Kestävä rahoitus

Kestävään rahoitukseen liittyvä sääntely on laaja kokonaisuus finanssimarkkinoilla toimiviin yrityksiin sovellettavaa sääntelyä. Tälle sivulle on koottu koko finanssisektoria tai laajempaa joukkoa valvottavia koskevaa kestävään rahoitukseen liittyvää sääntelyä ja valmisteilla olevaa sääntelyä. Huom! Myös valvottavien sektorikohtaiseen sääntelyyn on mahdollisesti tullut/tulossa kestävää rahoitusta koskevia lisäyksiä.

Katso myös Kestävä rahoitus -teemasivu.

Kysymyksiä ja vastauksia

Listayhtiöt
Luottolaitokset

SFDR

Miten tiedonantovelvoiteasetusta sovelletaan ennen RTS:ien voimaantuloa?

Katso valvottavatiedote 26.2.2021 Päivitetty 29.4.2021

SFDR art. 2(6) ja 2(12)(a)

Sovelletaanko tiedonantovelvoitteita omaisuudenhoidossa asiakastasolla vai esimerkiksi mallisalkkutasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 4(4)

Lasketaanko 500 työntekijämäärän raja konsernitasolla vai tytäryhtiötasolla? Vaikuttaako konsernin/tytäryhtiön kotipaikka laskentatapaan? Onko ilmoitukseen sisällytettävä pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioiminen konsernin emoyhtiön tasolla vai konsolidoidulla tasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 8

Riittääkö se, että kestävyystekijät huomioidaan sijoituspäätösten teossa siihen, että rahoitustuote katsotaan art 8 mukaiseksi? Katsotaanko esimerkiksi poissulkemisstrategia kestävyyteen liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja siten artikla 8 mukaiseksi rahoitustuotteeksi? Voiko esimerkiksi kansallinen kielto sijoittaa aseteollisuuteen tehdä rahoitustuotteesta artikla 8 mukaisen? Voiko rahoitustuotteen nimessä oleva sana "kestävä" tai "kestävyys" vaikuttaa siihen, että rahoitustuotteen katsotaan olevan artikla 8 tai 9 mukainen rahoitustuote?  

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 9

Onko artikla 9 mukaisen rahoitustuotteen sijoitettava pelkästään artikla 2(17) mukaisiin kestäviin sijoituksiin tai mikä on vaadittavien kestävien sijoitusten vähimmäismäärä? Jos rahoitustuotteen vertailuarvoksi on nimetty EU:n ilmastosiirtymää koskeva vertailuarvo tai EU:n Pariisin sopimuksen mukainen vertailuarvo, onko vertailuarvoa noudatettava passiivisesti, jotta art 9(3) soveltuu? 

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat

Mitkä rahastot voivat käyttää nimessään kestävyyteen viittaavia termejä kuten kestävä, ESG ja vastuullinen?

Finanssivalvonta katsoo, että vain rahastot jotka ovat SFDR-asetuksen 8 tai 9 artiklan mukaisia rahastoja voivat käyttää rahaston nimessä kestävyyteen liittyviä termejä kuten esim. kestävä, ESG ja vastuullinen. Sijoitusrahaston nimen tulee antaa oikea kuva rahaston sijoitusstrategiasta. Sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaan rahaston rahasto-osuuksia ei saa markkinoida antamalla totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa tietoa. Rahaston nimi on osa rahaston markkinointia. 

SFDR

Miten tiedonantovelvoiteasetusta sovelletaan ennen RTS:ien voimaantuloa?

Katso valvottavatiedote 26.2.2021 Päivitetty 29.4.2021

SFDR art. 2(1)(e) ja 2(4)

Sovelletaanko asetusta rekisteröityihin vaihtoehtorahastojen hoitajiin?
Sovelletaanko asetusta EU:n ulkopuolisiin vaihtoehtorahastojen hoitajiin?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 4(4)

Lasketaanko 500 työntekijämäärän raja konsernitasolla vai tytäryhtiötasolla? Vaikuttaako konsernin/tytäryhtiön kotipaikka laskentatapaan? Onko ilmoitukseen sisällytettävä pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioiminen konsernin emoyhtiön tasolla vai konsolidoidulla tasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 8

Riittääkö se, että kestävyystekijät huomioidaan sijoituspäätösten teossa siihen, että rahoitustuote katsotaan art 8 mukaiseksi? Katsotaanko esimerkiksi poissulkemisstrategia kestävyyteen liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja siten artikla 8 mukaiseksi rahoitustuotteeksi? Voiko esimerkiksi kansallinen kielto sijoittaa aseteollisuuteen tehdä rahoitustuotteesta artikla 8 mukaisen? Voiko rahoitustuotteen nimessä oleva sana "kestävä" tai "kestävyys" vaikuttaa siihen, että rahoitustuotteen katsotaan olevan artikla 8 tai 9 mukainen rahoitustuote?  

