Proaktiv och förutsägbar tillsyn

Finansinspektionens vision är att vara en proaktiv och förutsägbar tillsynsmyndighet. Detta innebär att tillsynsmyndigheten ska följa omvärldsförändringarna och förutsäga hur de påverkar tillsynsarbetet. Visionen betyder också att Finansinspektionen i sin egen verksamhet är konsekvent och förutsägbar. Utvecklingen av verksamheten mot detta mål inleddes 2023.

Utgiven information om tillsynsprioriteringar

Finansinspektionen publicerade i början av året prioriteringarna för inspektionerna och de tematiska bedömningar för 2023, vilka till största delen genomfördes. Enligt strategin är Finansinspektionens verksamhet flexibel och därför förflyttades en liten del av planerade inspektioner och tematiska bedömningar till en lämpligare tidpunkt med tanke på omvärlden och större tillsynsprojekt.

Genom att publicera sina tillsynsprioriteringar anger tillsynsmyndigheten vilka frågor den anser vara viktiga i tillsynen. Detta styr också aktörerna att fästa uppmärksamhet vid dessa teman.

Tillsynsmyndigheten kan genomföra andra än planlagda inspektioner och ingripa i brister som den fått kännedom om.

Öppenhet i tillsynen vägleder företag under tillsyn att agera rätt

Syftet med tillsynsarbetet är att aktörerna kan och förstår att agera rätt. Detta förutsätter att tillsynsmyndigheten är tydlig och förutsägbar och att den kommunicerar öppet.

Finansinspektionen publicerar ett tillsynsmeddelande eller pressmeddelande och ofta också en rapport över tematiska bedömningar som den genomför. De företag som varit föremål för tematiska bedömningar får mer detaljerad information om tillsynsmyndighetens observationer. Utgående från resultaten av de tematiska bedömningarna kan noggrannare undersökningar inledas.

Inspektioner av ett enskilt företag under tillsyn behandlas tillsammans med företaget i fråga. Utifrån observationerna från inspektionen kan anvisningar utarbetas eller inspektioner riktas till andra företag under tillsyn.

Som ett led i utvecklingen av förutsägbarhet utreder Finansinspektionen hur resultaten från en enskild inspektion kan offentliggöras bättre, och därmed i bästa fall styra hela tillsynsområdets verksamhet genom att berätta hur tillsynsmyndigheten tolkar regleringen och vad den poängterar i sina bedömningar.

Enhetlig tillsyn i olika sektorer

Proaktiviteten och förutsägbarheten har utvecklats genom att förenhetliga tillsynspraxis och tolkningen av regleringen i tillsynsstyrgruppen. En betydande del av regleringen och omvärldsförändringarna gäller flera tillsynssektorer och det är viktigt att dessa förändringar återspeglas så enhetligt som möjligt i de olika sektorerna.

Högklassiga data och analyser möjliggör en proaktiv tillsyn

Enligt sin strategi utnyttjar Finansinspektionen den information och de data som den samlat in i tillsynen, och en högklassig dataanalys möjliggör en proaktiv tillsyn. Finansinspektionen har fäst särskild uppmärksamhet vid kvaliteten på de data den erhållit från företagen under tillsyn och påfört påföljder bland annat för brister i rapporteringen av derivatkontrakt.

Finansinspektionen utnyttjar insamlade data i nya tematiska analyser. Till exempel en tematisk analys som publicerades i januari 2024 om finländska bankers likviditet stärker tillsynsmyndighetens lägesbild i det svåra ekonomiska läget.

Bakgrundsinformation om tillsynen också till medierna

Finansinspektionen utökar sin förutsägbarhet utanför tillsynsområdet till exempel genom att ge bakgrundsfakta om sitt tillsynsarbete genom blogginlägg och genom att utöver nyhetsbetonade presskonferenser ordna informationsmöten med bakgrundsfakta för medierna. Vid omvärldsförändringar ger Finansinspektionen ut information om sina tillsynsprioriteringar i den aktuella situationen och vad den förväntar sig av företagen under dess tillsyn.

Du kan följa och prenumerera på Finansinspektionens nyheter och meddelanden via webbplatsen Press och publicerat – www.finanssivalvonta.fi.