Finansinspektionen i korthet

Finansinspektionen är tillsynsmyndighet för finans- och försäkringssektorn. Under dess tillsyn står bland annat banker, försäkrings- och pensionsbolag samt andra aktörer i försäkringsbranschen, värdepappersföretag, fondbolag och börsen. Företagen under tillsyn finansierar vår verksamhet till 95 procent och resterande fem procent finansieras av Finlands Bank.

Administrativt är Finansinspektionen knuten till Finlands Bank, men den fattar sina beslut självständigt. Antalet anställda uppgick till 242 i slutet av året. Vår verksamhetsplats finns i Helsingfors.

Vår verksamhet syftar till att kreditinstituten, försäkringsbolagen, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn ska bedriva en stabil verksamhet, som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet. Vidare ska de försäkrade förmånerna tryggas och det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthållas. Vi ska också främja ett gott uppförande på finansmarknaden och allmänhetens kännedom om finansmarknaden. Dessa mål och uppgifter har tagits in i lagen om Finansinspektionen.

Vi arbetar för bank-, försäkrings- och värdepapperskundernas bästa.

Twitter

Kontot följer med EU-tillsynsmyndigheters kommunikation och tweetar om bl.a. våra anställdas uppträdanden, lediga arbetsplatser samt teman som gäller bank- och försäkringskunders skydd.

tweetar.pngfoljare.png

De populäraste tweetarna gällde följande ämnesområden:

”Jag tar det som ett stort förtroende att bli utnämnd till direktör för Finansinspektionen och ser med entusiasm fram emot samarbetet med Finansinspektionens finansiella proffs i min nya roll”, konstaterar Tero Kurenmaa

Pressmeddelande 3.6.2022

Makrotillsynsbeslut: Rekommendation om övre gräns för bolånesökandes skuldbetalningsbörda – kreditinstitutens kapitalkrav preciserades också

Pressmeddelande 28.06.2022

Det finns på gång flera svindlerier som har byggs upp kring kryptotillgångar. Var noga! Deras enda syfte är att lura dina pengar till exempel genom nätfiske

Webbnyhet 17.3.2022

Hållbarhet på Finansinspektionen

Hållbarheten har sin utgångpunkt i Finansinspektionens kärnverksamhet. Vår lagstadgade uppgift är att trygga finansmarknadens stabilitet, förtroendet för finansmarknaden samt skyddet av kunder, investerare och de försäkrade förmånerna. Genom vårt arbete bemöter vi också de stora utmaningarna i samhället, till exempel klimatförändringen, demografiska och geopolitiska förändringar samt avvärjandet av cyberhot. Vi har tillsammans med andra myndigheter och aktörerna i finanssektorn en central roll vid bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi berättar mera om dessa åtgärder i verksamhetsberättelsens temaartiklar samt i kapitlet Tillsyn som förändras med omvärlden.

Finansinspektionens värden är förnyelseinriktad, ansvarsfull, resultatinriktad och tillsammans. Dessa styr till ansvarsfull verksamhet i allt som Finansinspektionen gör.

Finansinspektionen deltar i Finlands Banks hållbarhetsprogram, som fokuserar på insatser för hållbar tillväxt och välfärd, påverkan genom information och samarbete och hantering av klimatrisker. Administrativ verkar Finansinspektionen i anknytning till Finland Bank, och därför kan du läsa mera om vår hållbarhet även i Finlands Banks hållbarhetsprogram.