Tillsynsmeddelande 23.5.2017 – 29/2017

Ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 6/2013 om erbjudande och börsnotering av värdepapper

Ändringar i anvisningar gällande erbjudande och börsnotering av värdepapper träder i kraft den 1 juni 2017. Ändringarna är tekniska och beror på nya regelverk, lagändringar och ändringar i internationella rekommendationer.

​Ändringarna hänför sig till följande regelverk:

  • Lag om gräsrotsfinansiering (734/2016)
  • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/301 om komplettering av
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG med avseende på tekniska tillsynsstandarder för godkännande och offentliggörande av prospekt och spridning av annonser och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk
  • ändringen av värdepappersmarknadslagen (519/2016)
  • ändringen av bokföringslagen (1376/2016)

Samtidigt har hänvisningar till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens riktlinjer Alternativa nyckeltal, som ingår i Finansinspektionens Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet 6/2016 tillsatts. Även hänvisningar till ESMAs tolkningar har uppdaterats.

Närmare upplysningar lämnas av

Merja Elo, marknadsövervakare, telefon (09) 183 5225 eller merja.elo(at)fiva.fi.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 6/2013: Erbjudande och börsnotering av värdepapper