Kannanotto 20.4.2016 – 2/2016

Varojen ja velkojen arvostaminen Solvenssi II -vakavaraisuuslaskennassa

FIVA 5/01.00/2016

Solvenssi II -vakavaraisuuslaskennassa vakuutusyrityksen varat ja velat arvostetaan käypään arvoon. Varojen ja velkojen, lukuun ottamatta vakuutusteknistä vastuuvelkaa, arvostusperusteista säädetään Solvenssi II -asetuksen1  9 artiklassa.

Kansallisten tilinpäätössäännösten soveltaminen

Varojen ja velkojen, pois lukien vakuutustekninen vastuuvelka, käypä arvo määritetään perustuen joko IFRS-standardeihin tai eräin edellytyksen kansallisiin kirjanpitoa ja tilinpäätöstä koskeviin säännöksiin. Vakuutustekninen vastuuvelka arvostetaan aina vakuutusyhtiölain 10 luvun mukaisesti.

Finanssivalvonta katsoo, että vakuutusyritykset, jotka eivät ole IFRS-raportoijia, voivat soveltaa Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin2 sisältyviä määräyksiä käypien arvojen määrittämisestä. IFRS-raportoijilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä IFRS-tilinpäätöksen laatijoita että yrityksiä, jotka toimittavat IFRS-luvut emoyhtiön konsernitilinpäätöksen laatimista varten.

Finanssivalvonnan kanta perustuu Solvenssi II -asetuksen 9 artiklaan, jonka mukaan vakuutusyritys voi kirjata ja arvostaa omaisuuserän tai velan sen arvostusmenetelmän perusteella, jota se käyttää vuosi- ja konsernitilinpäätöksensä laatimiseen, jos

  • arvostamismenetelmä on yhdenmukainen direktiivin 2009/138/EY 75 artiklan kanssa;
  • arvostamismenetelmä on oikeassa suhteessa yrityksen liiketoiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen;
  • yritys ei arvosta kyseistä omaisuuserää tai velkaa tilinpäätöksessään komission asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti hyväksymiä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen;
  • varojen ja velkojen arvostaminen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja noudattaen aiheuttaisi yritykselle kuluja, jotka olisivat suhteettomia hallinnollisiin kokonaiskuluihin nähden.

Käyvän arvon määrittämisessä on kuitenkin aina otettava huomioon Solvenssi II -asetuksen seuraavat artiklat:

  • 11 artikla - Ehdollisten velkojen kirjaaminen
  • 12 artikla - Liikearvon ja aineettomiin hyödykkeisiin sovellettavat arvostusmenetelmät
  • 13 artikla kohta 6 - Sidosyrityksiin sovellettavat arvostusmenetelmät
  • 14 artikla - Tiettyihin velkoihin sovellettavat arvostusmenetelmät
  • 15 artikla - Laskennalliset verot
  • 16 artikla - Arvostusmenetelmien poissulkeminen

Em. artiklojen osalta Finanssivalvonta kiinnittää vakuutusyritysten huomiota seuraaviin seikkoihin:

Ehdolliset velat

Finanssivalvonnan kanta on, että ehdolliset velat tulee kirjata S II -taseeseen etenkin niissä tapauksessa, kun erä edustaa oman lisävarallisuuden erää toisessa samaan ryhmään kuuluvassa yhtiössä. Ehdollisten velkojen kirjaamisessa noudatetaan IAS 37 – standardia Varaukset, ehdolliset velat ja ehdolliset varat. Ehdolliset velat arvostetaan Solvenssi II -asetuksen artiklan 14 kohdan 2 mukaisesti. 

Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet

Liikearvo ja pääsääntöisesti myös muut aineettomat hyödykkeet arvostetaan nollan suuruisiksi.

Sidosyritykset

Sidosyritykset (tytär- ja osakkuusyritykset) arvostetaan ensisijaisesti markkinahintaan. Mikäli markkinahintaa ei ole saatavissa, käytetään mukautettua pääomaosuusmenetelmää. Jos kumpikaan edellä mainituista ei ole mahdollinen, sovelletaan arvostuksessa Finanssivalvonnan kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevien määräysten ja ohjeiden lukua 10 Sijoitusten käypien arvojen määrittäminen.
Kiinteistösijoitukset, omistusosuudesta riippumatta, käsitellään kiinteistösijoituksina, ei siis sijoituksina tytär- tai osakkuusyrityksiin.

Tiettyihin velkoihin sovellettavat arvostusmenetelmät

Velkoja arvostettaessa ei alkuperäisen kirjaamisen jälkeen omassa luottoluokituksessa tapahtuneita muutoksia saa ottaa huomioon. Arvostamisessa tulee lisäksi ottaa huomioon 16 artiklan kielto hankintamenoon arvostamisesta.

Laskennalliset verot

Laskennalliset verot kirjataan Solvenssi II -asetuksen 15 artiklan mukaisesti kaikista Solvenssi II -arvojen ja verotusarvojen välisistä eroista, vakuutustekninen vastuuvelka mukaan lukien. Laskennallisten verojen kirjaamisessa voidaan noudattaa soveltuvin osin Kilan yleisohjetta Laskennallisten verojen kirjaamisesta.
Finanssivalvonnan kannan mukaan yhtiön tulee vastuuvelkaan liittyvää laskennallista veroa kirjatessaan ja arvostaessaan ottaa huomioon kaikki Solvenssi II –vastuuvelan ja kirjanpidollisen vastuuvelan erät, mukaan lukien tasoitusmäärä.

Arvostusmenetelmien poissulkeminen

Vakuutusyrityksen kannalta merkittäviin rahoitustusleasingsopimuksiin sovelletaan 16 artiklan 4 kohtaa. Merkittävyyttä tarkastellaan suhteessa sopimusten vaikutukseen vakuutusyrityksen omaan varallisuuteen.

Varojen ja velkojen arvostamisessa tulee lisäksi ottaa huomioon EIOPAn ohjeet3 ”Varojen ja muiden kuin vakuutusteknisen vastuuvelan kirjaamisesta ja arvostamisesta” ja ”Vakuutusteknisen vastuuvelan arvostamista koskevat ohjeet”4.

Lisätiedot

Lisätietoja antaa toimistopäällikkö Juha Sasi, puhelin 010 831 5520 tai sähköpostitse juha.sasi(at)finanssivalvonta.fi.

 

1 Komission delegoitu asetus (EU) 2015/35, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EU täydentämisestä (Solvenssi II)
2 Kirjanpitoa, tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat määräykset ja ohjeet: Vakuutusyhtiöt, työeläkevakuutusyhtiöt, vakuutusyhdistykset, vakuutusomistusyhteisöt, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeet ja lailla perustetut eläkelaitokset, luku 10 Sijoitusten käypien arvojen määrittämistä koskevat määräykset
3 Määräykset ja ohjeet 9/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II- ohjeet II osa, muut kuin raportointia koskeva ohjeet, luku 3. Ohjeet varojen ja muiden velkojen kuin vakuutusteknisen vastuuvelan kirjaamisesta ja arvostamisesta
4 Määräykset ja ohjeet 1/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi II -ohjeet I osa