EMIR

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012, OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (European Market Infrastructure Regulation, EMIR) pyrkii lisäämään avoimuutta ja vähentämään riskejä johdannaismarkkinoilla. EMIR sääntelee keskusvastapuolten ja kauppatietorekisterien toiminnan harjoittamista ja asettaa lisäksi joukon tässä tarkemmin käsiteltäviä velvoitteita kaikille sellaisille yrityksille, jotka tekevät johdannaissopimuksia. Tässä on otettu huomioon 17.6.2019 voimaan tulleet muutokset asetukseen (EMIR Refit).

Ketä EMIR koskee?

EMIR koskee kaikkia sellaisia yrityksiä (en undertaking), jotka tekevät johdannaissopimuksia. EMIRin eri velvoitteiden soveltaminen riippuu kuitenkin siitä, onko yritys asetuksen mukaan

 • finanssialalla toimiva vastapuoli (en financial counterparty, FC) vai
 • finanssialan ulkopuolinen vastapuoli (en non-financial counterparty, NFC).

Yritykset, jotka ovat asetuksen mukaan finanssialalla toimivia vastapuolia, määritellään asetuksessa erikseen, ja kaikki muut yritykset ovat finanssialan ulkopuolisia vastapuolia.

Finanssialalla toimivat vastapuolet

EMIR 2 artiklan 8 kohdan määritelmän mukaan finanssialalla toimivia vastapuolia ovat:

 • sijoituspalveluyritykset 
 • luottolaitokset
 • vahinko-, henki- ja jälleenvakuutusyritykset
 • yhteissijoitusyritykset ja niiden rahastoyhtiöt
 • ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavat laitokset
 • vaihtoehtoiset sijoitusrahastot ja niiden hoitajat
 • arvopaperikeskukset

Tämän luokittelun ohella EMIRin eräiden velvoitteiden soveltaminen riippuu myös siitä, laskeeko yritys säännöllisesti positionsa OTC-johdannaissopimuksissa asetuksen mukaisesti vai ei, ja jos laskee, ylittääkö yrityksen positio jossain omaisuuseräluokassa asetuksen mukaisen määrityskynnysarvon (ks. alla). Mikäli yritys ei laske positioitaan, tai jos se laskee ja ylittää kynnysarvon, pitää yrityksen ilmoittaa siitä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle (ESMA) ja Finanssivalvonnalle (ks. Ilmoitukset Finanssivalvonnalle alla).

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Positioiden laskenta

Vastapuolen, joka valitsee laskea positionsa, tulee vähintään 12 kuukauden välein laskea yhteenlaskettu kuukauden lopun keskimääräinen positionsa (bruttonimellisarvo) omaisuuseräluokittain edeltävän 12 kuukauden ajalta. Laskelmaan tulee sisällyttää kaikki OTC-johdannaissopimukset, jotka vastapuoli ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvat yhteisöt ovat tehneet. Finanssialan ulkopuolinen vastapuoli voi kuitenkin jättää laskelmastaan pois sellaiset sopimukset, jotka se ja muut konserniin kuuluvat finanssialan ulkopuoliset vastapuolet ovat tehneet ja jotka vähentävät vastapuolen tai kyseisen konsernin liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan liittyviä riskejä.

Määrityskynnysarvot

EMIR 10 artiklan 4 kohdan nojalla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 149/2013 11 artiklan mukaan määrityskynnysarvot omaisuuseräluokittain ovat bruttonimellisarvoina:

 • luottojohdannaissopimukset: EUR 1 miljardi 
 • osakejohdannaissopimukset: EUR 1 miljardi 
 • korkojohdannaissopimukset: EUR 3 miljardia 
 • valuuttajohdannaissopimukset: EUR 3 miljardia 
 • hyödyke- ja muut johdannaissopimukset: EUR 3 miljardia

EMIRin velvoitteiden soveltaminen riippuu vielä jäljempänä tarkemmin selostettavalla tavalla eräissä kohdin siitä, onko johdannaissopimus OTC-johdannaissopimus vai ei, ja määritetäänkö se keskusvastapuolessa.

Mitä EMIRin velvoitteet ovat?

Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Määritysvelvollisuus

EMIRin määritysvelvollisuus (en clearing obligation) edellyttää vastapuolet määrittämään keskinäiset OTC-johdannaissopimuksensa asetuksen mukaisesti toimiluvan saaneessa tai tunnustetussa keskusvastapuolessa. Määritysvelvollisuus koskee sellaisten vastapuolten välisiä johdannaissopimuksia, jotka eivät säännöllisesti laske positioitansa asetuksen mukaisesti tai jotka laskevat positionsa mutta ylittävät jossain omaisuuseräluokassa määrityskynnysarvon.

