Tillsynsmeddelande 1.6.2022 – 30/2022

Föreskrifter och anvisningar 4/2022: Europeiska bankmyndighetens riktlinjer avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet (PSD2)

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar 4/2022, genom vilka Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer av den 24 februari 2022 avseende undantag för begränsade nätverk enligt andra betaltjänstdirektivet (EBA/GL/2022/02) nationellt sätts i kraft.

EBAs riktlinjer riktar sig till de behöriga myndigheterna för bedömning av de anmälningar som hör till riktlinjernas tillämpningsområde. Finans­inspektionen rekommenderar i sina anvisningar att de tjänste­leveran­törer som gör en anmälan följer EBAs riktlinjer.

Anvisningarna träder i kraft den 1 juni 2022.

Anvisningarnas tillämpningsområde

Syftet med EBAs riktlinjer är att precisera tillämpningsområdet enligt 2 § 4 mom. i lagen om betalningsinstitut (297/2010) och i 2 § 3 mom. i betaltjänstlagen (290/2010) samt förfarandet i anslutning till anmäl­nings­plikten enligt 8 a § 1 mom. i lagen om betalningsinstitut.

Lagen om betalningsinstitut och betaltjänstlagen ska inte tillämpas på tjänster som grundar sig på särskilda betalningsinstrument som kan användas i begränsad omfattning, om:

  1. betalningsinstrumenten kan användas för förvärv av varor, tjänster eller andra nyttigheter endast i lokaler som instrumentets utfärdare använder eller med stöd av avtal som ingåtts direkt med utfärdaren inom ett begränsat nätverk av leverantörer av nyttigheter,
  2. betalningsinstrumenten kan användas endast för förvärv av ett mycket begränsat urval av nyttigheter, eller
  3. betalningsinstrument som tillhandahålls på begäran av ett företag eller ett offentligrättsligt samfund eller en offentligrättslig inrättning och som är giltiga i endast en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet regleras av särskilda sociala eller skattemässiga skäl för förvärv av vissa nyttigheter från leverantörer som har ett avtal med utfärdaren.

För tjänstetyperna 1 och 2 gäller emellertid den anmälningsplikt som föreskrivs i 8 a § 1 mom. i lagen om betalningsinstitut. Till tjänstetyp 3 hör enligt Finansinspektionen till exempel betalningsinstrument på vilka Skatteförvaltningens detaljerade skatteanvisning VH/481/00.01.00/2020 (Köp av natura- och personalförmåner med riktade betalmedel) ska tillämpas.

Närmare upplysningar lämnas av

Tytti Tanninen, digitaliseringsexpert, tfn 09 183 5510 eller tytti.tanninen(at)fiva.fi

Bilagor