Pressmeddelande 13.4.2022

Halgan Services Oy påförs en påföljdsavgift på 10 000 euro och tilldelas en offentlig varning för försummelse att iaktta bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Det har handlat om brister i riskbedömningen, den riskbaserade bedömningen av kunder, kundkontroll och bevarande av kundkontrolluppgifter samt skärpta åtgärder för kundkontroll.

Finansinspektionen har påfört Halgan Services Oy en påföljdsavgift på 10 000 euro och tilldelat bolaget en offentlig varning, eftersom bolaget inte på ett tillfredsställande sätt har uppfyllt sina skyldigheter att sörja för kundkontroll, bevarande av kundkontrolluppgifter och skärpta åtgärder för kundkontroll i enlighet med kraven i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Bolaget hade inte heller gjort en tillräcklig riskbedömning eller en tillräcklig riskbaserad bedömning av sina kunder.

Som den allvarligaste försummelsen som bolaget har gjort sig skyldigt till betraktar Finansinspektionen bolagets underlåtelse att iaktta skärpta åtgärder för kundkontroll då det har utfört uppdrag om penningförmedling till sådana stater som Europeiska kommissionen har specificerat som högriskstater. Den penningförmedling som bolaget bedriver utgör i princip sådan verksamhet som är förenad med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

I den samlade bedömning som tagits till grund för fastställande av påföljdsavgiftens belopp har hänsyn tagits till bland annat arten, omfattningen och varaktigheten av försummelsen av de viktigaste skyldigheterna i fråga om förhindrande av penningtvätt.

Finansinspektionen har dessutom tilldelat bolaget en offentlig varning för underlåtelse att iaktta skyldigheterna om kundkontroll enligt lagen om betalningsinstitut.

Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion 2020–2021, som syftade till att undersöka hur bolaget uppfyller sina skyldigheter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 12 april 2022 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (på finska)

Se också