Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2021

Syftet med Finansinspektionens verksamhet är att kreditinstituten, försäkringsanstalterna, pensionsanstalterna och andra företag under tillsyn bedriver en stabil verksamhet som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet, att de försäkrade förmånerna tryggas och att det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthålls. (Lag om Finansinspektionen 1 §)

Även om läget på finanssektorn är fortsatt gott även under det andra coronapandemiåret, är riskerna i anknytning till pandemins och ekonomins utveckling alltjämt förhöjda. Finansinspektionen har fortsatt den effektiviserade uppföljningen av tillsynsobjektens risksituation och analysen av coronapandemins utveckling och dess ekonomiska konsekvenser.

Finansinspektionens strategiska projekt framskred nästan enligt planerna.

Det faktum att de strategiska projekten var framgångsrika år 2021 innebär att målen inom de substansområden som var föremål för strategisk tillsyn håller på att förverkligas. Även det effektiva, sakkunniga och uppskattade arbetet av hög kvalitet i syfte att uppnå de andra målen i strategin har lyckats bra. Genomförandet av strategiperiodens mål bedöms närmare i den följande berättelsen, dvs. i direktionens berättelse till bankfullmäktige 2022.

Av de sex prioriterade IT-projekten med tanke på Finansinspektionens tillsynsuppgifter framskred fyra i enlighet med planen.

Resultaten av personalundersökningen utvecklades positivt jämfört med undersökningen 2019. Undersökningens totalresultat steg från nöjaktig nivå i föregående undersökning till tillfredsställande nivå +. Särskilt det index som mäter personalens tillfredsställelse och flera faktorer i anslutning till chefsarbetet förbättrades klart. Förutom dem stärktes även det index som visar personalens aktivitet och engagemang samt det resultat som mäter organisationens prestationsförmåga, även om indexet i fråga fortfarande var under normen bland experter i Finland. Jämfört med normen bland experter i Finland lyckades Finansinspektionen då det gäller chefernas återkoppling till personalen, de anställdas synpunkter på organisationens framtid och sina utvecklingsmöjligheter. Rum för förbättringar enligt undersökningen finns vad gäller tillgången till information och beslutsfattandets effektivitet.

Enligt undersökningen bland intressegrupper har Finansinspektionens anseende klart förbättras jämfört med den föregående undersökningen 2017 och det var som helhet på en god nivå (anseendeindexet 68) och något bättre än genomsnittet bland tillsynsmyndigheter och ministerier (anseendeindexet 65). Särskilt i svaren från försäkringssektorn, medierna och andra myndigheter ansågs anseendet ha förbättrats. De faktorer som på ett utmärkt sätt stärker anseendet är samarbetsförmåga och flexibilitet, personalens kompetens och yrkeskunnighet samt tillförlitlighet, noggrannhet och oeftergivlighet. De faktorer som kraftigast försvagar anseendet är varierande kvalitetskontroll, långsamma förfaranden samt försiktighet i ställningstaganden och tolkningar.

Utfallet av Finansinspektionens kritiska framgångsindikatorer

Finansinspektionens mätare mäter utfallet av de kritiska framgångsindikatorerna. Resultatet av framgångsindikatorerna räknas som ett vägt medeltal av resultaten av de underliggande mätarna.

Under året följdes nio framgångsindikatorer och 25 underliggande mätare. Den målsatta nivån uppnåddes i fråga om fyra av framgångsindikatorerna och 14 av de underliggande mätarna. I fråga om fem indikatorer och 11 underliggande mätare uppnåddes det målsatta värdet inte.

Finansinspektionen förordnade två påföljdsavgifter under året. För båda gällde att handläggnings­tiden inte var i enlighet med målet. I slutet av 2020 godkändes en organisationsförändring för inrättande av en ny juridisk enhet. Den juridiska enheten inrättades år 2021 och den inledde sin verksamhet på hösten 2021 genom att uppdatera sanktionsprocessen. Utvecklingsarbetet fortsätter under 2022.