Direktionen

Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna.

Därtill behandlar direktionen bland annat Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direktion minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målen för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen, inklusive en bedömning av vilka förändringar som väntas ske i tillsynen och deras inverkan på avgiftsinkomsterna samt vilka åtgärder de väntade förändringarna kräver.

Direktionen 2019

Fivan_johtokunta_2019

Bild: Markku Ulander, STT- Lehtikuva
Framför: Markku Pohjola, Marja Nykänen och Lasse Heiniö
Bakom: Hannu Ijäs, Vesa Vihriälä och Martti Hetemäki

ordförande Marja Nykänen  vicehäradshövding, vice direktionsordförande, Finlands Bank
vice ordförande Martti Hetemäki politices doktor, statssekreterare som kanslichef, finansministeriet 
Outi Antila (inte på bilden) vicehäradshövding, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet
Vesa Vihriälä

politices doktor, verkställande direktör, Näringslivets forskningsinstitut (1–3/2019),
statsministerns statssekreterare, statsrådets kansli (3–6/2019),
arbetslivsprofessor, Helsingfors universitet, Helsinki Graduate School of Economics  (7/2019–)

Markku Pohjola ekonom 
Lasse Heiniö filosofie kandidat, försäkringsmatematiker som har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet (SGF)

Suppleanten till Marja Nykänen var Katja Taipalus (politices doktor, avdelningschef, Finlands Bank). Suppleanten till Martti Hetemäki var Janne Häyrynen (juris kandidat, ekonomie doktor, docent i värdepappersmarknadsrätt, lagstiftningsråd, finansministeriet). Suppleanten till Outi Antila var Hannu Ijäs (juris kandidat, vicehäradshövding, direktör, social- och hälsovårdsministeriet).

Direktionens sekreterare var ledande jurist Pirjo Kyyrönen. Direktionen sammanträdde 32 gånger. Totalt utbetalades 66 600 euro i arvode till medlemmarna och suppleanterna under året. Något separat sammanträdesarvode betalades inte.