Ställningstagande 20.4.2016 – 2/2016

Värdering av tillgångar och skulder i Solvens II-beräkningen

FIVA 5/01.00/2016

I Solvens II-beräkningen värderas ett försäkringsföretags tillgångar och skulder till verkligt värde. Bestämmelser om grunderna för värdering av tillgångar och skulder, med undantag av försäkringstekniska avsättningar, ingår i artikel 9 i Solvens II-förordningen.1

Tillämpning av nationella redovisningsbestämmelser

Det verkliga värdet av tillgångar och skulder, med undantag av försäkringstekniska avsättningar, fastställs på basis av antingen IFRS-standarder eller under vissa förutsättningar nationella bokförings- och bokslutsbestämmelser. De försäkringstekniska avsättningarna värderas alltid enligt 10 kap. i försäkringsbolagslagen.

Finansinspektionen anser att försäkringsföretag som inte är IFRS-rapportörer kan tillämpa bestämmelserna om beräkning av verkliga värden i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.2 Med IFRS-rapportörer avses i detta sammanhang både företag som upprättar IFRS-bokslut och företag som lämnar IFRS-uppgifter för moderbolagets koncernbokslut.

Finansinspektionens hållning grundar sig på artikel 9 i Solvens II-förordningen, enligt vilken försäkringsföretag kan redovisa och värdera en tillgång eller skuld på grundval av den värderingsmetod som det använder vid upprättandet av sin årsredovisning eller sina konsoliderade räkenskaper, under förutsättning att

  • värderingsmetoden är förenlig med artikel 75 i direktiv 2009/138/EG,
  • värderingsmetoden är proportionell mot arten och omfattningen av och komplexiteten hos de inneboende riskerna i företagets verksamhet,
  • företaget inte värderar tillgången eller skulden enligt internationella redovisningsstandarder som antagits av kommissionen i enlighet med förordning (EG) nr 1606/2002 i sin finansiella redovisning,
  • värdering av tillgångar och skulder med användning av internationella redovisningsstandarder skulle medföra kostnader för företaget som skulle vara oproportionerliga i förhållande till dess totala administrativa utgifter.

Vid bestämningen av det verkliga värdet måste dock alltid följande artiklar i Solvens II-direktivet beaktas:

  • artikel 11 - Redovisning av eventualförpliktelser
  • artikel 12 - Värderingsmetoder för goodwill och immateriella tillgångar
  • artikel 13.6 - Värderingsmetoder för anknutna företag
  • artikel 14 - Värderingsmetoder för vissa skulder
  • artikel 15 - Uppskjutna skatter
  • artikel 16 - Uteslutning av värderingsmetoder.

Finansinspektionen vill göra försäkringsföretagen uppmärksamma på följande i artiklarna:

Eventualförpliktelser

Finansinspektionen anser att eventualförpliktelser ska redovisas i SII-balansräkningen framför allt om posten representerar en tilläggskapitalpost i ett annat bolag i samma grupp. Redovisningen av eventualförpliktelser ska följa standard IAS 37 - Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Eventualförpliktelser ska värderas enligt artikel 14.2 i Solvens II-direktivet.

Goodwill och övriga immateriella tillgångar

Goodwill och i regel också andra immateriella tillgångar värderas till noll.

Anknutna företag

Anknutna företag (dotter- och intresseföretag) värderas primärt till marknadspris. Om inget marknadspris finns att tillgå tillämpas den justerade kapitalandelsmetoden. Om inget av de ovan nämnda alternativen är tillämpligt genomförs värderingen enligt 10 kap. Beräkning av verkliga värden för placeringar i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse.

Oberoende av innehav ska fastighetsplaceringar hanteras som fastighetsplaceringar, inte som investeringar i dotter- eller intresseföretag.

Värderingsmetoder för vissa skulder

Vid värdering av skulder får inga justeringar göras i efterhand för att ta hänsyn till förändringar av kreditvärdigheten efter det första redovisningstillfället. Dessutom måste förbudet mot värdering till anskaffningsvärde i artikel 16 beaktas.

Uppskjutna skatter

Uppskjutna skatter ska enligt artikel 15 i Solvens II-direktivet redovisas på grundval av skillnaderna mellan alla Solvens II-värden och värderingar för skatteändamål, inklusive försäkringstekniska avsättningar. I redovisningen av uppskjutna skatter kan Bokföringsnämndens allmänna anvisning om uppskjutna skatter följas i tillämpliga delar.

Finansinspektionen anser att bolaget i redovisningen och värderingen av uppskjutna skatter i avsättningarna ska beakta alla försäkringstekniska avsättningsposter enligt Solvens II och bokföringsmässiga avsättningsposter, inklusive utjämningsbeloppet.

Uteslutning av värderingsmetoder

På betydande leasingavtal för försäkringsföretag ska artikel 16.4 tillämpas. Avtalets betydelse bedöms i relation till dess inverkan på försäkringsföretagets kapitalbas.

Dessutom bör EIOPAs Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar3 och Riktlinjer för värdering av försäkringstekniska avsättningar4 beaktas.

Upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av byråchef Juha Sasi, telefon 010 831 55 20 eller e-post juha.sasi(at)fiva.fi

 

1 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG om upptagande och utövande av försäkringsverksamhet (Solvens II)
2 10 kap. Beräkning av verkliga värden för placeringar i Föreskrifter och anvisningar 14/2012 om bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse: Försäkringsbolag, arbetspensionsförsäkringsbolag, försäkringsföreningar, försäkringsholdingsammanslutningar, filialer till försäkringsbolag från tredje land och pensionsanstalter
3 Kapitel 3. Riktlinjer för redovisning och värdering av tillgångar och skulder som inte är försäkringstekniska avsättningar i Föreskrifter och anvisningar 9/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del II, andra än rapporteringsanvisningarna
4 Föreskrifter och anvisningar 1/2015 Liv- och skadeförsäkringsbolag, riktlinjer om Solvens II del I