Tillsynsmeddelande 9.3.2017 – 14/2017

​Anvisningar avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat i kraft den 17 mars 2017

Finansinspektionen sätter nationellt i kraft Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (ESMA) riktlinjer ”Uppgifter relaterade till råvaruderivatmarknader eller relaterade spotmarknader avseende definitionen av insiderinformation om råvaruderivat” (ESMA/2016/1480 SV | 17.1.2017) genom att ge ut en anvisning om iakttagandet av ESMAs riktlinjer i sina egna föreskrifter och anvisningar.

Finansinspektionens anvisning har getts ut den 6 mars 2017 och den träder i kraft den 17 mars 2017.

I sin anvisning rekommenderar Finansinspektionen att de marknadsparter som omfattas av anvisningens tillämpningsområde iakttar ESMAs riktlinjer.

Närmare upplysningar

Pia Ovaska, jurist, telefon 010 831 52 96 eller pia.ovaska(at)fiva.fi.

Bilagor