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 9

Onko artikla 9 mukaisen rahoitustuotteen sijoitettava pelkästään artikla 2(17) mukaisiin kestäviin sijoituksiin tai mikä on vaadittavien kestävien sijoitusten vähimmäismäärä? Jos rahoitustuotteen vertailuarvoksi on nimetty EU:n ilmastosiirtymää koskeva vertailuarvo tai EU:n Pariisin sopimuksen mukainen vertailuarvo, onko vertailuarvoa noudatettava passiivisesti, jotta art 9(3) soveltuu? 

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 6(1)

Millä tavalla rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan on kuvattava artiklan 6(1) kohdan mukaisesti se, etteivät kestävyysriskit ole merkityksellisiä?

Dokumentaatiossa on kuvattava selkeästi ja tiiviisti syyt, miksi yhtiö ei katso kestävyysriskien olevan merkityksellisiä. Päivitetty 11.5.2021

SFDR art. 6(1)(a)

Millä tavalla rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan on kuvattava
- artiklan 6(1)(a) kohdan tapa, jolla kestävyysriskit huomioidaan rahastoihin liittyvissä sijoituspäätöksissä?

Sijoitusrahastojen osalta tiedot tulee antaa rahastoesitteessä ja  vaihtoehtorahastojen hoitajien vaihtorahastojen osalta tiedot tulee antaa olennaisten ja riittävien tietojen (AIFML 12 luku 4§) yhteydessä (jäljempänä dokumentaatio).

Yhtiöiden tulee kuvata dokumentaatiossa, miten kestävyysriskit huomioidaan sijoituspäätöksissä, esimerkiksi analysoimalla, mitkä ESG-tekijät ovat kyseisen rahaston sijoituksille merkityksellisiä ja miten niihin liittyvät riskit ja niiden vaikutukset huomioidaan rahaston sijoituspäätöksissä ja sijoituskohteiden valinnassa.

Dokumentaatiossa tulee avata sijoituksiin liittyvät kestävyysriskit eli riskit liittyen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan. Kestävyysriski on määritetty SFDR 2 artiklan 22 kohdassa.

Dokumentaatiossa suositellaan käytettävän SFDR:n terminologiaa eli kestävyysriski tai ESG-riski. Vastuullisuus tai vastuullinen sijoittaminen termeinä eivät ole yksistään riittäviä. Päivitetty 11.5.2021

SFDR art. 6(1)(b)

Millä tavalla rahastoyhtiön ja vaihtoehtorahastojen hoitajan on kuvattava artiklan 6 (1)( b) mukaisesti kestävyysriskien vaikutus rahoitustuotteiden tuottoon?

Dokumentaatiossa tulee avata kestävyysriskien todennäköiset vaikutukset rahastotuotteiden tuottoon. Lyhyt ja kvalitatiivinen kuvaus on riittävä, jos muita tietoja ei ole saatavilla. Päivitetty 11.5.2021

SFDR art. 6-9

Tuleeko suljettujen vaihtoehtorahastojen, joita ei enää markkinoida ja myydä sijoittajille, päivittää olennaiset ja riittävät tiedot SFDR 6-9 artiklojen mukaisilla tiedoilla?

Suljettujen vaihtoehtorahastojen, joita ei enää markkinoida ja myydä sijoittajille, ei ole tässä vaiheessa tarvetta päivittää SFDR 6-9 artiklojen tietoja, koska artiklojen tiedot koskevat ennen sopimuksen tekemistä annettavia tietoja.

Jos suljettuun vaihtoehtorahastoon tehdään lisäsijoituksia joko uusilta tai nykyisiltä sijoittajilta, sijoittajille annettavien tietojen tulee täyttää sääntelyn edellytykset. Tässä yhteydessä rahaston olennaiset ja riittävät tiedot on päivitettävä 6-9 artiklojen mukaisilla tiedoilla soveltuvin osin.

Jos olennaisiin ja riittäviin tietoihin tulee olennaisia muutoksia (AIFML 12 luku 4 § 2 mom.), tulee tässä yhteydessä päivittää myös 6-9 artiklojen mukaiset tiedot soveltuvin osin.

