Tillsynsmeddelande 30.6.2017 – 36/2017

Ändringarna i föreskrifter och anvisningar 25/2013 ”Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar” träder i kraft den 1 januari 2021

Det har gjorts ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om beräkningen av kapitaltäckningen och stora exponeringar. Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2021.

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 18 januari 2017 publicerat riktlinjer för tillämpningen av definitionen av fallissemang i enlighet med det mandat som EBA ges i artikel 178.7 i förordning (EU) nr 575/2013 (kapitalkravsförordningen, CRR). Riktlinjerna är avsedda för behöriga myndigheter samt finansinstitut enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1093/2010. Riktlinjerna kommer att genomföras i Finland genom att till avsnitten 5 och 6 i föreskrifter och anvisningar 25/2013 lägga en rekommendation om iakttagandet av EBAs riktlinjer.

EBAs riktlinjer harmoniserar definitionen av fallissemang och främjar därmed bankernas enhetliga kapitaltäckningsanalyser samt jämförbarheten av kapitalkraven. Riktlinjerna förtydligar i detalj definitionen av fallissemang och tillämpningen av definitionen.

Finansinspektionen rekommenderar att tillsynsobjekten tar i beaktande EBAs riktlinjer när de utvecklar de kreditklassificeringssystem som de ämnar tillämpa i IRBA-kapitaltäckningsanalysen från den 1 januari 2021. Det finns i synnerhet skäl att beakta att ovan avsedda system ska ha ett tillstånd från en behörig myndighet före den 1 januari 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Tommi Orpana, ledande riskexpert, tommi.orpana(at)finanssivalvonta.fi, telefon 09 183 5262.

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 25/2013 Beräkning av kapitaltäckning och stora exponeringar