Tulkinta 27.1.2016 – 1/2016

Yhtiön lunastusoikeuden vaikutus osakkeen ydinpääomakelpoisuuteen (CET1)

FIVA 1/01.02/2016

​Tulkinta

Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan osakkeita, joihin yhtiöjärjestyksessä on annettu yhtiölle osakeyhtiölain (624/2006) 3 luvun 7 §:n mukaisesti lunastusoikeus, ei voi luokitella ydinpääomainstrumenteiksi (CET1). 

Perustelut

CRR 28 artikla edellyttää, että ydinpääomainstrumenteiksi (CET1) katsotaan vain ne pääomainstrumentit, jotka täyttävät kaikki 1 kohdassa luetellut edellytykset. CRR 28.1 artiklan f- ja g-alakohdat ilmentävät pääomainstrumentilta vaadittavaa pysyvyyttä, mitä yhtiöjärjestyksen määräyksillä ei saa heikentää, mikäli osakkeita on tarkoitus käsitellä ydinpääomaeränä vakavaraisuuslaskennassa. Yhtiön lunastusoikeuden salliminen yhtiöjärjestyksessä luetelluissa tilanteissa edes toissijaisesti ei ole Finanssivalvonnan tulkinnan mukaan sopusoinnussa CRR 28 artiklan vaatiman harkinnanvaraisuuden kanssa.

CRR 28.1 artiklan f-alakohdan mukaan instrumenttien pääoman määrää ei voida vähentää tai maksaa takaisin, jollei ole kyseessä joko i) laitoksen selvitystila- ja konkurssimenettely tai ii) instrumenttien harkinnanvaraiset takaisinostot tai muut harkinnanvaraiset pääoman vähentämiskeinot, joihin laitoksen on täytynyt saada toimivaltaiselta viranomaiselta etukäteen lupa 77 artiklan mukaisesti.

CRR 28.1 artiklan g-alakohdan mukaan instrumentteja koskevissa säännöksissä ei saa ilmaista nimenomaisesti tai epäsuorasti, että instrumenttien pääomamäärää mahdollisesti tai tosiasiallisesti vähennetään tai että se mahdollisesti tai tosiasiallisesti maksetaan takaisin muussa tapauksessa kuin laitoksen selvitystila- ja konkurssimenettelyssä, eikä laitos saa esittää tällaista mainintaa muulla tavoin ennen instrumenttien liikkeeseenlaskua tai sen yhteydessä, lukuun ottamatta kuitenkaan 27 artiklassa tarkoitettuja instrumentteja, kun laitos sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan ei saa kieltäytyä lunastamasta niitä takaisin.

Tulkinta on vahvistettu Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) alatyöryhmässä.

Soveltamisala

Tulkintaa sovelletaan luottolaitoksiin, sijoituspalveluyrityksiin, rahastoyhtiöihin ja maksulaitoksiin. Myös niiden konsolidointiryhmään kuuluvien yritysten osakkeiden on täytettävä CRR 28 artiklan vaatimukset, mikäli näitä osakkeita luetaan konsolidoituihin omiin varoihin.

Sovellettavat lainkohdat

EU:n vakavaraisuusasetuksen (575/2013, CRR) 28 artiklan 1 kohdan f- ja g-alakohta
Maksulaitoslaki (297/2010) 28 §:n 1 momentti
Sijoitusrahastolaki (48/1999) 30 c §:n 4 momentti

Lisätiedot

Lisätietoja antaa lakimies Minna Sahari, puhelin 010 831 5319 tai sähköpostitse minna.sahari(at)finanssivalvonta.fi.