Innan du köper en försäkring

Vilka uppgifter ska jag få om försäkringen innan jag köper den?

Ett försäkringsbolag ska ge dig den information du behöver för att välja en försäkring. Sådan information är bland annat uppgifter om

  • de försäkringsprodukter som tillhandahålls
  • försäkringspremierna
  • avtalsvillkoren
  • väsentliga inskränkningar i försäkringsskyddet.

Ett försäkringsbolag ska vanligen utreda om den erbjudna försäkringen leder till överlappande försäkringsskydd med de försäkringar som du redan har.

Vilken information försäkringsgivaren i enskilda försäljningssituationer ska ge beror på försäkringens art och omständigheterna kring tecknandet av försäkringen. Informationsskyldigheten uppfylls dock inte genom att kunden bara ges försäkringsvillkoren.

Vilka uppgifter ska jag ge försäkringsbolaget när jag köper en försäkring?

Du ska ge korrekta och fullständiga svar på de frågor som försäkringsbolaget ställer. Du måste till exempel ge sanningsenliga uppgifter om ditt hälsotillstånd, eftersom den risk som försäkras i personförsäkringar i hög grad baserar sig på den försäkrade personens hälsotillstånd. Att ge bristfällig information kan i värsta fall leda till att du blir utan eventuella försäkringsersättningar, antingen delvis eller i sin helhet.

Vad är ett försäkringsbrev?

Ur försäkringsbrevet framgår försäkringsavtalets huvudsakliga innehåll, såsom avtalsparterna, försäkringsformen, försäkringens giltighet och försäkringspremien samt andra eventuella specialvillkor gällande försäkringen. Försäkringsbolaget ska ge dig ett försäkringsbrev, när avtalet har ingåtts.

Vilken betydelse har villkoren i försäkringsavtalet?

Försäkringens avtalsvillkor fastställer på vilka villkor din försäkring är i kraft. I dem fastställs bland annat

  • vad som ersätts
  • den försäkrades skyldigheter
  • särskilda inskränkningar i försäkringsskyddet.

Försäkringsbolaget ska utan dröjsmål ge dig avtalsvillkoren när avtalet har ingåtts.