Tolkning 22.5.2007 – 2/2007

Finansinspektionens tolkning om undantag i fråga om kapitalkrav och tillhörande rapporteringsskyldighet

5/125/2007

Finansinspektionen har fått förfrågningar om i vilka situationer Finansinspektionen enligt 56 § 2 mom. i kreditinstitutslagen anser att riskexponeringen i dotterkreditinstitutets verksamhet är så obetydlig att Finansinspektionen kan tillåta undantag från de institutsspecifika kraven på minimikapital och tillhörande rapportering, även om moderkreditinstitutet inte svarar för dotterkreditinstitutets åtaganden enligt 1 mom. 2 punkten i den aktuella paragrafen. Finansinspektionen kan besluta att bevilja undantag om samtliga förutsättningar uppfylls.

Finansinspektionen konstaterar att nämnda undantag också kan tillämpas på värdepappersföretag.

Finansinspektionen meddelar som sitt ställningstagande att Finansinspektionen alltid betraktar värdepappersföretag som institut där riskexponeringen är större än obetydlig åtminstone ur kundens synvinkel, och av denna anledning kan Finansinspektionen inte bevilja värdepappersföretag undantag. Det främsta målet för inlåningsbankernas och värdepappersföretagens funktioner är att trygga stabiliteten i verksamheten och att säkerställa återbetalningen av insättarnas och investerarnas fordringar i alla förhållanden. En tillräcklig kapitalbas möjliggör en kontrollerad nedläggning av ett värdepappersföretag vid behov, även om det i detta fall, i motsats till i fråga om insättningar, är kunden som bär riskerna för placeringar. Om Finansinspektionen avstod från de detaljerade kraven på minimikapital och rapportering av det, skulle det försvåra Finansinspektionens möjligheter att följa upp bankernas eller värdepappersföretagens verksamhet, och på så sätt skulle återbetalningen av kundmedlen också äventyras. I så fall kan Finansinspektionen till denna del inte heller uppfylla sina eventuella rapporteringsskyldigheter gentemot marknaden och andra EU-länder. Dessutom kan insättarnas och investerarnas möjligheter att få information om dessa aktörer förbli bristfälliga.

Till den del det är fråga om andra aktörer än inlåningsbanker och värdepappersföretag fattar Finansinspektionen beslut om undantag från fall till fall efter eget gottfinnande.

Närmare upplysningar lämnas av jurist Raimo Husu, avdelningen för stabilitetstillsyn, Finansinspektionen, telefon 010 831 5282.