Pressmeddelande 30.9.2015

Marknadsdomstolen meddelade sitt beslut om Navi Group Ab:s besvär över Finansinspektionens påföljdsavgift

​Marknadsdomstolen har den 23 september 2015 meddelat beslut om Navi Group Ab:s besvär över den påföljdsavgift på 100 000 euro som Finansinspektionen påförde bolaget den 4 november 2014. Navi Group Ab:s nuvarande firma är Privanet Capital Markets Ab.

Enligt Finansinspektionens beslut hade Navi Group Ab i sin kapitalförvaltningsverksamhet försummat att iaktta de bestämmelser i lagen om investeringstjänster som gäller förvaring av kundmedel och som säger att kundmedel ska hållas åtskilda. Bolaget hade också tagit emot s.k. återbetalbara medel från allmänheten i strid med kreditinstitutslagen. Dessutom hade bolaget försummat att vidta åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter samt att säkerställa tillförlitlig förvaltning.

Navi Group Ab hade yrkat att marknadsdomstolen i första hand skulle upphäva Finansinspektionens direktions beslut som lagstridigt, och i andra hand att Finansinspektionens beslut skulle ändras så att påföljdsavgiften inte påförs eftersom den är oskälig.

Marknadsdomstolen förkastade Navi Group Ab:s första yrkande att Finansinspektionens beslut skulle vara lagstridigt. På de grunder som anges i marknadsdomstolens beslut upphävde marknadsdomstolen Finansinspektionens beslut till vissa delar och sänkte den påföljdsavgift som påförts Navi Group Ab till 80 000 euro. 

Privanet Capital Markets Ab (tidigare Navi Group Ab) och Finansinspektionen har rätt att överklaga marknadsdomstolens beslut hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar efter att de fått del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

Olli Laurila, ledande jurist, telefon 010 831 5337

Se också