Vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntely (CRR/CRD)

Vakavaraisuus- ja maksuvalmiussääntely (CRR/CRD)

CRR/CRD-sääntely koostuu luottolaitosdirektiivistä (CRD IV) ja EU:n vakavaraisuusasetuksesta (CRR). Sääntelyn tavoitteena on parantaa pankkien riskinkantokykyä vahvistamalla niiden vakavaraisuus- ja likviditeettiasemaa sekä riskienhallintaa.

EU:n luottolaitosten häiriönsietokyvyn edelleen parantamiseksi annettiin 7.6.2019 uudistuspaketti: Euroopan neuvoston ja parlamentin asetus (EU) 2019/876 (CRR2) ja direktiivi (EU) 2019/878 (CRDV).

Uudistuspaketin keskeisimmät kohdat:

 • sitova vähimmäisomavaraisuusaste (LR), jolla estetään laitosten liiallinen velkaantuminen, sekä maailmanlaajuisiin järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin sovellettava vähimmäisomavaraisuusastepuskuri
 • sitova pysyvän varainhankinnan vaatimus (NSFR), jolla puututaan liialliseen riippuvuuteen lyhytaikaisesta tukkurahoituksesta ja vähennetään pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvää riskiä
 • omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vähimmäisvaatimuksen (MREL) etuoikeusasemaa koskevat tiukemmat säännöt, joita sovelletaan maailmanlaajuisiin järjestelmän kannalta merkittäviin laitoksiin (G-SII) ja muihin suuriin pankkeihin
 • kevennetään hallinnollista rasitusta, joita eräät palkitsemissäännöt (jotka koskevat lykkäämistä ja osakkeiden kaltaisten instrumenttien käyttöä palkitsemisessa) aiheuttavat pienille ja rakenteeltaan yksinkertaisille pankeille, joiden kannalta nämä säännöt ovat kohtuuttomia
 • raportoinnissa noudatettava uusi markkinariskikehys, muun muassa toimenpiteet, joilla kevennetään raportointi- ja julkistamisvaatimuksia ja yksinkertaistetaan markkinariskiin ja likviditeettiriskiin liittyviä sääntöjä pienten ja rakenteeltaan yksinkertaisten pankkien osalta
 • muutokset makrovakausvälineissä (rakenteelliset makropuskurit  (OSII- ja systeemiriskipuskuri) lasketaan yhteen ja Pilari 2  ei ole käytettävissä makrovakausvälineenä)
 • lisäksi useita EU:n erityispiirteitä varten suunniteltuja toimenpiteitä. Näitä ovat esimerkiksi toimet, joilla kannustetaan investoimaan julkisiin infrastruktuurihankkeisiin ja pk-yrityksiin, tai luottoriskikehys, joka helpottaa järjestämättömien lainojen poistamista taseesta.

Covid 19 –pandemian vuoksi tehdyt mukautukset CRR/CRR2:een annettiin 24.6.2020:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/873 (ns. ’quick fix’ -paketti)

 • Quick fix -paketin merkittävimmät muutokset koskevat IFRS9-siirtymäsäännösten pidentämistä kahdella vuodella, jolloin odotettavissa oleviin luottotappioihin, jotka syntyneet 1.1.2020 alkaen, tehtyjen korotusten vaikutukset voidaan osittain palauttaa takaisin ydinpääomaan vuosien 2020-2024 aikana.
 • Julkisyhteisöjen järjestämättömille luotoille myöntämät takaukset voidaan puolestaan jättää vähentämättä omista varoista.
 • Lisäksi CRR2-asetukseen sisältyvien toimien, joilla kannustetaan investoimaan julkisiin infrastruktuurihankkeisiin ja pk-yrityksiin sekä huojennetaan ohjelmistohyödykkeitä koskevien omien varojen käsittelyä, voimaantuloa aikaistettiin.

