PRIIPS

 

PRIIPS-sääntelyn tavoitteena on parantaa yksityissijoittajien suojaa finanssipalvelujen alalla siten, että sijoittajat voisivat valita finanssituotteensa selkeiden ja luotettavien tietojen pohjalta. PRIIPS-asetuksessa ja sitä tarkentavissa 2-tason säädöksissä säädetään erityisesti sijoituksista annettavista tiedoista.

Yksityissijoittajalla tarkoitetaan muuta kuin MiFID:n mukaista ammattimaista asiakasta. Ammattimaisen ja ei-ammattimaisen asiakkaan määritelmät ovat sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 23 §:ssä.

PRIIPS koskee niitä palveluntarjoajia, jotka valmistavat ja tarjoavat PRIIPS-tuotteita yksityissijoittajille. Näitä ovat muun muassa pankit, vakuutusyhtiöt, rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat sekä joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat.

Palveluntarjoajien on laadittava jokaisesta tuotteesta avaintietoasiakirja (KID, Key information document). Avaintietoasiakirjassa annetaan tietoja sijoitustuotteen tärkeimmistä ominaisuuksista sekä siihen liittyvistä riskeistä ja kustannuksista. Asiakirjan tulee sisältää tietoja muun muassa siitä, voiko tuote aiheuttaa tappiota, ja miten monimutkaisesta tuotteesta on kyse.

Avaintietoasiakirja on laadittava muun muassa seuraavista tuotteista:

  • vaihtoehtorahastot 
  • vähittäismarkkinoiden strukturoidut tuotteet (myös strukturoidut talletukset)
  • sijoittamiseen ja säästämiseen käytettävät vakuutukset
  • sijoitusrahastot

Avaintietoasiakirjalle hyväksyttävät kielet

PRIIPs-asetuksen mukaan avaintietoasiakirjan kielen on oltava jäsenvaltiossa käytetty virallinen tai muu viranomaisen hyväksymä kieli.
Finanssivalvonnan kanta on, että Suomessa tarjottavien PRIIP-tuotteiden avaintietoasiakirjat on lähtökohtaisesti tarjottava suomen- tai ruotsinkielisinä.
Fivan näkemyksen mukaan avaintietoasiakirja voi olla saatavilla vain englanninkielisenä seuraavin edellytyksin:

  1. tuotteen tarjoajan tulee varmistua, että asiakas voi ymmärtää PRIIPsasetuksen tavoitteiden mukaisesti englanninkielellä esitetyt PRIIP-tuotteen 2/3 keskeiset ominaisuudet ja riskit, sekä
  2. palveluntarjoajan tulee noudattaa muun sääntelyn asettamia vaatimuksia, esimerkiksi tuotteen kohdeasiakasryhmän arviointia (tuotehallinta) ja asiakaskohtaista asianmukaisuuden arvioimista koskevia vaatimuksia.

Jos PRIIP-tuotteen myyntiä edistetään jäsenvaltion virallisella kielellä, avaintietoasiakirja on laadittava vastaavalla kielellä. Näin ollen englanninkielisen avaintietoasiakirjan käyttö on mahdollista Suomessa vain, jos tuotteen myyntiä ei edistetä suomen tai ruotsin kielellä.
Avaintietoasiakirjan käännöksen voi tehdä myös tuotteen jakelija. Avaintietoasiakirjan käännös on kuitenkin julkaistava PRIIP-tuotteen kehittäjän verkkosivustolla, ja tuotteen kehittäjä vastaa käännöksen paikkansapitävyydestä.

Soveltaminen ja aikataulu

Asetuksen soveltaminen on alkanut 1.1.2018.

PRIIPs-sääntelyssä sijoitusrahastoille annettu siirtymäaika päättyi 1.1.2023.

Sijoitusrahastojen (UCITS) ja ei-ammattimaisille sijoittajille tarjottavien vaihtoehtorahastojen osalta PRIIPS-asetukseen on alun perin sisältynyt siirtymäsäännös, jonka mukaan niistä sijoitusrahastoista ei ole tarvinnut antaa laatia PRIIPS-asetuksen mukaista avaintietoasiakirjaa. Niiden oli kuitenkin täytynyt laatia UCITS-sääntelyn mukainen avaintietoesite 31.12.2022 saakka.

PRIIPs Avaintietoasiakirjojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Finanssivalvonnasta annetun lain nojalla (878/2008, 37 c §) paketoidun sijoitustuotteen kehittäjän tai tuotteen myyjän tulee toimittaa tuotteesta laadittu paketoitujen sijoitustuotteiden avaintietoasetuksessa tarkoitettu avaintietoasiakirja tiedoksi Finanssivalvonnalle viimeistään, kun tuotteen tarjoaminen aloitetaan Suomessa.

Avaintietoasiakirjojen toimitusosoite:

PRIIPS-KID(at)fiva.fi

Avaintietoasiakirja tulee nimetä siten, että pdf-dokumentin nimestä käy ilmi kyseessä olevan PRIIP-tuotteen kehittäjä, PRIIP-tuotteen nimi ja sen riski-indikaattori. Nämä kolme tietoa tulee erottaa toisistaan alaviivoin. Riski-indikaattorista nimeen laitetaan pelkkä numero (1–7).

Malliesimerkki: Rahastoyhtiö X_sijoitusrahasto suomi_5

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
PRIIPS-asetus
  •  
Kansallinen täytäntöönpano
II-tason sääntely

Avaintietoasiakirjojen esittämisestä, sisällöstä, uudelleentarkastelusta ja tarkistamisesta sekä asiakirjojen toimittamisvaatimuksesta

Komission delegoitu asetus tuoteinterventiosta

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
PRIIPs-uutiskirjeet
  • 14.2.2019 – 1/2019 Teema-arvio PRIIPs-sääntelyn edellyttämistä avaintietoasiakirjoista (pdf)
  • 25.1.2018 – 1/2018 PRIIPs-sääntelyn edellyttämän avaintietoasiakirjan antaminen englanninkielisenä tietyissä tilanteissa (pdf)
  • 19.12.2017 – ​1/2017 Avaintietoasiakirja tulee laatia suomeksi tai ruotsiksi (pdf)

Tilaa uutiskirje sähköpostiisi