Direktionen

Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna.

Därtill behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direktion minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målen för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen, inklusive en bedömning av vilka förändringar som väntas ske i tillsynen och deras inverkan på avgiftsinkomsterna samt vilka åtgärder de väntade förändringarna kräver.

Fiva_johtokunta_2020.jpg

På bilden Finansinspektionens direktion under åren 2021–2023  
I övre raden: Lasse Heiniö, Marja Nykänen och Leena Kallasvuo
I nedre raden: Leena Mörttinen, Heli Backman och Vesa Vihriälä

Direktionen 2020

ordförande Marja Nykänen
vicehäradshövding, vice direktionsordförande, Finlands Bank

vice ordförande Martti Hetemäki (till 8.4.2020)
politices doktor, statssekreterare som kanslichef, finansministeriet

Janne Häyrynen (från 12.6.2020)
juris kandidat, ekonomie doktor, docent i värdepappersmarknadsrätt, lagstiftningsråd, finansministeriet

Outi Antila (till 13.2.2020)
vicehäradshövding, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet

Hannu Ijäs (14.2.2020–11.6.2020)
juris kandidat, vicehäradshövding, direktör, social- och hälsovårdsministeriet

Heli Backman (från 12.6.2020)
juris magister, avdelningschef, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet

Lasse Heiniö
filosofie kandidat, försäkringsmatematiker som har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet (SGF)

Markku Pohjola
ekonom

Vesa Vihriälä
politices doktor, arbetslivsprofessor i ekonomi, Helsingfors universitet

Suppleanten till Marja Nykänen var Katja Taipalus (politices doktor, avdelningschef, Finlands Bank). Suppleanten till Martti Hetemäki var lagstiftningsrådet Janne Häyrynen till 11.6.2020. Suppleanten till Janne Häyrynen från 12.6.2020 var Markku Puumalainen (politices kandidat (högre examen), finansråd, finansministeriet). Direktör Hannu Ijäs var suppleant till Outi Antila till 13.2.2020 samt suppleant till Heli Backman från 12.6.2020. Suppleanten till Hannu Ijäs under perioden 14.2.2020–11.6.2020 var Tarja Taipalus (filosofie magister, försäkringsmatematiker som har godkänts av social- och hälsovårdsministeriet (SGF), övermatematiker, social- och hälsovårdsministeriet).

Direktionens sekreterare var ledande jurist Pirjo Kyyrönen. Direktionen sammanträdde 41 gånger. Totalt utbetalades 59 508 euro i arvode till medlemmarna och suppleanterna under året. Något separat sammanträdesarvode betalades inte.