Tillsynsmeddelande 22.2.2013 – 15/2013

ESMAs riktlinjer om undantag som gäller marketmakerfunktion och primärmarknadsoperationer enligt förordningen om blankning

Förordningen om blankning och vissa aspekter av kreditswappar (EU) nr 236/2012 tillåter ett undantag från bestämda artiklar i förordningen i fråga om marketmakerfunktion och primärmarknadsoperationer. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) har lagt ut riktlinjer om tillämpning av undantaget (ESMA/2013/158).

ESMAs riktlinjer redogör för

  • omfattningen av undantaget som gäller marketmakerfunktion
  • fastställande av behörig myndighet
  • förfarande för rapportering av avsikt att tillämpa undantaget
  • övergångsbestämmelser.

Finansinspektionen ska till ESMA bekräfta (comply or explain) sin avsikt att följa riktlinjerna inom två månader från det att ESMA har gett ut översättningarna av riktlinjerna.

Riktlinjerna finns på engelska på ESMAs webbtjänst

 http://www.esma.europa.eu/content/ESMA-issues-guidelines-market-making-and-primary-dealer-exemptions. En översättning till finska av riktlinjerna ska ges ut under våren.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Jaakko Eskola, telefon 010 831 5258, eller jaakko.eskola(at)fiva.fi.