Revisionskommittéernas verksamhet bedömdes

Till följd av finanskrisen förnyades EU:s revisionsreglering på ett betydande sätt. Den förnya regleringen framhäver ställningen av revisionskommittéer i företag av allmänt intresse (PIE-sammanslutningar, dvs. noterade bolag, försäkringsbolag och kreditinstitut) som främjare av pålitligheten och kvaliteten hos finansiell rapportering och revision. Till revisionskommittéernas nya uppgifter hör bland annat att ge rekommendationer om val av revisor och godkännande av andra än revisionstjänster.

Regleringen gav även myndigheterna nya uppgifter gällande uppföljningen av marknadens kvalitet och konkurrens. Finansinspektionen utsågs till behörig myndighet för bedömning och uppföljning av revisionskommittéer i PIE-sammanslutningar, vilket utvidgar Finansinspektionens uppgifter inom området. Vi har redan tidigare övervakat pålitligheten av förvaltningen i kreditinstitut och försäkringsbolag. Till övriga delar är Patent- och registerstyrelsen (PRS) den behöriga myndighet som avses i EU:s revisionsreglering.

Finansinspektionen och PRS ordnade i höstas en första tillställning för revisionskommittéer. Dess syfte var att utveckla dialogen mellan revisionskommittéer och myndigheter samt öka förståelsen för myndigheternas verksamhet. Under tillställningen presenterades också resultaten av den förfrågning som under året riktades till revisionskommittéerna. Med förfrågningen kartlades revisionskommittéernas verksamhet i Finland. Det kommer att publiceras en mer detaljerad rapport om förfrågningens resultat under första hälften av 2020.