Muut ohjeet

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
ESMAn ohjeet ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille

ESMAn ohjeet ulkoistamisesta pilvipalvelujen tarjoajille

Soveltamisala:

 • sijoituspalveluyritykset
 • luottolaitokset näiden tarjotessa sijoituspalveluita
 • pörssi
 • toimilupavelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja
 • vaihtoehtorahastojen hoitajan säilytysyhteisö
 • rahastoyhtiö
 • rahastoyhtiön säilytysyhteisö
 • keskusvastapuolet
 • raportointipalvelujen tarjoajat
 • arvopaperikeskukset
 • kriittisten vertailuarvojen hallinnoijat

Yhteystiedot:

Jukka Katajamäki, vanhempi valvoja,
p. 09 183 5026, sähköposti: jukka.katajamaki(at).finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 4 ja 12 artiklan mukainen raportointi

ESMAn ohjeet arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 4 ja 12 artiklan mukainen raportointi 

Soveltamisala:

 • arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 3 artiklan 2 kohdassa määritellyt arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien vastapuolet
 • arvopapereilla toteutettavista rahoitustoimista annetun asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa määritellyt kauppatietorekisterit

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Jyrki Manninen, johtava juristi
p. 09 183 5205, sähköposti: jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi

Jukka Katajamäki, vanhempi valvoja,
p. 09 183 5026, sähköposti: jukka.katajamaki(at).finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten

ESMAn ohjeet arvopaperikeskusasetuksen 9 artiklan mukaista sisäistä toimitusta koskevaa raportointia varten

Soveltamisala:

 • arvopaperikeskusasetuksen 2 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt toimituksen sisäiset toteuttajat

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Jenni Koskinen, vanhempi valvoja
p. 09 183 5364, sähköposti: jenni.koskinen(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet jotka koskevat erilaisten olosuhteiden tulkitsemista, kun laitoksen katsotaan olevan lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 6 kohdan mukaan (EBA/GL/2015/07)

Ohjeet jotka koskevat erilaisten olosuhteiden tulkitsemista, kun laitoksen katsotaan olevan lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 6 kohdan mukaan (EBA/GL/2015/07)

Soveltamisala:

 • ohje on osoitettu valvovalle viranomaiselle ja kriisinratkaisuviranomaiselle

Finanssivalvonnan tarkentava ohjeistus:

 • Ohjeet koskevat myös direktiivin 2014/59/EU 81 artiklan 1 kohdan nojalla ohjeiden soveltamispiiriin kuuluvia alla mainittuja yhteisöjä ja näiden ryhmittymiä, mikäli ne itse katsovat olevansa lähellä kaatumista tai todennäköisesti kaatuvan. Finanssivalvonta suosittaa ohjeen soveltamisalan piiriin kuuluvia yhteisöjä ja niiden muodostamia ryhmittymiä noudattamaan EBA:n antamaa ohjetta edellä mainitulta osin ja ottamaan huomioon siinä esitetty edellä tarkoitetussa tilanteissa. Laitoksiin ei kuitenkaan sovelleta niitä ohjeiden osia, joissa viitataan direktiivin 2014/59/EU 32 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa asetettuihin kriisinratkaisuedellytyksiin.
  • luottolaitos ja sen konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö sekä rahoituslaitos luottolaitoslain (610/2014) 8a luvun 1 §:n ja 8 §:n mukaisesti
  • sijoituspalveluyritys, joka harjoittaa kaupankäyntiä rahoitusvälineillä omaan lukuun tai liikkeeseenlaskun takaamista sijoituspalvelulain (747/2012) mukaisesti ja näiden konsolidointiryhmään kuuluva omistusyhteisö ja rahoituslaitos
  • talletuspankkien yhteenliittymä talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain (599/2010) luvun 20 a §:n mukaisesti

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo(at)finanssivalvonta.fi

EBAn tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2016/01)

EBAn tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2016/01)

Soveltamisala:

 • EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön johtamat konsernit
 • laitokset, jotka eivät ole EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryrityksiä, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä on yli 200 miljardia euroa konsernitasolla tai yksittäisinä käyttäen asianmukaista vaihtokurssia, jossa otetaan huomioon Euroopan keskuspankin julkaisema tilikauden lopussa sovellettava valuuttakurssi ja kansainväliset standardit (’asianomaiset yhteisöt’)

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Peik Granlund, johtava asiantuntija
p. 09 183 5236, sähköposti: peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet tietojen toimittamisesta tiivistelmänä tai koosteena direktiivin 2014/59/EU 84 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi (EBA/GL/2016/03)

Ohjeet tietojen toimittamisesta tiivistelmänä tai koosteena direktiivin 2014/59/EU 84 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi (EBA/GL/2016/03)

Soveltamisala:

 • Ohje on osoitettu valvovalle viranomaiselle ja kriisinhallintaviranomaiselle sekä muille viranomaisille ja henkilöille, jotka joutuvat kriisinratkaisun yhteydessä käsittelemään salassapidettäviä tietoja. Lisäksi ohje koskee asetuksessa (EU) N:O 1093/2010 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja finanssilaitoksia.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Virva Walo, toimistopäällikkö
p. 09 183 5253, sähköposti: virva.walo@finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2020/14)

EBAn ohjeet järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2020/14)

Soveltamisala:

 • EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön johtamat konsernit
 • laitokset, jotka eivät ole EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryrityksiä, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä on yli 200 miljardia euroa konsernitasolla tai yksittäisinä käyttäen asianmukaista vaihtokurssia, jossa otetaan huomioon Euroopan keskuspankin julkaisema tilikauden lopussa sovellettava valuuttakurssi ja kansainväliset standardit (’asianomaiset yhteisöt’).

