Tillsynsmeddelande 27.11.2017 – 63/2017

Sändande av faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIPs) till Finansinspektionen – regleringen träder i kraft 1.1.2018

​PRIIPS-regleringen träder i kraft den 1 januari 2018. PRIIPS-regleringen gäller de tjänstetillhandahållare som producerar och tillhandahåller paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för privatinvesterare. Sådana är bland annat banker, försäkringsbolag, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder samt emittenter av strukturerade masskuldebrevslån. Tjänstetillhandahållarna ska för varje produkt upprätta ett faktablad (KID, key information document).

Sändande av faktablad

Vi ber att faktabladen sänds till PRIIPS-KID(at)fiva.fi. De faktablad som sänds till Finansinspektionen ska vara pdf-filer i textformat (inte skannade, ingen bild).

Faktabladet ska namnges så att det av pdf-dokumentet framgår vem som har utvecklat PRIIPS-produkten, PRIIPS-produktens namn och dess riskindikator. Dessa tre uppgifter ska åtskiljas från varandra med understreck. Riskindikatorn ska uppges i namnet med enbart en siffra (1–7).

Modellexempel: Fondbolag X_ investeringsfond suomi_5

I lagen om ändring av lagen om Finansinspektionen (228/2017) föreskrivs om sändande av faktablad enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter till Finansinspektionen. I 37 c § i lagen ska "den som utvecklar en paketerad investeringsprodukt eller den som säljer produkten sända det faktablad som utarbetats över produkten enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter till Finansinspektionen för kännedom senast då produkten börjar tillhandahållas i Finland".

Förfrågningar och frågor som gäller tillämpandet av PRIIPS-regleringen

Andra förfrågningar och frågor om PRIIPS-regleringen och -tillsynen ber vi er skicka till PRIIPSquestions(at)fiva.fi.

Vårt främsta mål är att svara på viktiga frågor som gäller en bredare grupp. Sådana är t.ex. frågor om de nationella marknadernas särdrag. Vid behov informerar vi om Finansinspektionens svar på PRIIPS-projektsidorna eller med nyhetsbrev.

Viktiga frågor som kräver tolkning av regleringen förmedlar vi vid behov till beredningen av EU-regelverk och riktlinjer om tillämpandet av PRIIPS på lägre nivå. Europeiska tillsynsmyndigheterna bereder och publicerar sammanfattningar av frågor och svar (Q&A) om tillämpandet av PRIIPS.

Beställning av PRIIPS-nyhetsbrev

Finansinspektionen publicerar i fortsättningen efter behov PRIIPS-nyhetsbrev om PRIIPS-regleringen och tillsynen på finska. Du kan anmäla dig som beställare av Finansinspektionens elektroniska publikationer och meddelanden på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIPS) finns på Finansinspektionens PRIIPS-projektsida.

Närmare upplysningar lämnas av

Tero Oikarinen, marknadsövervakare, tfn 09 831 5241 eller tero.oikarinen(at)fiva.fi

Meddelandet har rättats 28.11.2017. I den första versionen uppgavs det felaktigt att regleringen träder i kraft i augusti 2018. Regleringen träder i kraft den 1 januari 2018.