Borgen och pant

För vad krävs säkerheter?

En borgen eller pant som ställs som säkerhet för ett lån avser att säkerställa återbetalningen av lånet till långivaren, dvs. borgenären. Trots att lånebeslutet i första hand grundar sig på kredittagarens betalningsförmåga, är den säkerhet som ställs som skydd för återbetalning av lånet av betydelse.

Vad är en fyllnadssäkerhet?

Vid bostadslån utgörs säkerheten oftast av den bostad som ska köpas. Den borgen eller pant som en utomstående privatperson ställer för bostadslånet är en s.k. fyllnadssäkerhet. Betalar gäldenären inte skulden, kan lånet krävas av borgensmannen eller pantsättaren endast om den bostad som gäldenären ställt som säkerhet inte räcker till för betalning av hela skulden.

Vad är borgensmannens roll?

En borgensman svarar för lånet eller det överenskomna beloppet med sin personliga egendom. Vid proprieborgen har borgenären rätt att direkt kräva borgensmannen på skulden.

Borgensmännen kan vara flera till antalet varvid varje borgensman ansvarar solidariskt för skulden. En skuld som förfallit till betalning kan infordras av vem som helst av borgensmännen. Om borgensmannen blir tvungen att betala skulden, har han rätt att av gäldenären erhålla det belopp som han utifrån borgen betalat till borgenären. Borgensmannen har samma rätt gentemot de övriga solidariskt ansvariga borgensmännen i förhållande till antalet borgensmän till den del som betalningen överstiger borgensmannens andel av den förfallna primära skulden.

Vad betyder statsborgen?

En privatkund som söker ägarbostadslån kan även beviljas statsborgen för lånet. Bankerna förmedlar statsborgen i samband med sina beslut om bostadslån. Ett bostadslån med statsborgen kan uppgå till högst 85 procent av bostadens anskaffningsvärde eller kostnadskalkylen för byggande av ett egnahemshus.

Vad betyder pantsättning?

En pant är egendom som gäldenären eller någon annan ställer som säkerhet för ett lån. Betalas lånet inte, får borgenären sälja den egendom som ställts som säkerhet och använda intäkterna från försäljningen till betalning av lånet.

Hur definieras värdet på säkerheten?

Borgenären fastställer självständigt värdet på den egendom som ställs som säkerhet. Säkerhetsvärdet är inte detsamma som objektets verkliga värde.

Till exempel beräknar banken säkerhetsvärdet för en fastighet eller bostadsaktier genom att subtrahera en viss säkerhetsmarginal från objektets verkliga värde. Genom detta försäkrar sig banken om att återbetalningen av lånet inte äventyras, om objektets verkliga värde sjunker. Banken kan dock inte kräva tilläggssäkerheter av sina privatkunder på grund av en normal nedgång i värdet på säkerheten.

Vad godkänner banker som säkerhet?

Utöver bostadsaktier och fastigheter godtar bankerna som säkerhet till exempel insättningar och börslistade aktier. Även vid beräkningen av säkerhetsvärden för dessa subtraherar banken säkerhetsmarginalen för den aktuella tillgången från tillgångens verkliga värde.

Vad bör jag veta som borgensman eller pantsättare?

Gör följande innan du förbinder dig att bli borgensman eller att ställa en pant:

  • Fråga gäldenären om hans ekonomiska ställning.
  • Ta reda på borgens- eller pantförbindelsens innehåll och omfattning.
  • Ta redan på alla oklara punkter innan du undertecknar avtalet.
  • Svarar du för bara en del av skulden eller svarar du för skulden bara under en viss tid, se noga till att dylika villkor ingår i avtalet.
  • Se till att du får ett eget exemplar av borgens- eller pantförbindelsen samt kopior av de skuldebrev inklusive amorteringshandlingar som din förbindelse gäller. Förvara dem omsorgsfullt.
  • Var alltid beredd på att du kan bli tvungen att svara för den förbindelse som du gett.