Tolkning 28.10.2013 – 1/2013

Finansinspektionens tolkning av användningen av den andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapitalet i pensionskassor som trätt i likvidation

FIVA 1/01.02/2013

Finansinspektionen gav den 15 oktober 2013 på begäran av pensionskassorna Yrittäjien Eläkekassa Oma och Liikennepalvelualojen Eläkekassa Viabek, vilka trätt i likvidation, en tolkning av användningen av den med verksamhetskapitalet jämställda andelen av utjämningsavsättningen enligt 3 § i lagen om temporär ändring av bestämmelserna om fondering av ålderspensioner och om verksamhetskapitalet i pensionsanstalter som bedriver lagstadgad pensionsförsäkringsverksamhet (853/2008) (nedan den temporära lagen) vid likvidation av pensionskassa.

Tolkning

Enligt Finansinspektionens tolkning utgör likvidation av en pensionsanstalt under den temporära lagens giltighetstid en sådan exceptionell omständighet som möjliggör realisering av den andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapitalet. Finansinspektionen anser att det ändå är motiverat att realisera andelen, med andra ord att överföra den från utjämningsavsättningen till tilläggsförsäkringsansvaret som en del av anstaltens solvenskapital, först när anstaltens försäkringsbestånd överlåts. Fram till dess ska andelen ingå i den normala utjämningsavsättningen. Finansinspektionen anser även att beloppet av den andel som realiseras ska fastställas per utgångstidpunkten för den temporära lagen, med tillägg för beräkningsränta fram till överlåtelsetidpunkten.

Motivering

I den temporära lagen ingår inga bestämmelser om under vilka omständigheter och på vilket sätt den andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapitalet kan realiseras som en del av pensionsanstaltens verksamhetskapital. Enligt motiveringarna till nämnda lag (RP 180/2008) gör lagförslaget det möjligt att tillfälligt inbegripa andra buffertmedel i det verksamhetskapital som ska finnas för hanteringen av placeringsrisker, och att vid behov använda dem.

Under den temporära lagens giltighetstid har den jämställda andelen fungerat som en buffert mot förluster i placeringsverksamheten och pensionsanstalterna har kunnat ta placeringsrisker även mot denna andel. Utifrån ovan nämnda punkt i lagmotiveringarna har Finansinspektionen tolkat att andelen till sin karaktär är sådan att den under exceptionella omständigheter även kan användas för täckning av realiserade förluster. Att en pensionskassa träder i likvidation på grund av finansiella omständigheter i enlighet med 111 § 1 mom. 4 punkten i lagen om försäkringskassor utgör en sådan omständighet.

Finansinspektionen anser att stärkning av solvenskapitalet i pensionskassor som trätt i likvidation genom realisering av den med verksamhetskapitalet jämställda andelen av utjämningsavsättningen som en del av solvenskapitalet kan underlätta även frivillig överlåtelse av försäkringsbestånd.

Eftersom det vid realisering av den andel av utjämningsavsättningen som jämställs med verksamhetskapitalet är fråga om täckning av förlust med gemensamma medel i systemet, anser Finansinspektionen att pensionskassor som trätt i likvidation inte kan ta ny risk mot denna andel. Den jämställda andelen kan således realiseras först när försäkringsbeståndet överlåts.

Eftersom det är fråga om specialarrangemang efter utgången av den temporära lagen, anser Finansinspektionen att beloppet av andelen ska fastställas per den tidpunkt när lagen upphörde att gälla. Eftersom den jämställda andelen inte kan realiseras vid denna tidpunkt, ska den gottgöras med beräkningsräntan från den tidpunkt när den temporära lagen upphörde att gälla till den tidpunkt när försäkringsbeståndet överlåts.

Konsekvenser

Realisering av andelen i de pensionskassor som trätt i likvidation ökar de gemensamma kostnaderna med knappt 10 miljoner euro. Realiseringsbeloppet ökar samtidigt de övriga pensionsanstalternas utjämningsbetalningar och behovet av inkomster av utjämningspremier de närmaste åren.

Remisser

Finansinspektionen har begärt remissvar i ärendet av social- och hälsovårdsministeriet och Pensionsskyddscentralen. Bägge har förordat användningen av den med verksamhetskapitalet jämställda andelen av utjämningsavsättningen som en del av solvenskapitalet i pensionskassor som trätt i likvidation.

Upplysningar

Närmare upplysningar om tolkningen lämnas av ledande matematiker Tarja Taipalus, telefon 010 831 5266.