Määritysvelvollisuus ei kuitenkaan koske vastapuolten kaikkia johdannaisia, vaan sen piiriin kuuluvat johdannaislajit määritellään erikseen komission delegoiduissa asetuksissa. ESMA pitää verkkosivuillaan ajantasaista julkista rekisteriä kulloinkin määritysvelvollisuuden piiriin kuuluvista johdannaislajeista (tällä hetkellä eräät tietyt korko- ja luottojohdannaislajit). Lisäksi sellaisia finanssialan ulkopuolisia vastapuolisia, jotka laskevat positionsa asetuksen mukaisesti, määritysvelvollisuus koskee vain niissä omaisuuseräluokissa, joissa niiden positiot ylittävät määrityskynnysarvon. 

Konsernin sisäiset transaktiot ja eläkejärjestelmät voivat tietyin edellytyksin saada vapautuksen määritysvelvollisuudesta (ks. Poikkeukset alla).

Raportointi kauppatietorekisteriin

EMIRin ilmoitusvelvollisuus (en reporting obligation) velvoittaa molemmat johdannaissopimuksen vastapuolet ilmoittamaan asetuksen mukaisesti rekisteröityyn tai tunnustettuun kauppatietorekisteriin tiedot johdannaissopimuksesta ja sen mahdollisesta muuttamisesta tai päättämisestä. Tietyn siirtymäajan jälkeen (ks. Soveltaminen ja aikataulu) finanssialalla toimivat vastapuolet kuitenkin vastaavat tietojen ilmoittamisesta molempien vastapuolten puolesta sellaisista OTC-johdannaissopimuksista, jotka ne tekevät sellaisten finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa, joita ei koske määritysvelvollisuus, elleivät vastapuolet erikseen sovi toisin. Tiedot on ilmoitettava kauppatietorekisteriin viimeistään sopimuksen tekemistä, muuttamista tai päättymistä seuraavana työpäivänä.

Tämän ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat kaikki johdannaissopimukset, mukaan lukien myös ns. pörssijohdannaiset. Konsernin sisäisiin johdannaissopimuksiin voi kuitenkin tietyin edellytyksin saada vapautuksen ilmoitusvelvollisuudesta (ks. Poikkeukset alla).

Kaikkien finanssialalla toimivien vastapuolten ja sellaisten finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, jotka eivät laske positioitaan asetuksen mukaisesti tai jotka laskevat mutta ylittävät jonkin määrityskynnysarvon, on lisäksi ilmoitettava kauppatietorekisteriin päivittäin myös johdannaissopimustensa arvostukset ja vakuudet.

Riskienpienentämistekniikat

EMIR velvoittaa lisäksi yritykset soveltamaan eräitä riskienpienentämistekniikoita sellaisiin OTC-johdannaissopimuksiinsa, joita ei määritetä keskusvastapuolessa. Riskienpienentämistekniikat koskevat

 • ehtojen vahvistamista ajoissa
 • sijoitussalkkujen täsmäytystä (en portfolio reconciliation)
 • erimielisyyksien ratkaisemista
 • sijoitussalkkujen tiivistämistä (en portfolio compression)
 • päivittäistä arvostusta
 • pakollista vakuuksien vaihtoa

Pakollinen vakuuksien vaihto ja vaatimus päivittäisestä arvostuksesta koskevat finanssialalla toimivia vastapuolia ja sellaisia finanssialan ulkopuolisia vastapuolia, jotka eivät laske positioitaan asetuksen mukaisesti tai jotka laskevat mutta ylittävät jonkin määrityskynnysarvon. Konsernin sisäisiin transaktioihin voi tietyin edellytyksin saada vapautuksen vakuuden vaihdosta (ks. Poikkeukset alla).

Muut riskienpienentämistekniikat koskevat kaikkia yrityksiä eikä niihin ole poikkeuksia, mutta velvoitteiden tarkempi sisältö eräissä yksityiskohdissa riippuu siitä, onko yritys finanssialalla toimiva vastapuoli ja, jos ei ole, laskeeko se positionsa asetuksen mukaisesti ja vielä jos se laskee, ylittääkö se jonkin määrityskynnysarvon vai ei.