Vaihtoehtorahastojen hoitajan on kuitenkin huomioitava, että vaikka rahastodokumentaatio ei edellyttäisi päivittämistä, SFDR-asetuksen noudattaminen edellyttää muita toimenpiteitä mm. tietojen julkistamisessa verkkosivuilla. Päivitetty 11.5.2021

SFDR art. 8 ja 9

Mitä sijoitusrahaston säännöissä tulee kertoa, mikäli yhtiö katsoo, että sijoitusrahasto on SFDR artiklan 8 tai 9 mukainen rahoitustuote?

SRL 8 luku 2§ edellyttää, että säännöissä on määrättävä sijoitusrahaston sijoitustoiminnan tarkoitus sekä sijoitusrahaston varojen sijoittaminen eli sijoituspolitiikka.

SFDR-asetus itsessään ei edellytä tietojen antamista sijoitusrahastojen säännöissä, mutta rahastodokumentaation on oltava johdonmukainen sisällöltään. Jos yhtiön arvion mukaan rahasto on 8 tai 9 artiklan mukainen rahoitustuote, tulee tämä tuoda sääntöjen sijoituspolitiikassa esiin käyttämällä artikloissa olevaa terminologiaa. Yhtiöiden tulee arvioida ja tarpeen mukaan päivittää sijoitusrahastojen säännöt kohtuullisessa aikataulussa.

Jos erikoissijoitusrahasto on 8 tai 9 artiklan mukainen rahoitustuote, tulee tämä tuoda myös sääntöjen sijoituspolitiikassa esiin. Sijoitusrahaston sääntöjen sisällöstä säädetään SRL 8 luvun 2 §:ssä ja AIFML 16 a luvun 1 § viittaa, että erikoissijoitusrahastojen sääntöihin sovelletaan mm. SRL 8 luvun 2 §:ää. Sääntösisältöä koskeva tulkinta ulottuu näin myös erikoissijoitusrahastoihin. Päivitetty 11.5.2021

SFDR art. 6, 7(2), 8 ja 9

Mitkä tiedot sijoitusrahaston ja vaihtoehtorahastojen tulee kuvata ennen sopimusta annettaviin tietoihin 10.3 lähtien?

SFDR 6, 7:2, 8 ja 9 artiklojen tiedot tulee antaa sijoitusrahastojen osalta rahastoesitteessä ja vaihtoehtorahastojen osalta olennaisissa ja riittävissä tiedoissa.
Tässä vaiheessa yhtiöt määrittelevät itse parhaan harkintansa mukaisesti, onko kyse artiklan 8 tai 9 rahoitustuotteesta. Jos rahasto täyttää SFDR 8 ja 9 artiklan mukaisen määritelmän rahoitustuotteesta, rahastotoimijat voivat asetusta sovellettaessa tukeutua ESAn loppuraportissa ehdotettuun näitä artikloja tarkentavaan sisältöön ja ohjeistukseen. Tekniset sääntelystandardit RTS:t eivät ole vielä voimassa ja sääntelyyn liittyy myös muita tulkinnanvaraisuuksia. Teknisten sääntelystandardien RTS:ien soveltaminen on ehdotettu alkavan 1.1.2022. Päivitetty 29.4.2021

SFDR art. 11

Tuleeko suljettujen vaihtoehtorahastojen noudattaa artiklan 11 mukaista tiedonantovelvollisuutta?

Suljettujen vaihtoehtorahastojen tulee päivittää määräaikaiskatsauksissa 11 artiklan mukaiset tiedot. Päivitetty 11.5.2021

Sijoituspalveluyritykset

SFDR

Miten tiedonantovelvoiteasetusta sovelletaan ennen RTS:ien voimaantuloa?

Katso valvottavatiedote 26.2.2021 Päivitetty 29.4.2021

SFDR art. 2(6) ja 2(12)(a)

Sovelletaanko tiedonantovelvoitteita omaisuudenhoidossa asiakastasolla vai esimerkiksi mallisalkkutasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 4(4)

Lasketaanko 500 työntekijämäärän raja konsernitasolla vai tytäryhtiötasolla? Vaikuttaako konsernin/tytäryhtiön kotipaikka laskentatapaan? Onko ilmoitukseen sisällytettävä pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioiminen konsernin emoyhtiön tasolla vai konsolidoidulla tasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 8

Riittääkö se, että kestävyystekijät huomioidaan sijoituspäätösten teossa siihen, että rahoitustuote katsotaan art 8 mukaiseksi? Katsotaanko esimerkiksi poissulkemisstrategia kestävyyteen liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja siten artikla 8 mukaiseksi rahoitustuotteeksi? Voiko esimerkiksi kansallinen kielto sijoittaa aseteollisuuteen tehdä rahoitustuotteesta artikla 8 mukaisen? Voiko rahoitustuotteen nimessä oleva sana "kestävä" tai "kestävyys" vaikuttaa siihen, että rahoitustuotteen katsotaan olevan artikla 8 tai 9 mukainen rahoitustuote?  