CRR/CRD-sääntelyyn tulossa olevat päivitykset:

 1. Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi joulukuussa 2017 suosituksensa Basel III –sääntelyn loppuunsaattamiseksi. Suositukset tullaan panemaan täytäntöön Euroopassa päivittämällä CRR/CRD-sääntelyä. Euroopan komissio on julkaissut 11.10.2019 konsultaation Basel III –uudistusten implementoimiseksi EU-lainsäädäntöön. 
Avaa kaikki elementit Sulje kaikki elementit
Perustiedot

CRR/CRD-sääntely

Luottolaitosdirektiivi (CRD IV) kattaa sekä liiketoiminnan aloittamista ja palvelujen tarjontaa koskevat vaatimukset että viranomaisvalvontaa, sanktioita ja yhtiöiden luotettavaa hallintoa koskevat vaatimukset. Se sisältää myös lisäpääomavaatimukset erilaisten puskureiden muodossa. Direktiivi on pantava täytäntöön kansallisella lainsäädännöllä.

EU:n vakavaraisuusasetus (CRR) on suoraan voimassa olevaa lainsäädäntöä, joten se ei vaadi kansallista täytäntöönpanoa. CRR sisältää omien varojen ja vähimmäisvakavaraisuusvaatimusten laskentaan, maksuvalmiuteen, vähimmäisomavaraisuusasteeseen sekä suuriin asiakasriskeihin liittyvät säännökset. Se sisältää myös kattavat säännökset julkistamisvaatimuksia.

EU:n vakavaraisuusasetusta täydentävät Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) valmistelemat ja EU-komission päätöksinä tai asetuksina annettavat tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit, jotka ovat sitovaa ja suoraan jäsenmaissa sovellettavaa sääntelyä.

EBA ylläpitää verkkopalvelussaan interaktiivista yhteistä sääntökirjaa, joka sisältää paitsi luottolaitosdirektiivin ja EU:n vakavaraisuusasetuksen, myös EBAn laatimat ja komission hyväksymät tekniset standardit, EBAn ohjeet ja suositukset sekä näihin liittyvät kysymykset ja vastaukset (Q&A).

Sääntelyyn liittyy kattava COREP-raportointi.

Uudistuspaketti (CRR2/CRDV)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/876 (CRR2) ja direktiivi (EU) 2019/878 (CRDV) löytyvät täältä.

Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/878, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta

Valtiovarainministeriön julkaisuja 2020:58 (3.7.2020): Luottolaitos- ja kriisinratkaisulainsäädännön tarkistamista valmistelevan työryhmän muistio tässä

Hallituksen esitys HE 171/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitos- sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivien täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Talousvaliokunnan mietintö TaVM 3/2021 vp – HE 171/2020

Uudistuspaketin valmisteluun liittyviä tiedotteita:

Euroopan komissio – lehdistötiedote (23.11.2016): EU:n pankkiuudistus: Vakaat pankit kasvun tukena ja luottamuksen palauttajina

Euroopan parlamentti – lehdistötiedote (16.4.2019): Parliament approves rules to reduce risks to EU banks and protect taxpayers

EU:n neuvosto – lehdistötiedote (14.5.2019): Pankkiunioni: neuvostolta toimia pankkijärjestelmän riskien vähentämiseksi

European Commission – Fact Sheet (16.4.2019): Adoption of the banking package: revised rules on capital requirements (CRR II/CRD V) and resolution (BRRD/SRM)

Covid 19 –pandemian vuoksi tehdyt mukautukset CRR/CRR2:een:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2020/873,  annettu 24 päivänä kesäkuuta 2020, asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta tiettyjen covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta

CRR/CRD-sääntelyyn tulossa olevat päivitykset:

1. Baselin pankkivalvontakomitean suositukset Basel III –sääntelyn loppuunsaattamiseksi (ns. Basel IV)

Basel Committee on Banking Supervision: Basel III: Finalising post-crisis reforms

Finanssivalvonnan valvottavatiedote 8.12.2017 – 70/2017: Basel III –vakavaraisuusvaatimuksia päivitetty – pankkien vakavaraisuuslukujen vertailtavuus paranee