Ilmoitukset Finanssivalvonnalle

Ilmoitukset liittyen positioiden laskentaan

EMIR 4 a artiklan 1 kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti yrityksen, joka päättää olla laskematta positioitaan OTC-johdannaissopimuksissa asetuksen mukaisesti säännöllisesti, on välittömästi ilmoitettava siitä ESMAlle ja Finanssivalvonnalle.

Yritys, joka päättää laskea positionsa asetuksen mukaisesti ja jonka positio laskelman mukaan ylittää jossain omaisuuseräluokassa määrityskynnysarvon, on myös velvollinen ilmoittamaan ylityksestä välittömästi ESMAlle ja Finanssivalvonnalle. Jos positiot eivät laskelman mukaan ylitä kynnysarvoa missään omaisuuseräluokassa, ei laskennasta tarvitse ilmoittaa Finanssivalvonnalle mitään.

Mikäli määrityskynnysarvon ylitysilmoituksen aikaisemmin tehnyt yritys kuitenkin myöhemmin laskelmansa mukaan alittaa kynnysarvon ja haluaa siksi vapautua määritysvelvollisuuden piiristä, yrityksen pitää ilmoittaa myös kynnysarvon alituksesta ESMAlle ja Finanssivalvonnalle.

Näitä ilmoituksia varten ESMAn kotisivulla on ohjeita ja lomake (ks. Notification). ESMAn lomaketta voi käyttää myös ilmoituksessa Finanssivalvonnalle. Ilmoitus Finanssivalvonnalle tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@finanssivalvonta.fi.

Vahvistamattomien johdannaistransaktioiden ilmoittaminen

EMIR 11 artiklan 14 kohdan nojalla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 149/2013 12 artiklan 4 kohdan mukaisesti finanssialalla toimivilla vastapuolilla tulee olla menettelyt ilmoittaa Finanssivalvonnalle kuukausittain sellaisten vahvistamattomien OTC-johdannaistransaktioiden lukumäärä, jotka ovat olleet voimassa enemmän kuin viisi pankkipäivää. Näitä ilmoituksia ei tarvitse kuitenkaan lähettää Finanssivalvonnalle, ellei Finanssivalvonta niitä erikseen pyydä.

Erimielisyyksistä ilmoittaminen

EMIR 11 artiklan 14 kohdan nojalla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 149/2013 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti finanssialalla toimivien vastapuolten on ilmoitettava Finanssivalvonnalle myös sellaisista vastapuolten välisistä erimielisyyksistä, jotka liittyvät OTC-johdannaissopimukseen, sen arvostukseen tai vakuuksien vaihtoon, jonka määrä tai arvo on yli EUR 15 miljoonaa, ja jotka ovat olleet ratkaisematta vähintään 15 pankkipäivää. Mikäli tällaisen ilmoituksen tekeminen tulee ajankohtaiseksi, vastapuolen tulee olla yhteydessä Finanssivalvontaan (ks. Yhteystiedot).

Poikkeukset

Konsernin sisäisten johdannaissopimusten vapautus ilmoitusvelvollisuudesta

EMIR 9 artiklan 1 kohdan mukaan ilmoitusvelvollisuus ei koske saman konsernin sisäisiä johdannaissopimuksia, joissa vähintään yksi vastapuolista on finanssialan ulkopuolinen vastapuoli, seuraavilla edellytyksillä:

 • molemmat vastapuolet sisältyvät kokonaisuudessaan samaan konsolidointiin
 • molempiin vastapuoliin sovelletaan asianmukaisia keskitettyjä riskien arviointi-, mittaamis- ja valvontamenettelyjä; ja
 • emoyritys ei ole finanssialalla toimiva vastapuoli.

Edellytyksenä lisäksi on, että vastapuoli ilmoittaa Finanssivalvonnalle aikomuksestaan soveltaa tätä vapautusta. Ilmoitus Finanssivalvonnalle tulee tehdä tämän malli-ilmoituksen mukaisesti ja sen tulee sisältää tämä liite (excel). Täytetty ilmoitus liitteineen lähetetään sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@finanssivalvonta.fi

Konsernin sisäisten transaktioiden vapautus määritysvelvollisuudesta

EMIR 3 artiklan mukaisiin konsernin sisäisiin transaktioihin voi saada vapautuksen määritysvelvollisuudesta seuraavasti:

 • ilmoittamalla siitä Finanssivalvonnalle, kun konserniin kuuluva vastapuoli on sijoittautunut Suomeen tai johonkin toiseen EU:n jäsenvaltioon
 • Finanssivalvonnan hakemuksesta myöntämällä luvalla, kun konserniin kuuluva vastapuoli on sijoittautunut kolmanteen maahan

Ennen ilmoituksen tai hakemuksen tekemistä tulee ottaa yhteyttä Finanssivalvontaan (ks. Yhteystiedot).

