Försäkringsförmedlare

Vad är en försäkringsförmedlare?

En försäkringsförmedlare jämför och presenterar till exempel försäkringar för kunden, lägger fram anbud angående försäkringsavtal eller hjälper till med ansökningar om ersättning vid skada.

Vad är ett försäkringsombud?

Ett försäkringsombud representerar ett eller flera försäkringsbolag. Ombudet säljer försäkringar av de försäkringsbolag som han representerar och handlar på försäkringsbolagets ansvar. Ombudet får sitt arvode av det försäkringsbolag vars försäkringar han säljer.

Vad är en försäkringsmäklare?

En försäkringsmäklare ingår ett uppdragsavtal med kunden, enligt vilket försäkringsmäklaren enbart handlar i kundens bästa intresse. En försäkringsmäklare är oberoende av försäkringsgivarna och får inte ta emot arvoden av försäkringsbolag.

Vilka uppgifter ska en försäkringsförmedlare ge mig?

Försäkringsförmedlaren ska berätta om han är försäkringsombud eller försäkringsmäklare. Om han är ett försäkringsombud, ska han berätta vilka bolag han representerar.

Försäkringsförmedlaren ska bl.a. ange i vilket register över försäkringsförmedlare han är införd och hur registreringen kan kontrolleras. Dessutom ska kunderna informeras om hur de kan framföra klagomål över försäkringsförmedlaren.

Ombuden ska lämna uppgifterna till kunderna innan försäkringsavtalet ingås och försäkringsmäklarna innan ett uppdragsavtal ingås och vid behov när uppdragsavtalet ändras eller förnyas.

Vem får vara försäkringsförmedlare?

I Finland får försäkringsförmedling endast bedrivas av försäkringsförmedlare som är införda i Finansinspektionens register över försäkringsförmedlare eller av försäkringsförmedlare som är registrerade i andra länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

En fysisk person som har registrerats som försäkringsmäklare ska ha yrkeskompetens som har visats genom att avlägga försäkringsmäklarexamen.