Pressmeddelande 10.9.2015

Finansinspektionen har påfört två bolag som hör till SEB-koncernen ordningsavgift för försenade flaggningsanmälningar

Finansinspektionen har påfört Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Sverige) en ordningsavgift på 10 000 euro och SEB Life International Assurance Company Limited (Irland) en ordningsavgift på 10 000 euro.

Bolagen försummade att iaktta bestämmelserna om flaggningsskyldighet i värdepappersmarknadslagen. De underlät att inom tidsfristen meddela att flaggningsgränsen på fem procent hade underskridits. Flaggningsanmälan var försenad med 27 handelsdagar.

Syftet med flaggningsbestämmelserna är att bidra till genomlysning av ägar- och rösträttsstrukturen i bolag som emitterar värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad och till genomlysning av förändringar i strukturen. Informationen kan påverka värdet på det aktuella bolagets värdepapper.

I det aktuella fallet är ordningsavgift en administrativa påföljd som kan användas. Ordningsavgiftens storlek baserar sig på en samlad bedömning, där man tar hänsyn till förfarandets art, omfattning och varaktighet. För juridiska personer är ordningsavgiften minst 5 000 euro och högst 100 000 euro. Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Besluten om ordningsavgifter har inte vunnit laga kraft. Bolagen har rätt att överklaga besluten hos marknadsdomstolen inom 30 dagar från det att de fick del av besluten.

Närmare upplysningar lämnas av

Tuula Tauru, jurist, telefon 010 831 5257

Bilagor

Finansinspektionens beslut (på finska)

Se också