Konsernin sisäisten transaktioiden vapautus pakollisesta vakuuksien vaihtamisesta

EMIR 3 artiklan mukaisiin konsernin sisäisiin transaktioihin voi tietyin edellytyksin saada vapautuksen myös pakollisesta vakuuden vaihdosta.

EMIR 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti pakollista vakuuden vaihtoa ei sovelleta konsernin sisäisin transaktioihin kohdassa tarkemmin säädetyillä edellytyksillä, jos molemmat vastapuolet konsernissa ovat sijoittautuneet Suomeen. Tämä ei edellytä Finanssivalvonnan lupaa eikä ilmoitusta sille. Vastapuolten tulee itse varmistua, että kohdan mukaiset edellytykset täyttyvät.

Muissa tapauksissa konsernin sisäisten transaktioiden vapautus vakuuden vaihdosta edellyttää EMIR 11 artiklan 6-10 kohtien mukaisesti ilmoitusta Finanssivalvonnalle ja mahdollisesti sille toisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaiselle, johon konserniin kuuluva vastapuoli on sijoittautunut, tai niiden hakemuksesta myöntämää lupaa. Ennen tällaisen ilmoituksen tai hakemuksen tekemistä tulee ottaa yhteyttä Finanssivalvontaan (ks. Yhteystiedot).

Eläkejärjestelmäpoikkeukset määritysvelvollisuuteen

EMIR 2 artiklan 10 kohdan a-b alakohtien mukaisten eläkejärjestelmien OTC-johdannaissopimukset, jotka vähentävät niiden vakavaraisuuteen liittyviä sijoitusriskejä, on asetuksen 89 artiklan 1 kohdan siirtymäsäännöksen nojalla vapautettu väliaikaisesti määritysvelvollisuudesta (ks. Soveltaminen ja aikataulu). EMIR 2 artiklan 10 kohdan c–d alakohtien mukaisten eläkejärjestelmien on myös mahdollista hakea Finanssivalvonnalta samanlaista vapautusta määritysvelvollisuudesta. Ennen tällaisen hakemuksen tekemistä on syytä ottaa yhteyttä Finanssivalvontaan (ks. Yhteystiedot).

 

EMIR ja kaikki sen nojalla annetut alemman asteiset säädökset ovat sellaisenaan suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä EU:n jäsenvaltioissa.

EMIR tuli voimaan 16.8.2012, mutta sen eri velvoitteiden soveltamisen alkamisesta säädetään erikseen niitä tarkentavissa alemman asteisissa säädöksissä. Nyt kaikki velvoitteet ovat voimassa kuitenkin seuraavin täsmennyksin:

 • Riskienpienentämistekniikat: komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/2251 36 artiklan mukaisesti pakolliseen vakuuden vaihtoon sisältyvien alkuvakuusvaatimusten soveltamisen alkaminen on porrastettu aikavälille 4.2.2017–1.9.2020. Tähän porrastukseen saattaa tulla vielä muutoksia.
 • Finanssitoimialalla toimivien vastapuolten vastuu tietojen ilmoittamisesta kauppatietorekisteriin molempien vastapuolten puolesta sellaisista OTC-johdannaissopimuksista, jotka ne tekevät sellaisten finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa, joita ei koske määritysvelvollisuus, tulee voimaan 18.6.2020.

EMIR 2 artiklan 10 kohdan a-b alakohtien mukaisten eläkejärjestelmien väliaikainen vapautus määritysvelvollisuudesta päättyy 18.6.2021.

 

EMIR (EUR-Lex, linkki)

EMIR Refit, EMIRin muutosasetus, joka tuli voimaan 17.6.2019 (EU:n virallinen lehti, linkki)

EU:n komission sivut EMIRin muutoksista ja alemman asteisista säädöksistä (linkki)

 

Finanssivalvonnan EMIR-tiedotteet

 • 20.6.2019 EMIR Refit (Artikkeli Markkinat-tiedotteessa 2/2019)
 • 22.5.2019 EMIR Refit - Kaikkien OTC-johdannaisten käyttäjien tulee laskea johdannaispositioiden määrä, kun muutokset tulevat voimaan (Valvottavatiedote 19/2019)

EU:n komission EMIR-sivut
ESMA:n post-trading sivut