Risker förknippade med bostadsaktiebolagslån

Vilka är riskerna med ett bostadsaktiebolags bolagslån?

Den viktigaste faktorn som ska beaktas är bolagslånets inverkan på den egna skuldbördan. Räntehöjningar har betydelse särskilt om bolånet är alltför stort i förhållande till inkomsterna och både det egna bolånet och bolagslånet är bundna till en marknadsränta eller till bankens primeränta. Höjda räntekostnader avspeglas i detta fall både på det egna bolånets ränta och i form av höjda bolagsvederlag.

Vad händer om en aktieägare i bolaget inte kan betala sin andel av bolagslånet?

Bostadsaktiebolagsformen skapar trygghet för aktieägarna i den händelse att någon av aktieägarna inte kan betala sin andel av bolagslånet.  Bostadsaktiebolaget kan i sådana fall ta aktielägenheten i sin besittning.

En aktielägenhet kan tas i besittning genom beslut av på bolagsstämman för högst tre år i sänder. Bolaget kan hyra ut lägenheten och använda hyresintäkterna för att betala utestående bolagsvederlag. Aktieägaren har kvar äganderätten till lägenheten även om bolaget tog den i sin besittning.

Ibland kan aktieägarens betalningssvårigheter skötas genom att realisera säkerheterna, dvs. genom att den insolventa invånarens lägenhet säljs. Om lägenheten inte går att realisera eller om man inte lyckas förhandla om skötseln av lånet med banken, blir de övriga aktieägarna tvungna att sköta den här andelen av lånet.