 20 maj kommer bankpaketet att offentliggöras i EU:s officiella tidning någon gång i juni och den nya lagstiftningen träder i kraft 20 dagar senare. Större delen av de nya reglerna börjar gälla vid halvårsskiftet 2021.

Länkar till regleringen

Kreditinstitutsdirektivet (CRD IV)

EU:s kapitalkravsförordning (CRR)

De tekniska standarderna om tillsyn och genomförande som ges i form av EU-kommissionen beslut eller förordningar

EBAs interaktiva gemensamma regelbok (Single rule book)

EBAs Questions and answers (Q&A).

EBAs riktlinjer och rekommendationer temavis

Kreditinstitutslagen och andra lagar som antagits med stöd av den

Europeiska centralbankens förordning (EU) 2016/445, av den 14 mars 2016 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten (ECB/2016/4)

Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2017/697, av den 4 april 2017 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (ECB/2017/9)

Europeiska centralbankens rekommendation av den 4 april 2017 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (EKP/2017/10)

ECB:s riktlinjer om alternativ och handlingsutrymmen som ges genom unionsrätten, november 2016.

Föreskrifter och anvisningar 25/2013 Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar

Föreskrifter och anvisningar 26/2013 Sameuropeisk rapportering (COREP)