Direktionen

Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna.

Därtill behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspek­tionen (878/2008) ska Finansinspektionens direktion minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målen för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen. Berättelsen ska innehålla en bedömning av vilka förändringar som väntas ske i tillsynen och deras inverkan på avgifts­inkomsterna samt vilka åtgärder de väntade förändringarna kräver.

På bilden Finansinspektionens direktion under åren 2021–2023
I övre raden: Lasse Heiniö, Marja Nykänen och Leena Kallasvuo
I nedre raden: Leena Mörttinen, Heli Backman och Vesa Vihriälä

Direktionen 2021

ordförande Marja Nykänen
vicehäradshövding, vice direktionsordförande, Finlands Bank

vice ordförande Leena Mörttinen
politices doktor, understatssekreterare, finansministeriet

Heli Backman
juris magister, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet

Lasse Heiniö
filosofie kandidat, försäkringsmatematiker som har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet (SGF)

Leena Kallasvuo
ekonomie magister

Vesa Vihriälä
politices doktor, arbetslivsprofessor i ekonomi, Helsingfors universitet

Suppleant till Marja Nykänen var Katja Taipalus (politices doktor, avdelningschef, Finlands Bank). Suppleant till Leena Mörttinen var Janne Häyrynen (juris kandidat, ekonomie doktor, docent i värdepappers­mark­nads­rätt, lagstiftningsråd, enhetschef, finansministeriet). Suppleant till Heli Backman fram till den 18 april 2021 var Hannu Ijäs (juris kandidat, vicehäradshövding, direktör, social- och hälsovårdsministeriet) och från den 28 maj 2021 Minna Lehmuskero (filosofie magister, försäkringsmatematiker som har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet (SGF), chefsmatematiker, social- och hälsovårdsministeriet).

Direktionens sekreterare var ledande jurist Pirjo Kyyrönen. Direktionen sammanträdde 35 gånger. Totalt utbetalades 86 582,26 euro i arvode till medlemmarna och suppleanterna under året. Något separat sammanträdesarvode betalades inte.