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Peik Granlund, johtava asiantuntija
p. 09 183 5236, sähköposti: peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2022/12)

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2022/12)

Soveltamisala:

 • EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön johtamat konsernit
 • laitokset, jotka eivät ole EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryrityksiä, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä on yli 200 miljardia euroa konsernitasolla tai yksittäisinä käyttäen asianmukaista vaihtokurssia, jossa otetaan huomioon Euroopan keskuspankin julkaisema tilikauden lopussa sovellettava valuuttakurssi ja kansainväliset standardit (’asianomaiset yhteisöt’).

Näihin ohjeisiin liittyy:

Yhteystiedot:

Peik Granlund, johtava asiantuntija
p. 09 183 5236, sähköposti: peik.granlund(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaat-torien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2023/10)

EBAn ohjeet, joilla muutetaan ohjeita EBA/GL/2020/14 järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta (EBA/GL/2023/10)

Voimassa

 • Soveltaminen alkaa 20.5.2024

Ohjeen soveltamisala

 • Ohjeet on tarkoitettu asetuksen (EU) N:o 1093/2010 4 artiklan 2 kohdan i alakohdassa määritetyille toimivaltaisille viranomaisille ja finanssilaitoksille, joiden osalta ohjeita EBA/GL/2020/14 sovelletaan.
 • Ohjeita sovelletaan luottolaitoksiin, joiden vähimmäisomavaraisuusasteen vastuiden määrä ylittää EUR 200 mrd.

Näihin ohjeisiin liittyy

Guidelines on the specification and disclosure of systemic importance indicators | European Banking Authority (europa.eu)

Tiedotteet

Muutos Euroopan pankkiviranomaisen EBAn ohjeeseen koskien järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämistä ja julkistamista - soveltaminen alkaa 20.05.2024.

Yhteystiedot

Laura Savio, vanhempi asiantuntija
p.09 183 5505, sähköposti: laura.savio(at)finanssivalvonta.fi

EBAn ohjeet toisen maksupalveludirektiivin mukaisesta rajallisia verkkoja koskevasta soveltamisalan ulkopuolelle jättämisestä (EBA/GL/2022/02)

EBAn ohjeet toisen maksupalveludirektiivin mukaisesta rajallisia verkkoja koskevasta soveltamisalan ulkopuolelle jättämisestä (EBA/GL/2022/02)

Soveltamisala:

Sellaiset erityisiin rajoitetusti käytettäviin maksuvälineisiin perustuvat palvelut, joihin sovelletaan

 • maksupalvelulain (290/2010) 2 §:n 3 kohdan; tai
 • maksulaitoslain (297/2010) 2 §:n 4 momentin mukaista soveltamisalan ulkopuolelle jättämistä.

Näihin ohjeisiin liittyy:

Tiedotteet:

Yhteystiedot:

Tytti Tanninen, valvoja
p. 09 183 5510, sähköposti: tytti.tanninen(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet ilmoittamisesta markkinarakenneasetuksen mukaisesti ESMA74-362-2281

ESMAn ohjeet ilmoittamisesta markkinarakenneasetuksen mukaisesti ESMA74-362-2281

Voimassa 29.4.2024 lukien

Ohjeen soveltamisala:

 • Markkinarakenneasetuksen (EMIR) 2 artiklan 8 kohdassa määritellyt finanssialalla toimivat vastapuolet
 • EMIR 2 artiklan 9 kohdassa määritellyt finanssialan ulkopuoliset vastapuolet
 • EMIR 2 artiklan 2 kohdassa määritellyt kauppatietorekisterit
 • toimivaltaiset viranomaiset.

Tiedotteet:

 

Yhteystiedot:

Jyrki Manninen, johtava juristi
09 183 5205, sähköposti: jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi

Juho Westerlund, vanhempi valvoja
09 183 5315, sähköposti: juho.westerlund(at)finanssivalvonta.fi

ESMAn ohjeet EMIR-asetuksen ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesta tietojen siirrosta kauppatietorekisterien välillä ESMA74-362-2351

ESMAn ohjeet EMIR-asetuksen ja arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen mukaisesta tietojen siirrosta kauppatietorekisterien välillä ESMA74-362-2351

Voimassa 29.4.2024 lukien

Ohjeen soveltamisala:

 • kauppatietorekisterit
 • raportoivat vastapuolet ja niiden puolesta raportoivat yhteisöt
 • toimivaltaiset viranomaiset

Tiedotteet


Yhteystiedot:

Jyrki Manninen, johtava juristi
09 183 5205, sähköposti: jyrki.manninen(at)finanssivalvonta.fi

Juho Westerlund, vanhempi valvoja
09 183 5310, sähköposti: juho.westerlund(at)finanssivalvonta.fi