Direktionen

Direktionens viktigaste uppgift i tillsynen av finansmarknaden är att ställa upp särskilda mål för skötseln av Finansinspektionens uppgifter enligt 3 och 3 a § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) och för Finansinspektionens verksamhet, besluta om riktlinjerna för verksamheten samt styra och övervaka måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna.

Därtill ingår i direktionens uppgifter som gäller tillsyn av finansmarknaden bland annat att godkänna de föreskrifter som ska utfärdas med stöd av lagen och de anvisningar som den inte har delegerat till Finansinspektionens direktör för godkännande samt att besluta om administrativa påföljder och användningen av makrotillsynsverktyg.

I direktionens viktigaste uppgifter som gäller Finansinspektionens förvaltning ingår att behandla Finansinspektionens årliga budget och underställa den Finlands Banks direktion för fastställelse samt att minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målen för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen. Berättelsen ska innehålla en bedömning av vilka förändringar som väntas ske i tillsynen och deras inverkan på avgiftsinkomsterna samt vilka åtgärder de förväntade förändringarna kräver. Utöver detta ska direktionen årligen hålla samråd med företrädare för de finansiella aktörerna, konsumenterna och andra användare av finansiella tjänster om målen för tillsynen och måluppfyllelsen, budgeten och den ovan nämnda bedömningen av vilka förändringar som väntas ske i tillsynen och deras inverkan på avgiftsinkomsterna samt vilka åtgärder de förväntade förändringarna kräver.

Johto-ja-henkilosto.jpg

På bilden Finansinspektionens direktion i februari 2024
Baktill: Lasse Heiniö och Martti Hetemäki
Framtill: Leena Kallasvuo, Marja Nykänen och Jaana Rissanen

Bild: Vesa Moilanen / STT-Lehtikuva

Direktionen 2023

ordförande Marja Nykänen
vicehäradshövding, vice direktionsordförande, Finlands Bank

vice ordförande Pauli Kariniemi
ekonomie licentiat, ekonomie magister, Attestation Erasmus, avdelningschef, överdirektör, finansministeriet

Liisa Siika-aho (från 17.2.2023)
magister i administrativa vetenskaper, avdelningschef, överdirektör, social­ och hälsovårdsministeriet

Lasse Heiniö
filosofie kandidat (nu FM), försäkringsmatematiker som har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet (SGF)

Leena Kallasvuo
ekonomie magister

Martti Hetemäki
politices doktor, arbetslivsprofessor, Aalto-universitetet, Helsingfors universitet

Suppleant till Marja Nykänen var avdelningschef Katja Taipalus (politices doktor, avdelningschef, Finlands Bank). Suppleant till Pauli Kariniemi var Paula Kirppu (juris kandidat, lagstiftningsråd). Suppleant till Liisa Siika-aho var Jaana Rissanen (juris magister, direktör).

Direktionens sekreterare var vicehäradshövding, ledande jurist Pirjo Kyyrönen. Direktionen sammanträdde 39 gånger. Totalt utbetalades 84 426 euro i arvode till medlemmarna och suppleanterna under året.