Ställningstagande 10.10.2011 – 5/2011

Försäkringsanstalternas deltagande i byggprojekt i enlighet med lagen om bostadsköp

6/103/2011

I detta ställningstagande presenterar Finansinspektionen sådana synpunkter som försäkringsanstalterna borde beakta, när de tar ställning till deltagande i byggprojekt i enlighet med lagen om bostadsköp (795/2005).

Bestämmelser om tillåtna verksamheter för försäkringsanstalter

Bestämmelser om att försäkringsanstalterna skall begränsa sin verksamhet till bedrivande av försäkringsverksamhet finns i lagen om försäkringsbolag (521/2008), lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), lagen om försäkringsföreningar (1250/1987) samt lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) och lagen om försäkringskassor (1164/1992).

Ett försäkringsbolag får inte bedriva annan verksamhet än försäkringsverksamhet och sådan verksamhet som anknyter till försäkringsverksamheten enligt lagen om försäkringsbolag (anknytande verksamhet).

Ett arbetspensionsförsäkringsbolag får inte bedriva annan försäkringsrörelse än sådan verksamhet som avses i lagen om pension för arbetstagare eller i lagen om pension för företagare och sådan återförsäkring som direkt hänför sig till denna verksamhet. Ett arbetspensionsförsäkringsbolag skall bedriva lagstadgad pensionsförsäkringsrörelse som hänför sig till den sociala tryggheten genom att sköta verkställigheten av det lagstadgade pensionsskyddet samt sköta de medel som inflyter till bolaget för detta ändamål på ett sätt som tryggar de förmåner som försäkringarna omfattar.

En försäkringsförening får inte bedriva annan rörelse än den i stadgarna angivna försäkringsrörelsen samt sådan verksamhet som anknyter till försäkringsrörelsen enligt lagen om försäkringsföreningar (anknytande verksamhet).

En pensionsstiftelse får inte bedriva annan verksamhet än pensionsstiftelseverksamhet. Pensionsstiftelsen skall placera sina tillgångar på ett betryggande och inkomstbringande sätt samt med beaktande av pensionsstiftelsens likviditet.

Pensionsstiftelsens tillgångar får inte användas för ändamål som är uppenbart främmande för dess verksamhet.

En försäkringskassa får inte bedriva annan verksamhet än försäkringskasseverksamhet. En försäkringskassa skall placera sina medel på ett betryggande och inkomstbringande sätt samt med beaktande av kassans likviditet. Kassans medel får inte användas för ändamål som är uppenbart främmande för dess verksamhet.

Syftet med bestämmelserna som begränsar försäkringsanstalternas verksamhet är att förhindra anstalterna att utvidga sin verksamhet till sådana andra affärsverksamhetsformer som kunde riskera de försäkrade förmånerna.

Försäkringsanstalterna skall beakta soliditetsprincipen vid placering av sina tillgångar dvs. placeringarna skall verkställas med beaktande av bestämmelserna om deras trygghet.

Verksamhet i enlighet med lagen om bostadsköp 

Lagen om bostadsköp (795/2005) gäller köp av bostadsaktier och andra sådana andelar i en sammanslutning som ger rätt att besitta en bostadslägenhet, skydd av köparens rättsliga och ekonomiska ställning under byggnadsfasen samt vissa andra rättsförhållanden i anslutning till produktion och försäljning av bostäder och övriga lokaler i en bostadssammanslutning.

Med stiftande delägare avses i lagen om bostadsköp en fysisk person eller en juridisk person som under byggnadsfasen tecknar eller annars äger en bostadsaktie eller någon annan sådan andel i en sammanslutning som ger rätt att besitta en bostadslägenhet.

Enligt lagen om bostadsköp används två organisations- och finansieringssystem vid bostadsproduktion av bostadsaktiebolag: grynderentreprenad och grynderbyggande.

I grynderentreprenad är bostadsaktiebolagets stiftande delägare enligt motiveringen i regeringens proposition till lagen i fråga byggnadsfirmans ägare eller en delägare med bestämmanderätt eller en person som är verksam för byggnadsfirmans räkning.

Bostadsaktiebolagets hus byggs av byggnadsfirman i fråga som således fungerar som entreprenör, samtidigt som företrädarna för samma byggnadsfirma har den bestämmanderätt som det stiftande delägarskapet medför i det bostadsaktiebolag som är byggherre. Det karakteristiska draget för systemet är att entreprenören och byggherren dvs. bostadsaktiebolaget under byggnadsskedet står under samma beslutanderätt. Det råder inte under något skede av byggnadsprojektet sådana motsatsförhållanden mellan parterna som är typiska i normala avtalsförhållanden.

I grynderbyggande är bostadsaktiebolagets stiftande delägare inte byggnadsfirmans ägare eller företrädare utan någon annan instans, till exempel en allmännyttig byggnadssammanslutning eller ett annat företag eller dess företrädare. För att genomföra byggnadsprojektet används vanligtvis en entreprenör som är utomstående i förhållande till den stiftande delägaren. Då står det bostadsaktiebolag som är byggherre och den byggnadsfirma som är entreprenör inte under samma inflytande under byggnadsskedet. Det kan emellertid också i dessa fall finnas samband mellan de stiftande delägarna och entreprenören som grundar sig på ägarförhållandena eller motsvarande intressen.

Ställningstagande

Fastighetsplaceringar är en väsentlig del av försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Karakteristiskt för fastighetsplaceringar är placeringsverksamhetens långsiktighet, vilket inte helt förverkligas i byggnadsverksamheten enligt lagen om bostadsköp, där utgångspunkten ligger på byggande av bostäder i syfte att säljas. Verksamheten kan utgöra risker som inte hör till bedrivande av försäkringsverksamhet eller till placering av tillgångar som anknyter till försäkringsverksamheten på ett betryggande sätt.

I grynderentreprenad enligt lagen om bostadsköp är den stiftande delägaren byggnadsfirmans ägare eller en delägare med bestämmanderätt eller en person som är verksam för byggnadsfirmans räkning. I grynderentreprenad övertar entreprenören ett stort ansvar för sådana risker med anknytning till byggnadsverksamheten som inte hör till försäkringsverksamheten och inte heller till försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Försäkringsanstalterna kan därför inte vara verksamma som grynderentreprenörer enligt lagen om bostadsköp.

Försäkringsanstalterna kan enligt Finansinspektionen delta i byggnadsprojekt i enlighet med lagen om bostadsköp som grynderbyggherre eller stiftande delägare. För att inte riskera de försäkrade förmånerna skall försäkringsanstalterna dock noggrant bedöma de risker och ansvar som hänför sig till projekten och som uppkommer till följd av förpliktelserna i lagen om bostadsköp. Vid bedömning av deltagande i byggnadsprojekt i enlighet med lagen om bostadsköp skall försäkringsanstalterna likaså se till att dessa placeringars andel står i rimligt förhållande till anstaltens placeringstillgångar och riskhanteringsförmåga.    

Tillämpning av ställningstagandet

Ställningstagandet tillämpas på försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, pensionsstiftelser och försäkringskassor. Ställningstagandet tillämpas från och med datumet för dess offentliggörande.

Upplysningar

Närmare upplysningar om ställningstagandet lämnas av jurist Eeva-Maija Österman, telefon 010 831 5511. 

För kännedom 

Social- och hälsovårdsministeriet
Finansbranschens Centralförbund rf
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf
Försäkringsbolagen
Lokalförsäkring anl
Pensionsstiftelseföreningen – ESY rf