Tillsynsmeddelande 20.2.2018 – 11/2018

​Föreskrifter och anvisningar om ledningsorgan för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster träder i kraft 20.2.2018

Genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar försätts Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMAs riktlinjer (ESMA70-154-271) om ledningsorganet för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster nationellt i kraft.

I artiklarna 45 och 63 i direktivet om marknader för finansiella instrument II (MiFID II) ställs krav på medlemmarna i ledningsorganen för marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster:

  • de ska ha tillräckligt god vandel;
  • de ska ha tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att kunna fullgöra sina plikter; och
  • de ska avsätta tillräckligt med tid för att kunna fullgöra sina plikter.

I riktlinjerna fastställs vilka faktorer som marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster ska beakta när de utser nya medlemmar till sina ledningsorgan eller bedömer sittande medlemmar. Dessutom ges marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster rådet att registrera och lagra information om medlemmarna i ledningsorganen och sina verksamhetsprinciper.

Riktlinjerna gäller marknadsoperatörer och leverantörer av datarapporteringstjänster.

Finansinspektionens anvisning har meddelats den 13 februari 2018, och den träder i kraft den 20 februari 2018.

Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att tillsynsobjekt som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde iakttar ESMAs riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Maria Rekola, marknadsövervakare, tfn 09 183 5265 eller maria.rekola(at)fiva.fi
  • Henrik Kallio, jurist, tfn 09 183 5210 eller henrik.kallio(at)fiva.fi.

Bilagor