Finansinspektionen i korthet

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för den finansiella sektorn och försäkringssektorn. Under dess tillsyn står bland annat banker, försäkrings­ och pensionsbolag samt andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretag, fondbolag och börsen. Företagen under tillsyn finansierar vår verksamhet till 95 % och resterande 5 % finansieras av Finlands Bank.

Administrativt verkar Finansinspektionen i anknytning till Finlands Bank, men den fattar sina beslut självständigt. Antalet anställda uppgick till 248 vid slutet av året. Vår verksamhetsplats finns i Helsingfors.

Vår verksamhet syftar till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, vilket utgör en förutsättning för finansiell stabilitet. Vidare ska de försäkrade förmånerna tryggas och det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthållas. Vi ska också främja ett gott uppförande på finansmarknaden och allmänhetens kännedom om finansmarknaden. Dessa mål och uppgifter har tagits in i lagen om Finansinspektionen.

Vi arbetar för bank-, försäkrings­ och värdepapperskundernas bästa.

 

Lausuntoja_eduskunnalle_SVE.png

Finansinspektionen och hållbarhet

Hållbarheten har sin utgångpunkt i Finansinspektionens kärnverksamhet. Vår lagstadgade uppgift är att främja den finansiella stabiliteten, förtroendet för finansmarknaden och skyddet av kunder och investerare samt värna om försäkrade förmåner. Genom vårt arbete bemöter vi också de stora utmaningarna i samhället, till exempel klimatförändringarna, demografiska och geopolitiska förändringar samt avvärjandet av cyberhot. Vi har tillsammans med andra myndigheter och finansiella aktörer en central roll vid bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi berättar mer om dessa åtgärder i verksamhetsberättelsens temaartiklar samt i kapitlet Finansinspektionens tillsynsåtgärder 2023.

Finansinspektionens värderingar är förnyelseinriktad, ansvarsfull, resultatinriktad och tillsammans. Dessa vägleder oss mot en ansvarsfull verksamhet i allt vi gör.

Administrativt verkar Finansinspektionen i anknytning till Finlands Bank, och därför kan du läsa mera om vår hållbarhet också i Finlands Banks hållbarhetsprogram