Pressmeddelande 2.7.2020

Privanet Capital Markets Ab har påförts en påföljdsavgift och tilldelats en offentlig varning för sitt agerande i marknadsföringen och försäljningen av Lapisbolagens aktier och skuldförbindelser

Finansinspektionen har påfört värdepappersföretaget Privanet Capital Markets Ab en påföljdsavgift på 450 000 euro och tilldelat bolaget en offentlig varning för flera överträdelser och försummelser av skyldigheterna enligt värdepappersmarknadslagen och lagen om investeringstjänster. Överträdelserna och försummelserna hänför sig till felaktig och bristfällig informationsgivning om Lapisbolagens (Lapis Rakennus Holding Oy och Lapis Rakennus Oy) aktier och skuldförbindelser och bristfällig hantering av intressekonfliktsituationer under 2015−2017.

Privanet Capital Markets Ab (nedan Privanet) hör till Privanetkonsernen och är dotterbolag till Privanet Group Oyj som noteras på Nasdaq First North Growth Market.

Privanet har gett flera osanna och vilseledande uppgifter vid marknadsföringen och försäljningen av Lapis Rakennus Holding Oy:s aktier och Lapis Rakennus Oy:s skuldförbindelser. De osanna och vilseledande uppgifterna i det marknadsföringsmaterial som Privanet har upprättat över aktierna har gällt bland annat Lapisbolagens finansiella ställning och största risker samt intressekonflikter som uppstått vid försäljningen av aktier som innehas av moderbolaget Privanet Group Oyj. Uppgifterna har varit väsentliga och ägnade att påverka kundernas investeringsbeslut, och Privanet har inte korrigerat eller kompletterat de uppgifter som det visste var osanna och vilseledande.

Privanet har dessutom försummat sina skyldigheter beträffande hanteringen av intressekonfliktsituationer bland annat i samband med handeln och prissättningen av Lapis Rakennus Holding Oy:s aktier. Privanet hade inte identifierat eller förebyggt intressekonfliktsituationer och hade inte efter att intressekonflikter uppstått lämnat kunderna tillräckliga uppgifter om intressekonflikternas natur och orsaker.

För dessa överträdelser och försummelser har Finansinspektionen påfört Privanet Capital Markets Ab en påföljdsavgift på sammanlagt 450 000 euro.

Vid bedömningen av påföljdsavgiftens storlek har som en höjande faktor beaktats bland annat arten, omfattningen och varaktigheten av Privanets agerande samt den betydande negativa inverkan som Privanets agerande har haft på förtroendet för värdepappersmarknaden och Privanets kunders ställning.

Den offentliga varningen tilldelas Privanet för överträdelser och försummelser av skyldigheterna enligt lagen om investeringstjänster. Privanet har underlåtit att uppfylla sin skyldighet att handla hederligt, opartiskt, professionellt och i kundernas intresse. Privanet har bland annat inte gett tillräckliga uppgifter om karaktären av Lapis Rakennus Oy:s skuldförbindelser och riskerna med dem.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Privanet har rätt att överklaga beslutet inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet. Information om beslutets laga kraft läggs ut på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Sonja Lohse, ledande rådgivare. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16. Obs. Torsdag 2.7.2020 undantagsvis till kl. 17.00 från telefon 09 183 5222.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Kontakter

Mediejour betjänar vardagar klockan 9–16, med undantag för skärtorsdag och nyårsafton, då jouren håller öppet klockan 9–13

09 183 50 30