Innan du investerar eller sätter in pengar

Skaffa tillräckligt med information och studera den noga

Som kund ska du skaffa tillräckligt med information om produktens egenskaper, avtalsvillkoren och kostnaderna samt om den part som svarar för produkten innan du fattar ditt beslut. Det är du som ansvarar för dina beslut – även för beslut som i efterhand visar sig vara dåliga.

Säljaren ska informera dig om de väsentliga och viktigaste egenskaperna hos den marknadsförda tjänsten eller produkten.

Som kund är det bra för dig att komma ihåg att säljarens mål är att få dig att köpa och att marknadsföringen inte alltid är objektiv.

Ge säljaren korrekta uppgifter

För att säljaren ska kunna betjäna dig på bästa möjliga sätt, är det viktigt att du ger säljaren tillräckligt med information om din situation, din ekonomiska ställning, din erfarenhet om sparande och investeringar samt om dina mål.

För att undvika felaktiga antaganden och falska förväntningar bör du gå genom följande frågor med säljaren:

 • Vilka är dina mål spar- och investeringsmål?
 • Vilka spar- och investeringsprodukter har du haft tidigare?
 • Finns det produkter som du inte vill ha?
 • Hur mycket kan du spara eller investera?
 • Vill du göra en engångsinvestering eller spara mindre belopp t.ex. varje månad?
 • En hur stor risk vill och kan du ta?
 • Hur mycket kan du förlora av det investerade kapitalet utan att förlora nattsömnen? Ju högre avkastningsförväntningarna är, desto större risk att förlora kapitalet måste du acceptera.
 • För en hur lång tid är du beredd att binda medel?
 • Kan medlen vara bundna hela den planerade investeringstiden eller är det viktigt att du kan säga upp avtalet i förtid?
 • Hurdan avkastning är du van vid och hurdan avkastning förväntar du dig nu?
 • Är det klart för dig hur avkastningen bildas?
 • Vill du ha en regelbunden avkastning?
 • Ska det vara möjligt att förutspå avkastningen?

Med hjälp av dina svar på dessa frågor kan du och säljaren lättare välja de produkter som säljaren sedan ger dig närmare information om.

Dessa uppgifter ska säljaren ge dig

Säljaren ska ge dig åtminstone dessa uppgifter:

 • uppgifter om säljaren, tjänsteleverantören som ansvarar för tjänsten eller produkten och dess hemstat
 • produktens viktigaste egenskaper
 • rekommenderad minsta investeringstid
 • kan avtalet ändras under dess giltighetstid
 • hur man kan utträda ur avtalet och vilka kostnader medför detta
 • eventuell tidsfrist för annullering av avtalet
 • riskerna med produkten, i synnerhet risken för förlust av kapitalet
 • förväntad avkastning och principerna för bildandet av avkastningen
 • kostnader och provisioner (åtminstone debiteringsgrunderna samt hur och för vad kostnaderna och provisionerna tas ut)
 • vilka rapporter får kunden
 • hur kan produktens värde- och avkastningsutvecklingen uppföljas och hur mycket egen aktivitet kräver uppföljningen
 • vilka experttjänster kan ansluta sig eller kopplas till den valda produkten (t.ex. byte av investeringsobjekt, ändring av vikter, marknadsvarningar och eventuell portföljförvaltning)
 • andra egenskaper som anknyter till produkten (t.ex. insättningsgaranti eller motsvarande säkerhetsarrangemang, skattebehandling av produkten och i fråga om försäkringar eventuellt dödsfallsskydd)
 • tillsynsmyndigheten och dess kontaktinformation
 • beträffande utländska produkter: vad är informations- och kommunikationsspråket, vilket lands lagstiftning tillämpas på avtalet och var hålls eventuella rättegångar.

Fundera i lugn och ro innan du undertecknar ett avtal

Överväg offerten i lugn och ro och fördjupa dig noggrant i det skriftliga materialet. Innan du fattar ditt beslut ska du ta del av produktbroschyrerna och de produktspecifika villkoren samt besöka säljarens webbplats. Dessutom är det bra att bekanta sig med andra tjänsteleverantörers utbud.

Innan du undertecknar ett avtal, gå igenom de överenskomna frågorna och de viktigaste punkterna i avtalet en gång till med säljaren.

Underteckna ingenting innan du med säkerhet förstår vad du håller på att köpa. En ansvarsfull säljare skyndar inte ditt spar- och investeringsbeslut.

Spara alla dokument som du fått

I en försäljningssituation gör säljaren en kartläggning för att samla in grundläggande information om dig. Om du ingår ett avtal, sparar säljaren denna information. Du gör också klokt i att spara allt material du får. Då är det lättare att lösa eventuella tvister.

Om försäljningssituationen inte leder till en kundrelation, får säljaren inte spara den information som samlats in vid kartläggningen och inte heller utnyttja informationen i framtida marknadsföring utan att du uttryckligen lämnat ditt samtycke till det. När det gäller försäkringar får försäkringsbolaget spara sådan information som behövs för att bevisa att det har funnits grunder enligt god försäkringssed för avvisandet av ett försäkringsavtal.

Var får du objektiv tilläggsinformation?

Säljaren ska berätta var du kan få tilläggsinformation och hur du kan handla i problemsituationer.

Om eventuella problem inte kan lösas genom diskussioner med säljaren eller med den part som svarar för produkten, kan du få opartisk rådgivning från olika instanser. Du får närmare uppgifter till exempel från Försäkrings- och finansrådgivningen FINE (telefon 09 6850 120, från måndag till torsdag kl. 10–16).

Tips för hur du skyddar dig själv när du ska välja online- eller mobilbankstjänster

Se EBAs tips