Finanssivalvonnan verkkoartikkeli (19.3.2018): Basel III –uudistukset yhdenmukaistavat pankkien vakavaraisuuslaskentaa – sisäisiä malleja soveltavien suomalaisten pankkien pääomavaateiden arvioidaan kasvavan (pdf)

Komission lehdistötiedote (7.12.2017): Banking regulation: Commission welcomes Basel Committee's agreement on post-crisis reforms

EBAn lehdistötiedote komission neuvonantopyynnöstä EBAlle liittyen suositusten täytäntöönpanoon Euroopassa (7.5.2018): EBA will support the Commission in the implementation of the Basel III framework in the EU

EBAn julkinen kuuleminen (2.7.2019): EBA Basel assessment sees impact driven by large banks

EBAn lehdistötiedote (5.8.2019): EBA advises the European Commission on the implementation of the final Basel III framework

European Commission – public consultation: Alignment EU rules on capital requirements to international standards (prudential requirements and market discipline)

Basel Committee on Banking Supervision (27.3.2020): Governors and Heads of Supervision announce deferral of Basel III implementation to increase operational capacity of banks and supervisors to respond to Covid-19

Soveltaminen ja aikataulu

CRR/CRD–sääntelyä sovelletaan seuraaviin valvottaviin:

 • luottolaitokset
 • sijoituspalveluyritykset, lukuun ottamatta sijoituspalvelulain 6 luvun 1 §:n 4 momentissa tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä
 • rahastoyhtiöt, jotka harjoittavat sijoitusrahastolain 5 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa (omaisuudenhoitoa harjoittavat rahastoyhtiöt)
 • talletuspankkien yhteenliittymien keskusyhteisöt
 • luottolaitosten omistusyhteisöt
 • sijoituspalveluyritysten omistusyhteisöt
 • rahoitus- ja vakuutusryhmittymien emoyritykset.

Uudistuspaketin voimaantulo 27.6.2019. Säännösten soveltaminen alkaa kuitenkin pääsääntöisesti myöhemmin kuin voimaantuloajankohtana:

CRD V –direktiivin osalta pääsääntö 29.12.2020

CRR 2 –asetuksen osalta pääsääntö 28.6.2021

Huom. Soveltamisajankohtien osalta sääntelyyn sisältyy useita poikkeuksia pääsäännöstä.

Quick fix -paketin muutosten soveltaminen alkoi 27.6.2020.

Säännöslinkit

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (Luottolaitosdirektiivi, CRD IV) -konsolidoitu versio löytyy täältä.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI (EU) 2019/878, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta (CRD V)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EU:n vakavaraisuusasetus, CRR) -konsolidoitu versio löytyy täältä.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2019/876, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen, pysyvän varainhankinnan vaatimuksen, omien varojen ja hyväksyttävien velkojen vaatimusten, vastapuoliriskin, markkinariskin, keskusvastapuoliin liittyvien vastuiden, yhteistä sijoitustoimintaa harjoittaviin yrityksiin liittyvien vastuiden, suurten asiakasriskien ja raportointi- ja julkistamisvaatimusten osalta sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (CRR 2)

EU-komission päätöksinä tai asetuksina annettavat tekniset sääntely- ja täytäntöönpanostandardit

EBAn ylläpitämä interaktiivinen yhteinen sääntökirja (Single rule book)

EBAn ylläpitämä Questions and answers (Q&A)

EBAn ohjeet ja suositukset aihealueittain

Luottolaitoslaki ym. siihen liittyvät lait

Euroopan keskuspankin asetus (EU) 2016/445, annettu 14.3.2016, unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä (EKP/2016/4)

Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2017/697, annettu 4.4.2017, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin (EKP/2017/9)

Euroopan keskuspankin suositus, annettu 4.4.2017, yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin (EKP/2017/10)

EKP:n ohjeet unionin oikeuden sallimista vaihtoehdoista ja harkintavallasta, marraskuu 2016 (pdf).

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP)

Määräykset ja ohjeet 5/2019: EU:n vakavaraisuusasetukseen liittyvät määräykset ja ohjeet