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 9

Onko artikla 9 mukaisen rahoitustuotteen sijoitettava pelkästään artikla 2(17) mukaisiin kestäviin sijoituksiin tai mikä on vaadittavien kestävien sijoitusten vähimmäismäärä? Jos rahoitustuotteen vertailuarvoksi on nimetty EU:n ilmastosiirtymää koskeva vertailuarvo tai EU:n Pariisin sopimuksen mukainen vertailuarvo, onko vertailuarvoa noudatettava passiivisesti, jotta art 9(3) soveltuu? 

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

Vakuutusyhtiöt

SFDR

Miten tiedonantovelvoiteasetusta sovelletaan ennen RTS:ien voimaantuloa?

Katso valvottavatiedote 26.2.2021 Päivitetty 29.4.2021

SFDR art. 4(4)

Lasketaanko 500 työntekijämäärän raja konsernitasolla vai tytäryhtiötasolla? Vaikuttaako konsernin/tytäryhtiön kotipaikka laskentatapaan? Onko ilmoitukseen sisällytettävä pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioiminen konsernin emoyhtiön tasolla vai konsolidoidulla tasolla?

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 8

Riittääkö se, että kestävyystekijät huomioidaan sijoituspäätösten teossa siihen, että rahoitustuote katsotaan art 8 mukaiseksi? Katsotaanko esimerkiksi poissulkemisstrategia kestävyyteen liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja siten artikla 8 mukaiseksi rahoitustuotteeksi? Voiko esimerkiksi kansallinen kielto sijoittaa aseteollisuuteen tehdä rahoitustuotteesta artikla 8 mukaisen? Voiko rahoitustuotteen nimessä oleva sana "kestävä" tai "kestävyys" vaikuttaa siihen, että rahoitustuotteen katsotaan olevan artikla 8 tai 9 mukainen rahoitustuote?  

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

SFDR art. 9

Onko artikla 9 mukaisen rahoitustuotteen sijoitettava pelkästään artikla 2(17) mukaisiin kestäviin sijoituksiin tai mikä on vaadittavien kestävien sijoitusten vähimmäismäärä? Jos rahoitustuotteen vertailuarvoksi on nimetty EU:n ilmastosiirtymää koskeva vertailuarvo tai EU:n Pariisin sopimuksen mukainen vertailuarvo, onko vertailuarvoa noudatettava passiivisesti, jotta art 9(3) soveltuu? 

Eurooppalaiset arvopaperivalvojat (ESAt) ovat esittäneet tämän kysymyksen EU:n komissiolle 7.1.2021. Kirje EU:n komissiolle: Letter (2020)5678036 Komissio antoi vastauksensa 14.7.2021. Letter (2021)4556843 Päivitetty 20.8.2021

 

Kysymyksiä voi myös lähettää sähköpostitse

Kestävän rahoituksen sääntelyn soveltamiseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää Finanssivalvonnalle:

  • sähköpostiosoitteeseen kestavarahoitus(at)fiva.fi
  • sähköpostin aihekenttä: Yhtiö – Asia
  • sähköpostiviestiin mahdollisimman perustellut kysymykset sääntelyviittauksineen.

Ensisijainen tavoitteemme on vastata usein esitettyihin kysymyksiin Finanssivalvonnan Kestävä rahoitus -sääntelysivulla. Jokaiseen tiedusteluun emme valitettavasti voi luvata vastausta erikseen.

Säännöslinkit

Kestävän rahoitukset lakimuutokset voimaan 10.5.2021 ja hallituksen esitys HE 255/2020.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoitussektorilla (SFDR). Esojen loppuraportti teknisiksi standardeiksi: Joint ESAs final report on RTS under SFDR 2021 (pdf, eng.).

Direktiivi muiden kuin taloudellisten tietojen raportoinnista 2014/95 (NFRD) ja kaksi komission ohjetta: Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevat suuntaviivat2017/C 215/01 ja Ilmastoon liittyvien tietojen raportointia koskeva täydennysosa 2019/C 209/01

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/2089 vertailuarvojen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisen osalta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/852 kestävää sijoittamista helpottavasta kehyksestä (taksonomia).