Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2022

Syftet med Finansinspektionens verksamhet är att kreditinstituten, försäkringsanstalterna, pensionsanstalterna och andra tillsynsobjekt bedriver en stabil verksamhet som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet, att de försäkrade förmånerna tryggas och att det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthålls. (1 § i lagen om Finansinspektionen)

Den finska finanssektorn har förblivit sold trots verksamhetsomgivningens försvagning. I den svagare verksamhetsomgivningen har man inom tillsynen fäst särskild vikt vid riskhanteringen.

Bankfullmäktige utsåg på sitt möte den 3 juni 2022 juris doktor Tero Kurenmaa till direktör för Finansinspektionen för en femårsperiod från och med den 15 juni 2022. Finansinspektionens direktör byttes ut, när den långvariga direktören Anneli Tuominen utsågs till Europeiska centralbankens tillsynsnämnd.

Finansinspektionens strategiska projekt framskred på det planerade sättet.

Av de fem prioriterade IT-projekten med tanke på Finansinspektionens tillsynsuppgifter framskred tre i enlighet med planen och två framskred inte enligt planen.

Utfallet av Finansinspektionens kritiska framgångsfaktorindikatorer

Finansinspektionens mätare mäter utfallet av de kritiska framgångsfaktorindikatorerna. Resultatet av framgångsfaktorindikatorer räknas som ett vägt medeltal av resultaten av de underliggande mätarna.

Under året följdes nio framgångsindikatorer och 24 underliggande mätare. Målvärdet uppnåddes i två av framgångsindikatorerna och nio av de underliggande mätarna. I sju indikatorer och 15 mätare uppnåddes målvärdet inte.

Finansinspektionen förordnade tre påföljdsavgifter och två ordningsavgifter samt gav två offentliga varningar under berättelseåret. Behandlingstiden av ett beslut om ordningsavgift överensstämde med målet. Orsaken till att målet inte uppnåddes var personalomsättningen och bristen på resurser inom behandlingen av sanktionsärenden. Tillämpningen av den uppdaterade sanktionsprocessen inleddes under året. Syftet är att effektivera behandlingen av sanktionsärenden.