Energikrisen skakade derivatmarknaden för el

Priserna på energi steg kraftigt i Europa 2022 till följd av Rysslands anfallskrig. Priset på framför allt el steg i Norden. En av Finansinspektionens uppgifter är att övervaka derivatmarknaden för el tillsammans med Energimyndigheten. Under tidigare år har elderivatmarknaden fått rätt litet uppmärksamhet på grund av den stabila marknadssituationen, men hösten 2022 orsakade den kraftiga ökningen i elfuturpriserna hot mot marknadens funktion.

elfuturernas_nordiska_priser_for_foljande_ar.png

Derivatmarknadens säkerhetskrav ökade markant

Den i Norge belägna elderivatbörsen Nasdaq Commodities övervakas av norska finansmarknadsmyndigheten, och clearingen av börshandeln sker hos den svenska centrala motparten Nasdaq Clearing, som övervakas av den myndighet som övervakar den svenska finansmarknaden.

För att den centrala motparten ska kunna trygga säker riskhantering, förutsätter regleringen att den ska samla säkerheter av bägge parterna i derivathandeln, dvs. från säljaren och köparen av elderivat. På hösten ökade elderivatbörsens mycket höga priser och stora prisvariationer säkerhetskraven1 på Nasdaq Clearing, som blev exceptionellt höga för vissa parter. Detta orsakade likviditetsproblem för en del energibolag och ökade riskerna för hela marknadens funktion. Till exempel finska Fortum berättade i augusti att dess säkerhetskrav på Nasdaq hade ökat betydligt inom en kort tid. Månadsskiftet augusti-september var en rätt kritisk tid på derivatmarknaden.

Tidigt på hösten 2022 ansågs en situation där någon av parterna på Nasdaq Clearing inte skulle kunna uppfylla sina säkerhetskrav utgöra en risk. Om en clearingpart inte kan uppfylla sina säkerhetskrav, bör den centrala motparten ansvara för dess skyldigheter mot andra parter och till exempel auktionera öppna derivatavtal. Detta kunde orsaka förluster för den centrala motparten och i sista hand också äventyra dess stabilitet. Den centrala motpartens svårigheter kunde i värsta fall orsaka mer omfattande risker för finansieringssystemet.

På hösten befarade man därför att krisen på derivatmarknaden kunde sprida till andra delar av ekonomin. Som räddningsrörelse och för att lugna ner marknaden meddelande den svenska och finska regeringen i september om stödåtgärder till energibolag.

Slutet av året lugnare på derivatmarknaden

Efter att staterna ingripit lugnade situationen på den nordiska derivatmarknaden ner under resten av 2022.

Under slutet av året gjorde EU några lagstiftningsrevideringar för att dämpa snabba prisvariationer på el- och gasderivatmarknaden och underlätta säkerhetskraven i clearingen med den centrala motparten.1 Säkerheterna på Nasdaq Clearing består av s.k. initialsäkerheter och betalningar som kalkyleras dagligen på basis av ändringarna i derivatens marknadsvärden.