Tolkning 10.11.2018 – 1/2016

Hur bolagets lösningsrätt inverkar på klassificeringen av aktier som kärnprimärkapital (CET1)

FIVA 1/01.02/2016​

​Tolkning

Enligt Finansinspektionens tolkning kan aktier som bolaget i bolagsordningen har getts rätt att lösa in i enlighet med 3 kap. 7 § i aktiebolagslagen (624/2006) inte klassificeras som kärnprimärkapitalinstrument (CET1). 

Motivering

Artikel 28 i CRR förutsätter att som kärnprimärkapitalinstrument (CET1) räknas endast sådana kapitalinstrument som uppfyller samtliga villkor i punkt 1. Artikel 28.1 f och g i CRR anger att av kärnprimärkapitalinstrumenten krävs stabilitet, som inte får försämras genom bestämmelser i bolagsordningen, om avsikten är att behandla aktierna som en kärnprimärkapitalpost i kapitaltäckningsberäkningen. Att bolagsordningen tillåter lösningsrätt för bolaget i bolagsordningen i de nämnda situationer är enligt Finansinspektionen inte ens sekundärt i harmoni med den behovsprövning som artikel 28 i CRR kräver.

Enligt artikel 28.1 f i CRR får instrumentens kapitalbelopp inte sänkas eller återbetalas, utom i något av följande fall: i) Institutet går i likvidation. ii) Diskretionära återköp av instrumenten eller andra diskretionära åtgärder för att minska kapitalet, efter att institutet erhållit förhandstillstånd från behörig myndighet i enlighet med artikel 77.

Enligt artikel 28.1 g i CRR får de bestämmelser som reglerar instrumenten inte uttryckligen eller underförstått tyda på att instrumentens kapitalbelopp skulle eller skulle kunna sänkas eller återbetalas utom i fall av institutets likvidation, och institutet får inte före eller vid utgivningen på annat sätt lämna sådana uppgifter, utom när det gäller de instrument som avses i artikel 27 om institutet enligt tillämplig nationell lagstiftning inte får vägra att lösa in dessa.

Tolkningen har fastställts i Europeiska bankmyndighetens (EBA) underarbetsgrupp.

Tillämpningsområde

Tolkningen tillämpas på kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och betalningsinstitut. Även aktierna i företag som hör till dessas konsolideringsgrupp ska uppfylla kraven i artikel 28 i CRR, om dessa aktier räknas till den konsoliderade kapitalbasen.

Tillämpliga lagrum

EU:s kapitalkravsförordning (575/2013, CRR) artikel 28 1 f och g
Lagen om betalningsinstitut (297/2010) 28 § 1 mom.
Lagen om placeringsfonder (48/1999) 30 c § 4 mom.

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av jurist Minna Sahari, telefon 010 831 5319 eller e-post minna.sahari(at)fiva.fi.