Sparande och investering

Vågar jag investera i en produkt som jag inte riktigt förstår?

Om du inte förstår hur en produkt som erbjuds dig fungerar, investera inte i den.

Är produktens namn ett löfte?

Produktens namn återspeglar inte alltid produktens egenskaper. Var misstänksam, om det lovas stora, garanterade, skyddade eller säkra avkastningar.

När är en produkt så komplex att jag som vanlig sparare borde vara aktsam?

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA har publicerat en varning riktad till investerare om komplexa produkter, vars marknadsföring till vanliga investerare har blivit allt vanligare. I sin varning uppmanade ESMA till försiktighet till exempel när en produkt har följande egenskaper:

  • produkten är ett derivat eller innefattar ett derivat (ett derivat är ett finansiellt instrument där värdet baseras på värdet hos ett annat investeringsobjekt)
  • värdet på underliggande tillgångar eller index, som fastställer produktens värdeutveckling, är svåra att värdera eller deras kurser eller värden är inte allmänt tillgängliga
  • investeringen har en bestämd investeringsperiod med exempelvis avgifter vid uppsägning i förtid som inte förklaras tydligt
  • i produkten används flera variabler eller komplexa matematiska formler för att fastställa avkastningen från investeringen
  • produkten innefattar garantier eller kapitalskydd som är villkorliga eller partiella, eller som kan upphöra att gälla om vissa händelser inträffar.

Hurdant skydd har insättningar?

Insättningsgarantisystemet ger insättarna skydd i situationer där inlåningsbanken själv inte kan ansvara för återbetalningen av insättningen. Skyddets maximibelopp är 100 000 euro per kund och bank, med vissa undantag.

Vad är Ersättningsfonden för investerare?

Ersättningsfonden för investerare ansvarar för återbetalningen av en investerares penningmedel och finansiella instrument vid händelse av insolvens. Om ett finländskt kreditinstitut eller värdepappersföretag innehar kundens tillgångar och inte kan betala tillbaka eller överlåta dem till kunden, får kunden en ersättning på högst 20 000 euro från Ersättningsfonden för investerare.

Hur har försäkringstagarna skyddats?

För försäkringstagare finns ingen ersättningsfond som skulle skydda fordringarna ifall ett försäkringsbolag blir insolvent. Genom övervakningen av försäkringsbolagens ekonomiska ställning strävar man efter att trygga försäkringstagarnas intressen.

Hurdant skydd har insättningar i utländska banker?

Insättningsgarantifonden omfattar bara insättningar i inlåningsbanker som fått auktorisation i Finland. På motsvarande sätt omfattar Ersättningsfonden för investerare kunders pengar och finansiella instrument som innehas av värdepappersföretag med auktorisation i Finland.

Insättningar i utländska inlåningsbankers och värdepappersföretags filialer i Finland och penningmedel och finansiella instrument som dessa innehar omfattas av skyddssystemen deras hemstat. När det gäller beloppet på skyddet och de produkter som skyddet täcker kan det finnas skillnader mellan länderna inom EU och EES-området.

Produkt  Risk för att kapitalet förloras                                  Möjlighet att omsättas i pengar Kostnader                           Avkastning (vad inverkar, vad består den av)
Sparkonto

Banken ansvarar för kapitalet och räntan. Insättningsgaranti 100 000 euro/kund/bank* (inkl. kapital och räntor).

Betalas på anfordran, rätten till uttag per månad är ofta begränsad. Vanligen inga kostnader. Vanligen inga kostnader.

Inlåning med fast löptid:

a) vanliga tidsbundna konton
b) aktie- eller indexbundna
konton med fast löptid

Banken ansvarar för kapitalet och räntan. Insättningsgaranti 100 000 euro/kund/bank* (inkl. kapital och räntor). Den aktie- eller indexbundna avkastningen kan falla utanför insättningsgarantin Kan vanligen överföras eller användas som säkerhet utan begränsningar. I allmänhet är det möjligt att häva avtalet. För hävning tas vanligen ut kostnader.

a) Avtalas i förväg.
b) Avkastningen beror på den underliggande tillgångens avkastning, som påverkas av marknadsutvecklingen. Avkastningen kan vara 0.

Börsaktier Betydande. Kan i princip lätt omsättas i pengar, men marknadsläget inverkar på priset och möjligheterna att sälja aktierna. Handelskostnader (förmedlarspecifika) och förvaringskostnader.

Består av en eventuell kursstegring och utdelning. Kursutvecklingen och utdelningsintäkterna beror på marknadsläget.

Investeringsfonder:

a) korträntefonder
b) långräntefonder
c) blandfonder
d) aktiefonder

Varierar enligt fondtyp. Lätt att omsättas i pengar, principerna för inlösningskostnader anges i fondstadgarna. Teckningsarvode, inlösningsarvode och förvaltningsarvode i enlighet med fondstadgarna. Varierar enligt fondtyp. Avkastningen på fondandelar är beroende av avkastningen på fondens investeringsobjekt.

Obligationslån:

a) konventionella lån
b) lån som är bundna
till indexavkastning

Beror på emittenten:

a) statslån och lån av offentliga samfund förknippas i praktiken med en mycket liten risk
b) i företagslån beror risken på företagets ekonomiska situation.

Möjligt mitt under låneperioden. Motparten är vanligen emittenten, som fastställer prisnivån. Sekundärmarknaden kan vara blygsam.

Handelskostnaderna ingår i ett lägre återförsäljningsvärde. Teckningsarvoden, överkurs vid teckning och förvaringskostnader möjliga. Avkastning enligt lånevillkoren i investeringar som hålls under hela låneperioden. Om obligationslånet säljs mitt under låneperioden, beror avkastningen bl.a. på räntenivån, enligt vilken värdet på obligationslånet varierar. Avkastningen på lån bundna till indexavkastning beror på indexets utveckling.

Derivat

a) värdepapper (warranter)
b) derivatkontrakt
(optioner, terminer, futurer)

Betydande. Vid derivatkontrakt kan förlusten i vissa fall till och med överskrida det investerade kapitalet. Kan i princip lätt omsättas i pengar, men marknadsläget inverkar på priset och möjligheterna att sälja medlen. Handelskostnader och förvaringskostnader. Vid derivatkontrakt kan det krävas säkerheter. Möjligheterna till avkastning kan vara stora, men då är även riskerna stora. Marknadsutvecklingen och valet av risknivå inverkar på avkastningen.
Fondanknutna försäkringar Det föreligger en risk som varierar enligt det underliggande investeringsobjektet. Jfr investeringsfonder.

Minimispartiden i allmänhet 2 år. Det är möjligt att säga upp försäkringen tidigare, men det medför extra kostnader. Pensionsförsäkringar kan inte sägas upp under avtalstiden.

Vanligen är provisionsstrukturen komplicerad; försäkringskostnader, kostnaderna för investeringsobjektet, uppsägningskostnader.

Beror på det underliggande investeringsobjektet. Jfr investeringsfonder.

* I andelsbanker som ingår i sammanslutningen av andelsbanker avser skyddet på 100 000 euro hela gruppen.